Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства

Назва:

(Title)

Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства

Автори:

(Authors)

Химич, Ірина Григорівна
Химич, Ирина Григоровна
Khymych, Iryna Grygorivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Химич І. Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства [Електронний ресурс] / Ірина Химич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 242-249. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14kihmsp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Краудсорсинг – современная финансово-маркетинговая стратегия предприятия
Crowdsourcing is modern finance and marketing enterprise strategy

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336

Ключові слова:

(Key words)

краудсорсинг
види краудсорсингу
маркетингова стратегія
фінансова стратегія
маркетингові стратегії ринкового лідера
людино-орієнтовані методи моделювання
контент
краудфандинг
crowdsourcing
crowdsourcing types
marketing strategy
financial strategy
market leader marketing strategies
person-oriented modeling techniques
content
crowdfounding


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто сутність поняття краудсорсингу, як одного зі способів мобілізації людських ресурсів за допомогою інформаційних технологій з метою вирішення завдань, що стоять перед бізнесом, державою і суспільством в цілому. Досліджено основні види краудсорсингу, а саме: за сферою життя; за типом вирішення задач. Представлено поняття «краудсорсинг», як одного із інноваційних елементів фінансово-маркетингової стратегії підприємства: адже, правильне його застосування здатне значно скоротити витрати (як часові, так і матеріальні), а також знизити ризики і в результаті отримати якісне нове рішення. Подано приклади застосування даного методу провідними компаніями-лідерами на світовому ринку. Обґрунтовано основні переваги застосування краудсорсингу для компаній.
В статье рассмотрена сущность понятия краудсорсинга, как одного из способов мобилизации человеческих ресурсов с помощью информационных технологий в целях решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. Исследованы основные виды краудсорсинга, а именно: по сфере жизни; по типу решения задач. Представлены понятие «краудсорсинг» как одного из инновационных элементов финансово-маркетинговой стратегии предприятия: ведь, правильное его применение способно значительно сократить расходы (как временные, так и материальные), а также снизить риски и в результате получить качественно новое решение. Даны примеры применения данного метода ведущими компаниями-лидерами на мировом рынке. Обоснованы основные преимущества применения краудсорсинга для компаний.
The essence of crowdsourcing concept as one of the way of human resources mobilization with the help of information technologies, which aim is to solve business, government and society challenges, is described in the article. The basic types of crowdsourcing by the sphere of life and by the way of problem solving are researched. The concept of “crowdsourcing” as оne of the innovative elements of financial and marketing enterprise strategy is presented. This concept can be utilized significantly to reduce costs (both time and material) as well as reduce risks and as a result, to get qualitative new solution. The examples of how this method had being used by leading companies in the world market are shown. The basic benefits for the enterprise of crowdsourcing usage are established.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3077
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf


Використана література:

1. Біловодська O.A. Маркетинговий менеджмент: Підручник: Сутність і зміст стратегій маркетингу [Електронний ресурс] / О.А. Біловодська. – Режим доступу:

http://pidruchniki.ws/1957041149590/marketing/sutnist_zmist_strategiy_marketingu.

2. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Підручник: Стратегічне маркетингове планування [Електронний ресурс] / Н.В. Бутенко. – Режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/t9/2.htm

3. Краудсорсинг: Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1

%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3.

4. Краудконсалтинг: Рішення для бізнесу: Що таке краудсорсинг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://краудконсалтинг.рф/crowdsourcing.

5. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Підручник: Фінансова стратегія [Електронний ресурс] / А.П. Міщенко. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/10981205/marketing/finansova_strategiya.

6. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник: Фінансове планування на підприємствах [Електронний ресурс] / А.М. Поддерьогін. – Режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r10/1.htm.

7. Прогрессивные технологии: Что такое краудсорсинг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing.

8. Україна фінансова: Iнформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку: Фінансовий маркетинг та інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/inf_dov-fmi.htm.


REFERENCES

1. Bilovodska O.A. Marketing Management: Textbook: Nature and content marketing strategies [Marketynhovyy menedzhment: Pidruchnyk: Sutnist’ i zmist stratehiy marketynhu], available at: http://pidruchniki.ws/1957041149590/marketing/sutnist_zmist_strategiy_marketingu.

2. Butenko N.V. Principles of Marketing: Textbook: Strategic Marketing Planning [Osnovy marketynhu: Pidruchnyk: Stratehichne marketynhove planuvannya], available at: http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/t9/2.htm

3. Crowdsourcing: Wikipedia, the free encyclopedia [Kraudsorsynh: Material z Vikipediyi – vil’noyi entsyklopediyi], available at:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%

D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3.

4. Crowdconsulting: Business Solutions: What is the crowdsourcing? [[Kraudkonsaltynh: Rishennya dlya biznesu: Shcho take kraudsorsynh?], available at: http://краудконсалтинг.рф/crowdsourcing.

5. Mishchenko A.P. Strategic Management: Textbook: Financial strategy [Stratehichne upravlinnya: Pidruchnyk: Finansova stratehiya], available at: http://pidruchniki.ws/10981205/marketing/finansova_strategiya.

6. Podderohin A.M. Finance Companies: Textbook: Financial planning for businesses [Finansy pidpryyemstv: Pidruchnyk: Finansove planuvannya na pidpryyemstvakh], available at:

http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r10/1.htm.

7. Advanced technologies: What is the crowdsourcing? [Progressivnye tekhnologii: Chto takoe kraudsorsing?], available at: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing.

8. Ukraine finance: Informational and analytical portal of Ukrainian Financial Development Agency: Financial Marketing and Innovation [Ukrayina finansova: Informatsiyno-analitychnyy portal Ukrayins’koho ahentstva finansovoho rozvytku: Finansovyy marketynh ta innovatsiyi], available at: http://www.ufin.com.ua/inf_dov-fmi.htm.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian