Another issue of scientific journal 2 (27) 2022 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах

 

Назва:

(Title)

Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах

Автори:

(Authors)

Співак, Сергій Михайлович
Спивак, Сергей Михайлович
Spivak, Serhii Mykhaylovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Співак С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Сергій Співак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 287-293. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Управления конкурентоспособностью предприятия в современных условиях
Management of competitiveness enterprise in modern terms

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338:45

Ключові слова:

(Key words)

конкурентоспроможність
меблеве виробництво
управління
механізм
competitiveness
furniture production
management
mechanism


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглядаються методологічні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства на основі системи показників оцінки виробничого, фінансового, маркетингового потенціалу, визначення комплексного показника конкурентоспроможності підприємства. Досліджено проблеми розвитку підприємств меблевого виробництва. Розкрито основні недоліки розвитку галузі в сучасних умовах. Проведено аналіз конкурентоспроможності меблевої продукції на ринку. Проаналізовано фактори, що впливають на рівень виробництва та запропоновано механізм удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства, що включає реалізацію таких етапів: а) ухвалення принципового рішення керівництвом підприємства про доцільність управління конкурентоспроможністю; б) формування робочих груп; в) аналіз конкурентоспроможності меблевого підприємства, на основі якого визначається конкурентоспроможність певного меблевого підприємства; г) управління функціональною конкурентоспроможністю меблевого підприємства; д) оцінювання багатофакторної ефективності використання та реалізації дії організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств.
В статье рассматриваются методологические подходы к оценке конкурентоспособности промышленного предприятия на основе системы показателей оценки производственного, финансового, маркетингового потенциала, определения комплексного показателя конкурентоспособности предприятия. Исследованы проблемы развития предприятий мебельного производства. Раскрыты основные недостатки развития отрасли в современных условиях. Проведен анализ конкурентоспособности мебельной продукции на рынке. Проанализированы факторы, влияющие на уровень производства и предложен механизм совершенствования системы управления конкурентоспособностью предприятия, который включает реализацию следующих этапов: а) принятие принципиального решения аппаратом управления предприятия о целесообразности управления конкурентоспособностью; б) формирование рабочих групп; в) анализ конкурентоспособности мебельного предприятия, на основе которого определяется конкурентоспособность определенного мебельного предприятия; г) управление функциональной конкурентоспособностью мебельного предприятия; д) оценка многофакторной эффективности использования и реализации действия организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятий.
This paper discusses methodological approaches to assess the competitiveness of industrial enterprises on the basis of indicators to measure the production, finance, marketing potential, determination of the complex index of competitiveness. The problems of furniture manufacturing enterprises. The basic shortcomings of the industry in today's environment. The analysis of the competitiveness of furniture products on the market. Factors that influence the level of production and the mechanism of improving the competitiveness of enterprise management systems, including the implementation of the following steps: a) the adoption of a fundamental decision by management on the feasibility competitiveness management; b) formation of working groups; c) analysis of the competitiveness of the furniture company, which is determined based on the competitiveness of certain furniture company; d) management functional competitive furniture company; е) evaluating the effectiveness of multi-use and implement actions organizational and economic mechanism of competitive.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3133
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література
1. Білоус С. Моделювання розвитку ринку меблів в Україні на період 2011-2013 років / Сергій Білоус // Меблеві технології. – 2011. – №3. – С. 42-45.
2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.З Должанський, Т.О.Загорна. – Київ: ЦУЛ, 2006.– 380 с.
3. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Теоретичні аспекти: монографія / О. І. Драган. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 144 с
4. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия: учебник / Ю.Б. Иванов. – Х, ХНЭУ, 2004. – 504с.
5. Киперман Г.Я. Рыночная экономика : словарь / Г.Я.Киперман. – М.: Республика, 1993. – 357 с.
6. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва. – К: КНЕУ, 2008. – 520 с.
7. Мілевський С. В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: наукове видання / С. В. Мілевський, О. В. Мілов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 156 с.
8. Павлова. О.А. Стратегія забезпечення КСП виробників споживчих товарів: автореферат дисертації д –ра ек. Наук / О.А. Павлова. – Донецьк, 2006. – 25 с.
9. Портер М. Конкуренция: учебное пособие / М. Портер. – М.: изд. Вильямс, 2001. – 495 с.
10. Самойлик Ю.В. Методологічні підходи до оцінки стратегічного потенціалу підприємства / Ю.В. Самойлик // Економіка, 2012, № 3. – С. 72-77.
11. Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке: учебник / Л.И. Циличко. – М: Финансы и статистика, 1991. – 304 с.
12. Эферин В.П. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях: учебное пособие: / В.П.Эферин, В.В. Митин. – М: Домодедово, 1993. – 273 с.
REFERENCES
1. Bilous P. Modeling of the furniture market in Ukraine in 2011-2013 [Modelyuvannya rozvytku rynku mebliv v Ukrayini na period 2011-2013 rokiv]. Meblevi tekhnolohiyi - Furniture technology, 2011, № 3, pp. 42-45.
2. Dolzhansky I.Z. Competitiveness of Enterprises [Konkurentospromozhnist' pidpryyemstva]. Kyiv, TSUL, 2006, p. 380.
3. Dragan O. Competitiveness of enterprise management: Theoretical aspects: Monograph [Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva: Teoretychni aspekty: Monohrafiya]. Kyiv, DAKKKiM, 2006, p. 144.
4. Ivanov Y. Competitiveness of the enterprise: Location, diagnostic Strategy [Konkurentosposobnost' predpryyatyya: otsenka, dyahnostyka]. Kharkiv, Respublika, 1993, p. 357.
5. Kiperman G.Ya. Market economy: Dictionary [Rynochnaya ekonomika : slovar']. Moscow, Respublika, 1993, p. 357.
6. Klimenko S. Competitiveness of enterprise management [Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva]. K,: KNEU, 2008, p. 520.
7. Milevsky S. Models for analysis and management of industrial competitiveness [Modeli analizu ta upravlinnya konkurentospromozhnistyu promyslovykh pidpryyemstv]. Kharkiv, Publishing House. Abstract, 2007. p. 156.
8. Pavlova. O. Strategy provide KAE manufacturers of consumer goods: Dissertation PhD [Stratehiya zabezpechennya KSP vyrobnykiv spozhyvchykh tovariv: avtoreferat dysertatsiyi d –ra ek. nauk]. Donetsk, 2006, p. 25.
9. Porter M. Competition [Konkurentsyya]. Moscow, Williams, 2001, p. 495..
10. Samoilyk Y. Methodological approaches to assessing the strategic potential of the company [Metodolohichni pidkhody do otsinky stratehichnoho potentsialu pidpryyemstva]. Ekonomika - Economy, 2012, No. 3, pp.72-77.
11. Tsyhychko L. Marketing: how to win in the market: the textbook [Marketing: kak pobezhdat' na rynke]. Moscow, Finance and statistics, 1991, p. 304.
12. Eferyn V. Location competitiveness in marketyng study [Ocenka konkurentosposobnosti pri marketingovyh issledovanijah]. Moscow, Domodedovo, 1993, p. 273.

Використана література

1. Білоус С. Моделювання розвитку ринку меблів в Україні на період 2011-2013 років / Сергій Білоус // Меблеві технології. – 2011. – №3. – С. 42-45.

2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.З Должанський, Т.О.Загорна. – Київ: ЦУЛ, 2006.– 380 с.

3. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Теоретичні аспекти: монографія / О. І. Драган. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 144 с

4. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия: учебник / Ю.Б. Иванов. – Х, ХНЭУ, 2004. – 504с.

5. Киперман Г.Я. Рыночная экономика : словарь / Г.Я.Киперман. – М.: Республика, 1993. – 357 с.

6. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва. – К: КНЕУ, 2008. – 520 с.

7. Мілевський С. В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: наукове видання / С. В. Мілевський, О. В. Мілов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 156 с.

8. Павлова. О.А. Стратегія забезпечення КСП виробників споживчих товарів: автореферат дисертації д –ра ек. Наук / О.А. Павлова. – Донецьк, 2006. – 25 с.

9. Портер М. Конкуренция: учебное пособие / М. Портер. – М.: изд. Вильямс, 2001. – 495 с.

10. Самойлик Ю.В. Методологічні підходи до оцінки стратегічного потенціалу підприємства / Ю.В. Самойлик // Економіка, 2012, № 3. – С. 72-77.

11. Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке: учебник / Л.И. Циличко. – М: Финансы и статистика, 1991. – 304 с.

12. Эферин В.П. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях: учебное пособие: / В.П.Эферин, В.В. Митин. – М: Домодедово, 1993. – 273 с.

 

REFERENCES

1. Bilous P. Modeling of the furniture market in Ukraine in 2011-2013 [Modelyuvannya rozvytku rynku mebliv v Ukrayini na period 2011-2013 rokiv]. Meblevi tekhnolohiyi - Furniture technology, 2011, № 3, pp. 42-45.

2. Dolzhansky I.Z. Competitiveness of Enterprises [Konkurentospromozhnist' pidpryyemstva]. Kyiv, TSUL, 2006, p. 380.

3. Dragan O. Competitiveness of enterprise management: Theoretical aspects: Monograph [Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva: Teoretychni aspekty: Monohrafiya]. Kyiv, DAKKKiM, 2006, p. 144.

4. Ivanov Y. Competitiveness of the enterprise: Location, diagnostic Strategy [Konkurentosposobnost' predpryyatyya: otsenka, dyahnostyka]. Kharkiv, Respublika, 1993, p. 357.

5. Kiperman G.Ya. Market economy: Dictionary [Rynochnaya ekonomika : slovar']. Moscow, Respublika, 1993, p. 357.

6. Klimenko S. Competitiveness of enterprise management [Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva]. K,: KNEU, 2008, p. 520.

7. Milevsky S. Models for analysis and management of industrial competitiveness [Modeli analizu ta upravlinnya konkurentospromozhnistyu promyslovykh pidpryyemstv]. Kharkiv, Publishing House. Abstract, 2007. p. 156.

8. Pavlova. O. Strategy provide KAE manufacturers of consumer goods: Dissertation PhD [Stratehiya zabezpechennya KSP vyrobnykiv spozhyvchykh tovariv: avtoreferat dysertatsiyi d –ra ek. nauk]. Donetsk, 2006, p. 25.

9. Porter M. Competition [Konkurentsyya]. Moscow, Williams, 2001, p. 495..

10. Samoilyk Y. Methodological approaches to assessing the strategic potential of the company [Metodolohichni pidkhody do otsinky stratehichnoho potentsialu pidpryyemstva]. Ekonomika - Economy, 2012, No. 3, pp.72-77.

11. Tsyhychko L. Marketing: how to win in the market: the textbook [Marketing: kak pobezhdat' na rynke]. Moscow, Finance and statistics, 1991, p. 304.

12. Eferyn V. Location competitiveness in marketyng study [Ocenka konkurentosposobnosti pri marketingovyh issledovanijah]. Moscow, Domodedovo, 1993, p. 273.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian