Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням

Назва:

(Title)

Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням

Автори:

(Authors)

Драган, Ірина Василівна
Драган, Ирина Васильевна
Dragan, Iryna Vasylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Драган І. Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням [Електронний ресурс] / Ірина Драган // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 158-163. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14divrup.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Информационно-аналитическое и ресурсное обеспечение диагностики основных индикаторов результативности управления природопользованием
Information-analytical and resources for diagnosing the underlying performance indicators of environmental management

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338. 45

Ключові слова:

(Key words)

методи
етап
механізм природокористування
сталий розвиток
результативність управління
methods
stage mechanism of nature
sustainable development
performance management


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Статтю присвячено комплексному та всебічному дослідженню проблем економічного забезпечення екологічного моніторингу в Україні. У статті запропоновано: а ) організаційно - економічні процедури; б) розраховані масштаби їх ресурсного забезпечення з витратами на створення цільової програми; в) методика еколого-економічного моніторингу, яка дає змогу визначити ключові показники - індикатори результативності на основі єдиного критеріального показника ідентифікації масштабів потенціалу сталого розвитку. Аргументована послідовність і етапи діагностики з метою здійснення об'єктивної еколого-економічної, організаційно-економічної та системно-універсальної оцінки результативності управління природокористуванням в Україні.
Статья посвящена комплексному и всестороннему исследованию проблем экономического обеспечения экологического мониторинга в Украине. В статье предложены: а) организационно-экономические процедуры; б) рассчитаны масштабы их ресурсного обеспечения с затратами на создание целевой программы; в) методика эколого-экономического мониторинга, позволяющая установить ключевые показатели-индикаторы результативности на основе единого критериального показателя идентификации масштабов потенциала устойчивого развития. Аргументирована последовательность и этапы диагностики с целью осуществления объективной эколого-экономической, организационно-экономической и системно-универсальной оценки результативности управления природопользованием в Украине.
The article is devoted to the complex and comprehensive research into the problems of economic ecological monitoring in Ukraine. The technique of ecological- economic monitoring , which allows you to define performance indicators for the environmental management based on a single criterion indicator identification scale sustainable development potential in the plane of the ecological , economic, organizational, economic and system- universal assessment. The article suggests: a) organizational and economic procedures, b) calculated the extent of their resource provision to the cost of creating the target program to simplify the evaluation of the main parameters of performance management implementation of environmental policy in the sphere of nature, c) the method of environmental-economic monitoring, allowing to establish key performance indicators performance indicators , based on a single criterion indicator identification scale capacity for sustainable development. Reasoned sequence stages of diagnosis and to implement the objective of eco-economic, organizational, economic and versatile system- performance evaluation of environmental management in Ukraine. Methodological bases of the system of environmental-economic monitoring process-closed type allow you to use: one scientific and methodical approach to construct algorithms for statistical processing of information, resources and functional, macroeconomic measurements, standardized methods for analysis of statistical databases, a single regulatory and methodological framework (Regulation Monitoring System ), which provides the reliability and comparability of quantitative measurement, reporting data and results of data processing.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3043
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Драган І.В. Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки / І.В. Драган // Агросвіт. – 2013. – №8. – С. 22-27.
2. Засоби і методи системно-комплексного оцінювання-прогнозування параметрів стратегічного потенціалу сталого розвитку України [текст] / Микитенко В. В., Барканов В. І. // Соціальні аспекти розвитку регіонів України: [збірник наукових праць / за ред. д.е.н. Г. Г. Савіної]. – Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – С. 127-139.
3. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: Монографія [Текст] / [Алимов О. М., І. В. Драган, Микитенко В. В. та ін.], ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – К.: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 45 с.
4. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України / О.М. Алимов, В.В. Микитенко, І.М. Лицур, І.В. Драган, В.Ю. Худолей, О.О. Демешок, О.В. Гребенюк. – Київ: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2013. – 88 с.
5. Сабадаш В.В. Соцільно-економічні виміри екологічного конфлікту / В.В. Сабадаш // Механізми регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», – 2006. – №2. – С. 190-201.
6. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації / Ю. Стадницький // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 75–79.
7. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління [Електронний ресурс] / О. Федорчак // Науковий вісник. – 2008. – Вип. 1. «Демократичне врядування». – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e –journals/DeVr/2008 –01/O_Fedorchak.pdf.
8. Драган І.О. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України : [монографія] / І.О. Драган // [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40 с.
9. Democracy in the New Europe / Lord Ch., Harris E. Лорд К., Харіс Е. – New York : Palgrave, 2006. – 222 с.
10. Jordan A. The Rise of «New» Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government? / A. Jordan, R. Wursel, A. Zito // Political Studies. – 2005. – V. 53. – Issue 3. – October. – P. 477–496.
REFERENCES
1. Drahan I.V. Implementation of natural resources on the basis of the same area reproducibility in the context of the modernization of the national economy [Realizatsiya pryrodno-resursnoho potentsialu terytoriyi na zasadakh samovidtvoryuvanosti v konteksti modernizatsiyi natsional'noyi ekonomiky], Ahrosvit – Ahrosvit, 2013, vol. 8, pp. 22-27.
2. Mykytenko V. V., Barkanov V. I. Means and methods of systematic and comprehensive evaluation-prediction parameters strategic sustainable development potential of Ukraine [Zasoby i metody systemno-kompleksnoho otsinyuvannya-prohnozuvannya parametriv stratehichnoho potentsialu staloho rozvytku Ukrayiny]. Sotsial'ni aspekty rozvytku rehioniv Ukrainy – The social aspects of development in Ukraine, 2010, pp. 127-139.
3. Alymov O. M., Drahan I. V., Mykytenko V. V. Scientific basis of the national strategy for sustainable development of Ukraine [Naukovi osnovy natsional'noi stratehii staloho rozvytku Ukrainy], DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, 2013.
4. Alymov O.M., Mykytenko V.V., Lytsur I.M., Drahan I.V., Khudolej V.Yu., Hrebeniuk O.V. System and integrated evaluation of sustainable development potential of Ukraine [Systemno-kompleksne otsiniuvannia potentsialu staloho rozvytku Ukrainy]. DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, 2013.
5. Sabadash V.V. Socio-economic dimensions of environmental conflict [Sotsial'no-ekonomichni vymiry ekolohichnoho konfliktu]. Mekhanizmy rehulyuvannya ekonomiky – Mechanisms of regulation of the economy, 2006, vol. 2, pp. 190-201.
6. Stadnyts'kyj Yu. On the problem of the concept of environmental policy in Ukraine and the mechanism for its implementation [Do problemy kontseptsiyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny i mekhanizmu yiyi realizatsiyi], Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2003, vol. 1, pp. 75–79.
7. Fedorchak O. Classification of mechanisms of governance [Klasyfikatsiya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnya]. Naukovyy visnyk – Scientific Bulletin, 2008, vol. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e –journals/DeVr/2008 –01/O_Fedorchak.pdf
8. Drahan I.O. Scientific basis of the national strategy for sustainable development of Ukraine [Naukovi osnovy natsional'noi stratehii staloho rozvytku Ukrainy], Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy, 2013, Kiev, Ukraine.
9. Lord Ch. and Harris E. Democracy in the New Europe. Palgrave, New York, 2006.
10. Jordan A., Wursel R., Zito, A. The Rise of «New» Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government?, Political Studies, 2005, pp. 477–496.
Використана література:
1. Драган І.В. Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки / І.В. Драган // Агросвіт. – 2013. – №8. – С. 22-27.
2. Засоби і методи системно-комплексного оцінювання-прогнозування параметрів стратегічного потенціалу сталого розвитку України [текст] / Микитенко В. В., Барканов В. І. // Соціальні аспекти розвитку регіонів України: [збірник наукових праць / за ред. д.е.н. Г. Г. Савіної]. – Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – С. 127-139.
3. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: Монографія [Текст] / [Алимов О. М., І. В. Драган, Микитенко В. В. та ін.], ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – К.: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 45 с.
4. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України / О.М. Алимов, В.В. Микитенко, І.М. Лицур, І.В. Драган, В.Ю. Худолей, О.О. Демешок, О.В. Гребенюк. – Київ: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2013. – 88 с.
5. Сабадаш В.В. Соцільно-економічні виміри екологічного конфлікту / В.В. Сабадаш // Механізми регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», – 2006. – №2. – С. 190-201.
6. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації / Ю. Стадницький // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 75–79.
7. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління [Електронний ресурс] / О. Федорчак // Науковий вісник. – 2008. – Вип. 1. «Демократичне врядування». – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e –journals/DeVr/2008 –01/O_Fedorchak.pdf.
8. Драган І.О. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України : [монографія] / І.О. Драган // [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40 с.
9. Democracy in the New Europe / Lord Ch., Harris E. Лорд К., Харіс Е. – New York : Palgrave, 2006. – 222 с.
10. Jordan A. The Rise of «New» Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government? / A. Jordan, R. Wursel, A. Zito // Political Studies. – 2005. – V. 53. – Issue 3. – October. – P. 477–496.


REFERENCES
1. Drahan I.V. Implementation of natural resources on the basis of the same area reproducibility in the context of the modernization of the national economy [Realizatsiya pryrodno-resursnoho potentsialu terytoriyi na zasadakh samovidtvoryuvanosti v konteksti modernizatsiyi natsional'noyi ekonomiky], Ahrosvit – Ahrosvit, 2013, vol. 8, pp. 22-27.
2. Mykytenko V. V., Barkanov V. I. Means and methods of systematic and comprehensive evaluation-prediction parameters strategic sustainable development potential of Ukraine [Zasoby i metody systemno-kompleksnoho otsinyuvannya-prohnozuvannya parametriv stratehichnoho potentsialu staloho rozvytku Ukrayiny]. Sotsial'ni aspekty rozvytku rehioniv Ukrainy – The social aspects of development in Ukraine, 2010, pp. 127-139.
3. Alymov O. M., Drahan I. V., Mykytenko V. V. Scientific basis of the national strategy for sustainable development of Ukraine [Naukovi osnovy natsional'noi stratehii staloho rozvytku Ukrainy], DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, 2013.
4. Alymov O.M., Mykytenko V.V., Lytsur I.M., Drahan I.V., Khudolej V.Yu., Hrebeniuk O.V. System and integrated evaluation of sustainable development potential of Ukraine [Systemno-kompleksne otsiniuvannia potentsialu staloho rozvytku Ukrainy]. DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, 2013.
5. Sabadash V.V. Socio-economic dimensions of environmental conflict [Sotsial'no-ekonomichni vymiry ekolohichnoho konfliktu]. Mekhanizmy rehulyuvannya ekonomiky – Mechanisms of regulation of the economy, 2006, vol. 2, pp. 190-201.
6. Stadnyts'kyj Yu. On the problem of the concept of environmental policy in Ukraine and the mechanism for its implementation [Do problemy kontseptsiyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny i mekhanizmu yiyi realizatsiyi], Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2003, vol. 1, pp. 75–79.
7. Fedorchak O. Classification of mechanisms of governance [Klasyfikatsiya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnya]. Naukovyy visnyk – Scientific Bulletin, 2008, vol. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e –journals/DeVr/2008 –01/O_Fedorchak.pdf
8. Drahan I.O. Scientific basis of the national strategy for sustainable development of Ukraine [Naukovi osnovy natsional'noi stratehii staloho rozvytku Ukrainy], Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy, 2013, Kiev, Ukraine.
9. Lord Ch. and Harris E. Democracy in the New Europe. Palgrave, New York, 2006.
10. Jordan A., Wursel R., Zito, A. The Rise of «New» Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government?, Political Studies, 2005, pp. 477–496.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian