Another issue of scientific journal 2 (27) 2022 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти)

Назва:

(Title)

Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти)

Автори:

(Authors)

Погайдак, Ольга Богданівна
Погайдак, Ольга Богдановна
Pohaydak, Olga Bohdanivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Погайдак О. Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти) [Електронний ресурс] / Ольга Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 212-221. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14pobhea.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Особенности организации работы обслуживающих предприятий в условиях предевропейськои адаптации украинского общества (гуманитарно-экологические аспекты)
Some peculiarities of service facilities work organization under pre-European adaptation conditions of Ukrainian society (humanitarian and ecological aspects)

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.465.2

Ключові слова:

(Key words)

природоохоронна діяльність
обслуговуюче підприємство
трансформаційна економіка
підприємство
сфера послуг
environmental activities
service industries
transformation economy
enterprise
service


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто гуманітарно-екологічні аспекти організації природоохоронної діяльності в умовах передєвропейської адаптації обслуговуючих підприємств українського суспільства. Встановлено, що у сфері обслуговування створюються передумови формування новітньої моделі розвитку, що обумовлено глобалізацією та інформатизацією суспільства, трансформацією його гуманітарної, соціально-економічної та екологічної спрямованості. Розкрито особливості цього процесу в умовах трансформаційної економіки держав посттоталітарного періоду. За існуючих умов господарювання та підприємництва, екологічні й економічні інтереси суспільства є нетотожними за змістом і методами їх досягнення. Причиною існування виявлених суперечностей є еволюція суспільства, яке створило небаченої складності систему, яка, з одного боку, взаємодіє із природою, ресурсами, а з іншого – її інтенсивно експлуатує та в окремих випадках руйнує. Запропоновано шляхи удосконалення організації природоохоронної роботи в умовах обслуговуючих підприємств.
В статье рассмотрены гуманитарно-экологические аспекты организации природоохранной деятельности в условиях передевропейской адаптации обслуживающих предприятий украинского общества. Установлено, что в сфере обслуживания создаются предпосылки формирования новой модели развития, что обусловлено глобализацией и информатизацией общества, трансформацией его гуманитарной, социально-экономической и экологической направленности. Раскрыты особенности этого процесса в условиях трансформационной экономики государств посттоталитарного периода. При существующих условиях хозяйствования и предпринимательства, экологические и экономические интересы общества являются нетождественными по содержанию и методам их достижения. Причиной существования выявленных противоречий есть эволюция общества, которая создала невиданной сложности систему, которая, с одной стороны, взаимодействует с природой, ресурсами, а с другой – ее интенсивно эксплуатирует и в отдельных случаях разрушает. Предложены пути совершенствования организации природоохранной работы в условиях обслуживающих предприятий.
The article deals with some humanitarian and ecological aspects of the Ukrainian service outlets environmental activities under pre-European adaptation conditions. It has been found that in the service sector some conditions for a new development model formation due to the globalization and informatization of society, the transformation of its humanitarian, socio-economic and environmental focus are being arranged. The features of this process of posttotalitarian states under transformation economy conditions are considered. Under current economic and entrepreneurship conditions, environmental and economic interests of society do not coincide as for their content and methods of achieving them. The reason of the found discrepancies is the society evolution having created an unprecedentedly complex system, which, on the one hand, interacts with nature, resources, and on the other – intensively exploits and, in some cases, destroys them. The ways of environmental activities improvement in service industries are suggested.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3111
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Андрушків Б.М. Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів – запорука здоров’я людини /
Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич. – Тернопіль: Лілея, 1996. – 187 с.
2. Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки: автореф. дис... канд. екон. наук:
08.00.01 / А.В. Бохан ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 21 с.
3. Васюта О. А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального виміру: монографія /
Васюта О. А. – Тернопіль: Гал-Друк, 2001. – 600 с.
4. Данилишин Б. Природно-екологічний потенціал в стратегії сталого розвитку України / Богдан Данилишин //
Наука та наукознавство. – 2006. – № 3. – С. 94–100.
5. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. / В. В. Добровольський. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. –
304 с.
6. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (Європейські аспекти)
/ За ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ Терно-граф». 2011. – 576 с.
7. Костин А. И. Экополитика и глобалистика: учеб. пособ. для студ. вузов / А. И. Костин. – М.: Аспект Пресс,
2005. – 418 с.
8. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / За заг. ред.
Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 759 с.
9. Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы / Н. Ф. Реймерс. – М.: Россия
Молодая, 1994. – 366 с.
10. Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст / Т. Ю. Туниця. –
К.: Знання, 2006. – 300 с.
11. Урсул А. На пути к экобезопасному устойчивому развитию цивилизации / А. Урсул // Общественные науки
и современность. – 1994. – № 4.
REFERENCES
1. Andrushkiv B.M., Kyrych N.B. Environmental well-being and improvement of human settlements - the key to health
[Ekolohichne blahopoluchchya ta blahoustriy naselenykh punktiv – zaporuka zdorov"ya lyudyny]. Ternopil': Lileya,
1996, 187 p.
2. Bokhan A.V. Greening business in transforming the economy: Author. di ... candidate. Econ. sciences: 08.00.01
[Ekolohizatsiya pidpryyemnytstva v umovakh transformatsiyi ekonomiky: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.01].
Kyiv, 2009, p. 21.
3. Vasyuta O. A. Issues Environmental Strategy of Ukraine in the context of global dimension: monograph [Problemy
ekolohichnoyi stratehiyi Ukrayiny v konteksti hlobal'noho vymiru: monohrafiya]. Ternopil': Hal-Druk, 2001, 600 p.
4. Danylyshyn B. Natural and ecological potential in the sustainable development of Ukraine [Pryrodno-ekolohichnyy
potentsial v stratehiyi staloho rozvytku Ukrayiny]. Nauka ta naukoznavstvo – Science, 2006, No. 3, pp. 94–100.
5. Dobrovol's'kyy V.V. Environmental knowledge: studies. guidances [Ekolohichni znannya: navch. posib.]. Kyiv,
Profesional, 2005, p. 304.
6. Andrushkiv B.M. Innovative ways to accelerate environmental provayding in terms of the company (European
aspects) [Innovatsiyni shlyakhy aktyvizatsiyi pryrodookhoronnoho provaydynhu v umovakh pidpryyemstva
(Yevropeys'ki aspekty)]. Ternopil': Terno-graf, 2011, p. 576.
7. Kostin A. I. Ekopolitik and Global Studies [Ekopolitika i globalistika: ucheb. posob. dlya stud. vuzov]. Moscow,
Aspekt Press, 2005, p. 418.
8. Mel'nyk L. H., Shapochka M. K. Principles of Ecology. Environmental economics and environmental management: a
textbook [Osnovy ekolohiyi. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnya pryrodokorystuvannyam: pidruchnyk]. Sumy:
Universytets'ka knyha, 2005, p. 759.
9. Reymers N.F. Ecology: theories, laws, rules, principles and hypotheses [Ekologiya: teorii, zakony, pravila, printsipy i
gipotezy]. Moscow, Rossiya Molodaya, 1994, p. 366.
10. Tunytsya T.Yu. Sustainable environmental management: a national and international context [Zbalansovane
pryrodokorystuvannya: natsional'nyy i mizhnarodnyy kontekst]. Kyiv, Znannya, 2006, p. 300.
11. Ursul A. Towards environmentally sound sustainable development of civilization [Na puti k ekobezopasnomu
ustoychivomu razvitiyu tsivilizatsii]. Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Modernity, 1994,
No. 4.
Використана література: 

1. Андрушків Б.М. Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів – запорука здоров’я людини / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич. – Тернопіль: Лілея, 1996. – 187 с. 
2. Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / А.В. Бохан ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 21 с. 
3. Васюта О. А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального виміру: монографія / Васюта О. А. – Тернопіль: Гал-Друк, 2001. – 600 с. 
4. Данилишин Б. Природно-екологічний потенціал в стратегії сталого розвитку України / Богдан Данилишин // Наука та наукознавство. – 2006. – № 3. – С. 94–100. 
5. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. / В. В. Добровольський. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 304 с. 
6. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (Європейські аспекти) / За ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ Терно-граф». 2011. – 576 с. 
7. Костин А. И. Экополитика и глобалистика: учеб. пособ. для студ. вузов / А. И. Костин. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 418 с. 
8. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / За заг. ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 759 с. 
9. Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы / Н. Ф. Реймерс. – М.: Россия Молодая, 1994. – 366 с. 
10. Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст / Т. Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – 300 с. 
11. Урсул А. На пути к экобезопасному устойчивому развитию цивилизации / А. Урсул // Общественные науки и современность. – 1994. – № 4. 


 

REFERENCES 
1. Andrushkiv B.M., Kyrych N.B. Environmental well-being and improvement of human settlements - the key to health [Ekolohichne blahopoluchchya ta blahoustriy naselenykh punktiv – zaporuka zdorov"ya lyudyny]. Ternopil': Lileya, 1996, 187 p. 
2. Bokhan A.V. Greening business in transforming the economy: Author. di ... candidate. Econ. sciences: 08.00.01 [Ekolohizatsiya pidpryyemnytstva v umovakh transformatsiyi ekonomiky: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.01]. Kyiv, 2009, p. 21. 
3. Vasyuta O. A. Issues Environmental Strategy of Ukraine in the context of global dimension: monograph [Problemy ekolohichnoyi stratehiyi Ukrayiny v konteksti hlobal'noho vymiru: monohrafiya]. Ternopil': Hal-Druk, 2001, 600 p. 
4. Danylyshyn B. Natural and ecological potential in the sustainable development of Ukraine [Pryrodno-ekolohichnyy potentsial v stratehiyi staloho rozvytku Ukrayiny]. Nauka ta naukoznavstvo – Science, 2006, No. 3, pp. 94–100. 
5. Dobrovol's'kyy V.V. Environmental knowledge: studies. guidances [Ekolohichni znannya: navch. posib.]. Kyiv, Profesional, 2005, p. 304. 
6. Andrushkiv B.M. Innovative ways to accelerate environmental provayding in terms of the company (European aspects) [Innovatsiyni shlyakhy aktyvizatsiyi pryrodookhoronnoho provaydynhu v umovakh pidpryyemstva (Yevropeys'ki aspekty)]. Ternopil': Terno-graf, 2011, p. 576. 
7. Kostin A. I. Ekopolitik and Global Studies [Ekopolitika i globalistika: ucheb. posob. dlya stud. vuzov]. Moscow, Aspekt Press, 2005, p. 418. 
8. Mel'nyk L. H., Shapochka M. K. Principles of Ecology. Environmental economics and environmental management: a textbook [Osnovy ekolohiyi. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnya pryrodokorystuvannyam: pidruchnyk]. Sumy: Universytets'ka knyha, 2005, p. 759. 
9. Reymers N.F. Ecology: theories, laws, rules, principles and hypotheses [Ekologiya: teorii, zakony, pravila, printsipy i gipotezy]. Moscow, Rossiya Molodaya, 1994, p. 366. 
10. Tunytsya T.Yu. Sustainable environmental management: a national and international context [Zbalansovane pryrodokorystuvannya: natsional'nyy i mizhnarodnyy kontekst]. Kyiv, Znannya, 2006, p. 300. 
11. Ursul A. Towards environmentally sound sustainable development of civilization [Na puti k ekobezopasnomu ustoychivomu razvitiyu tsivilizatsii]. Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Modernity, 1994, No. 4.

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian