Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами

Назва:

(Title)

Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами

Автори:

(Authors)

Івченко, Лариса
Ивченко, Лариса
Ivchenko, Larysa
Ходзицька, Валентина
Ходзицкая, Валентина
Khodzyts'ka, Valentyna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Івченко Л. Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами [Електронний ресурс] / Лариса Івченко, Валентина Ходзицька // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 37-44. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ilvzzs.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами
Международный и отечественный опыт развития отчетности по сегментам
International and domestic experience of the development reporting segment

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ,АСУ

УДК:

(UDC)

657.37
658.516

Ключові слова:

(Key words)

сегмент
звітність за сегментами
звітний сегмент
операційний сегмент
МСФЗ
П(С)БО
segment
segment reporting
reportable segment operating segment
IFRS
National accounting standart

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою статті є дослідження етапів становлення і розвитку звітності за сегментами як форми бухгалтерської звітності підприємства, а саме розглянута еволюція міжнародних стандартів та становлення звітності за сегментами в Україні, її роль у забезпеченні інформаційних потреб користувачів. На основі порівняльного аналізу міжнародних і національних нормативних документів, які регулюють здійснення підготовки та подання сегментарної звітності, визначено їх взаємозв’язки, спільні та відмінні риси, доведено необхідність узгодження П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» з вимогами міжнародної практики. Перш за все це необхідно, щоб уникнути колізій при поданні сегментарної звітності підприємствами, які орієнтовані на міжнародний ринок і використовують міжнародні стандарти фінансової звітності
Целью статьи является исследование этапов становления и развития отчетности по сегментам как формы бухгалтерской отчетности предприятия, а именно рассмотрена эволюция международных стандартов и становление отчетности по сегментам в Украине, ее роль в обеспечении информационных потребностей пользователей. На основе сравнительного анализа международных и национальных нормативных документов, которые регулируют осуществление подготовки и подачи сегментарной отчетности, определены их взаимосвязи, общие и отличительные черты, доказана необходимость согласования П(С)БУ 29 «Финансовая отчетность по сегментам» с требованиями международной практики. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы избежать коллизий при подаче сегментарной отчетности предприятиями, которые ориентированы на международный рынок и используют международные стандарты финансовой отчетности.
The aim of the article is to study the stages of formation and development of segment reporting as a form of financial statements of the enterprise, namely the evolution of international standards and the emergence of segment reporting in Ukraine, its role in providing the information needs of users. Based on a comparative analysis of national and international regulations that govern the exercise of the preparation and filing of segmental reporting are defined by their relationship , common and distinctive features , proved the need to coordinate National accounting standart 29 "Financial Reporting by Segments" with the requirements of international practice . First of all it is necessary to avoid the collision feeding segmental reports by enterprises that focus on the international market and use international financial reporting standards.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5044
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Алексєєва А.Б. Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних

стандартах / А.Б. Алексєєва , Т. В. Ігнатенко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 5. – С. 109-115.

2. Гудима О.В. Переваги складання звітності за сегментами / О.В. Гудима, Л.О. Жилянська // Держава та

регіони. – 2012. – №4. – С. 96-100.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV.

4. Ігнатенко Т.В. Національний стандарт П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», приведення у

відповідність до МСФЗ / Т.В. Ігнатенко // Школа професійного бухгалтера. – 2011. – №6. – С. 29-32.

5. Кіндрацька Г.І. Сегментний аналіз: проблеми конвергенції підходів до сегментації ринку / Г.І. Кіндрацька,

Ю.І. Кулиняк // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2012. – №722. – С. 93-98.

6. Лучко М.П. Фінансова звітність за сегментами: теоретична концептуалізація побудови в процесі консолідації

підприємств/ М.П. Лучко // Наукові записки. Серія: Економіка. – 2010. – С. 205-208.

7. Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 8 „Операційні сегменти”, затверджений Комітетом з

МСФЗ 30.11.2006 р.

8. Мищенко Є.Б. Сегментарная отчетность в системе учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности

организаций / Є.Б. Мищенко // Школа професійного бухгалтера. – 2011. – № 2. – С. 82-85.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 „Звітність за сегментами”, затверджене наказом

Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Програма реформування системи бухгалтерського обліку із

застосуванням міжнародних стандартів», затверджена 28 жовтня 1998 р. № 1706.

11. Соколов А.А. Происхождение и сущность понятийного аппарата сегментарного учета и отчетности /

А.А. Соколов // Аудитор. – 2003. – №9. – С. 15-19.

12. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебное пособие для вузов / Я.В. Соколов. –

М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.


REFERENCES

1. Aleksyeyeva A.B., Ihnatenko T. V. Disclosure of segment of the company in the international and national standards

[Rozkryttya informatsiyi za sehmentamy diyal'nosti pidpryyemstva u mizhnarodnykh i natsional'nykh standartakh].

Visnyk KNTEU – Bulletin KNTEU, 2009, No. 5, pp. 109-115.

2. Hudyma O.V., Zhylyans'ka L.O. Benefits reporting segment [Perevahy skladannya zvitnosti za sehmentamy].

Derzhava ta rehiony – Countries and regions, 2012, No. 4, pp. 96-100.

3. The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting" of 16 July 1999 р. № 996-XIV [Zakon Ukrayiny «Pro

bukhhalters'kyy oblik i finansovu zvitnist'» vid 16 lypnya 1999 r. # 996– XIV].

4. Ihnatenko T.V. National Standard P (S) 29 "Financial Reporting by Segments" comply with IFRS [Natsional'nyy

standart P(S)BO 29 «Finansova zvitnist' za sehmentamy», pryvedennya u vidpovidnist' do MSFZ]. Shkola

profesiynoho bukhhaltera – School of Professional Accountants, 2011, No. 6, pp. 29-32.

5. Kindrats'ka H.I., Kulynyak Yu.I. Segment Analysis: Problems of convergence of approaches to market segmentation

[Sehmentnyy analiz: problemy konverhentsiyi pidkhodiv do sehmentatsiyi rynku]. Visnyk natsional'noho

universytetu «L'vivs'ka Politekhnika» – Journal of National University «Lviv Polytechnic», 2012, No. 722, pp. 93-98.

6. Luchko M.P. Financial reporting by segments: theoretical conceptualization of construction companies in the

consolidation [Finansova zvitnist' za sehmentamy: teoretychna kontseptualizatsiya pobudovy v protsesi

konsolidatsiyi pidpryyemstv]. Naukovi zapysky. Seriya: Ekonomika – Scientific notes. Series: Economics, 2010,

pp. 205-208.

7. International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 "Operating Segments", approved by the Committee on

30.11.2006 IFRS [Mizhnarodnyy standart finansovoyi zvitnosti (IFRS) 8 „Operatsiyni sehmenty”, zatverdzhenyy

Komitetom z MSFZ 30.11.2006 r].

8. Mishchenko Ye.B. Segmental reporting in the accounting system and analysis of financial and economic activities of

organizations [Segmentarnaya otchetnost' v sisteme ucheta i analiza finansovo-khozyaystvennoy deyatel'nosti

organizatsiy]. Shkola profesіynogo bukhgaltera – School of Professional Accountants, 2011, No. 2, pp. 82-85.

9. Position (Standard) 29 "Segment Reporting", approved by the Ministry of Finance of Ukraine 19.05.2005 p.

[Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 29 „Zvitnist' za sehmentamy”, zatverdzhene nakazom Ministerstva

finansiv Ukrayiny vid 19.05.2005 r.].

10. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Program Accounting Reform of the International Standards",

adopted on 28 october 1998 р. № 1706 [Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Prohrama reformuvannya systemy

bukhhalters'koho obliku iz zastosuvannyam mizhnarodnykh standartiv», zatverdzhena 28 zhovtnya 1998 r. # 1706.].

11. Sokolov A.A. The origin and nature of the conceptual apparatus of segmental accounting [Proiskhozhdenie i

sushchnost' ponyatiynogo apparata segmentarnogo ucheta i otchetnosti]. Auditor – Auditor, 2003, No. 9, pp. 15-19.

12. Sokolov Ya. V. Accounting: from the beginnings to the present day [Bukhgalterskiy uchet: ot istokov do nashikh

dney: uchebnoe posobie dlya vuzov]. Moscow, Audit, YuNITI, 1996, p. 638.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian