Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Методологія дослідження сутності корпоративних прав

Назва:

(Title)

Методологія дослідження сутності корпоративних прав

Автори:

(Authors)

Черничинець, Світлана
Черничинец, Светлана
Chernychynets, Svitlana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Черничинець С. Методологія дослідження сутності корпоративних прав [Електронний ресурс] / Світлана Черничинець // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 127-133. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14cspskp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Методологія дослідження сутності корпоративних прав
Методология исследования сущности корпоративных прав
Research methodology of corporate rights essence

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.1

Ключові слова:

(Key words)

корпоративне право
, корпоративне підприємство
господарська організація
корпоративні обов’язки
corporate right
corporate enterprise
business organization
corporate responsibilities

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто корпоративні норми, які містяться в джерелах корпоративного права. Охарактеризовано сутність категорії «корпоративні права». Визначено основні недоліки трактування корпоративних прав у вітчизняному законодавстві та науковій літературі. Досліджено коло, перелік та зміст корпоративних прав, які залежать від не лише від організаційно-правової форми господарської організації та запропоновано власне визначення терміну «корпоративні права». Досліджено кореспондентів корпоративних прав та правомочності господарської організації щодо свого учасника. Досліджено корпоративні обов’язки власників корпоративних прав по відношенню до господарської організації.
В статье рассмотрены корпоративные нормы, содержащиеся в источниках корпоративного права. Охарактеризованы сущность категории «корпоративные права». Определены основные недостатки трактовки корпоративных прав в отечественном законодательстве и научной литературе. Исследованы круг, перечень и содержание корпоративных прав, которые зависят не только от организационно-правовой формы хозяйственной организации и предложено собственное определение термина «корпоративные права». Исследованы корреспонденты корпоративных прав и правомочия хозяйственной организации относительно своего участника. Исследованы корпоративные обязанности владельцев корпоративных прав в отношении хозяйственной организации.
The article deals with the corporate standards which are in the sources of corporate right. The nature of the category “corporate rights” is outlined. The main disadvantages of corporate rights interpretation in the national legislation and the scientific literature are presented. It is investigated a range, a list and contents of corporate rights that depend on not only the legal form of business organization. The definition of the term “corporate rights” is suggested. The recipients of corporate rights and powers of business organization as to its participants are studied. The corporate obligations of corporate rights owners towards the business organization are presented.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5055
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

 

Використана література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-20. – С. 144.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 - 44. – С. 356.

3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (із наступними змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. (із наступними змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 1.01.1995 р. (із наступними змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності,

створених за участю державних підприємств" від 31.12.1992 р. № 24-92 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

7. Кузнєцова Н.С. Корпоративні правовідносини: поняття, сутність, правова природа / Н.С. Кузнєцова // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, посвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблема корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. – Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 2012. – С. 91-93.

8. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500 с.

9. Борисова В.И. Корпорация – организационно-правовая форма корпоративных отношений / В.И. Борисова // Альманах цивилистики: Сборник статей. –2008. – Вып. 1. – С. 249-269.

10. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В.М. Кравчук. – К.: Істина, 2005. –720 с.

11. Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) (цивільно-правовий аспект):Монографія / І. Б. Саракун. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2009. – 156 с.

12. Румянцева С. Переваги Закону «Про акціонерні товариства» / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2008. – № 39 (531).


REFERENCES

1. The Commercial Code of Ukraine dated 16 January 2003 N 436-IV [Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. # 436-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2003, No. 18-20, p. 144.

2. The Civil Code of Ukraine dated 16 January 2003 № 435-IV [Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. # 435-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2003, No. 40-44, p. 356.

3. The Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” dated 17 September 2008. (with certain amendments) [Zakon Ukrayiny «Pro akcionerni tovarystva» vid 17 veresnya 2008]. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: http://zakon1.rada.gov.ua.

4. The Law of Ukraine “On Business Companies” dated 19 September 1991 (with certain amendments) [Zakon Ukrayiny «Pro gospodarski tovarystva» vid 19 veresnia 1991]. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: http://zakon1.rada.gov.ua.

5. The Law of Ukraine “On Enterprise Profit Tax” on 01 January 1995 (with certain amendments) [Zakon Ukrayiny «Pro opodatkyvannya prybutku pidpryyemstva» vid 01 sichnya 1995]. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: http://zakon1.rada.gov.ua.

6. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Regulation of the activities of businesses, created with the participation of state-owned enterprises” dated 31 December 1992 № 24-92 [Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro vporiadkuvannia diialnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti, stvorenykh za uchastiu derzhavnykh pidpryiemstv" vid 31.12.1992 r. # 24-92]. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: http://zakon1.rada.gov.ua.

7. Kuznetsov N.S. Corporate relationship: the concept, the essence, the legal nature [Korporatyvni pravovidnosyny: poniattia, sutnist, pravova pryroda]. Problems of human subjects securities of corporate relations: Proceedings of the International Scientific Conference, dedicated to the 10th anniversary of the Laboratory for the Study of the corporate right issues of Corporate Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ivano-Frankivsk Carpathian University named after V. Stefanik, 2012, pp. 91-93.

8. Spasibo-Fatyeyeva I., Kibenko A., Borisova V.; Ed. prof. I. Spasibo-Fateeva. Corporate Governance: Monograph [Korporatyvne upravlinnia: Monohrafiia]. Kharkiv, Right, 2007, 500 p.

9. Borisova V.I. A corporation as organizational and legislative form of corpocate relations [Korporatsyia – orhanyzatsyonno-pravovaia forma korporatyvnыkh otnoshenyi]. Almanakh tsyvylystyky: Sbornyk statei – Almanac of civilities: Collection of articles, 2008, Vol. 1, pp. 249-269.

10. Kravchuk V. Corporate Right. Scientific and Practical Commentary of Legislative and Judicial Practice [Korporatyvne pravo. Naukovo-praktychnyi komentar zakonodavstva ta sudovoi praktyky]. Kyiv, Istyna, 2005, p. 720.

11. Sarakun I.B. Implementation of corporate human participants (founders) (civil side): Monograph. [Zdiisnennia korporatyvnykh prav uchasnykamy (zasnovnykamy) (tsyvilno-pravovyi aspekt): Monohrafiia]. Kyiv, Institute of Private Law and Business of Law of Ukraine, 2009, 156 p.

12. Rumiantseva S. Benefits of the Law “On Joint Stock Companies” [Perevahy Zakonu «Pro aktsionerni tovarystva»]. Tsinni papery Ukrainy – Securities Ukraine, 2008, Vol. 39 (531).

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian