Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інноваційні підходи в організації інвестиційно-фінансового співробітництва суб’єктів підприємницького та банківського бізнесу

Назва:

(Title)

Інноваційні підходи в організації інвестиційно-фінансового співробітництва суб’єктів підприємницького та банківського бізнесу

Автори:

(Authors)

Владимир, Ольга Михайлівна
Владимир, Ольга Михайловна
Vladymyr, Olha Mykhaylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Владимир О. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 45-54. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14vomptb.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Инновационные подходы в организации инвестиционно-финансового сотрудничества субъектов предпринимательского и банковского бизнеса
Innovative approaches in organization of investment and financial cooperation of entrepreneurial and banking business

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ,АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

вітчизняні банки
суб’єкти підприємницького бізнесу
холдинг
інновації
інвестиційно-фінансове співробітництво
domestic banks
subjects of entrepreneurial business
holding company
innovation
investment and financial cooperation

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто частку та структуру іноземного капіталу у банківській системі України, визначено його позитивний та негативний вплив на розвиток інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва. Проведено аналіз інвестиційно-фінансового співробітництва підприємств та банківських установ, обґрунтовано необхідність та інноваційні підходи вдосконалення та розширення банківського обслуговування підприємницької діяльності. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків шляхом реорганізаційних перетворень: утворення вітчизняних небанківських (на основі банку) холдингів, створення тимчасових об’єднань вітчизняних та іноземних банків з метою обслуговування конкретних проектів міжнародного та інноваційного характеру. Наголошено на необхідності підвищення професіоналізму банківського обслуговування шляхом вдосконалення методів та підвищення якості обслуговування клієнтів, застосування інновацій у веденні банківської діяльності.
В статье рассмотрено долю и структуру иностранного капитала в банковской системе Украины, определено его позитивное и негативное влияние на развитие инновационной деятельности субъектов предпринимательства. Проведен анализ инвестиционно-финансового сотрудничества предприятий и банковских учреждений, обоснована необходимость и инновационные подходы совершенствования и расширения банковского обслуживания предпринимательской деятельности. Обоснована необходимость повышения уровня капитализации отечественных банков путем реорганизационных преобразований: образование отечественных небанковских (на основе банка) холдингов, создание временных объединений отечественных и иностранных банков с целью обслуживания конкретных проектов международного и инновационного характера. Отмечена необходимость повышения профессионализма банковского обслуживания путем совершенствования методов и повышения качества обслуживания клиентов, применение инноваций в ведении банковской деятельности.
The article deals with the structure and proportion of foreign capital in the banking system of Ukraine, defined by its positive and negative impact on the foreign exchange market and the banking system as a whole. Excessive isolation of the banking system of Ukraine from foreign capital leads to restriction resources on the domestic currency market and to a decrease the competitiveness of banks. In the article performed the comparative analysis of domestic banks and banks with foreign capital, soundly the necessity and possible ways to strengthen the position of domestic banks on the foreign currency market of Ukraine. The necessity of raising the level of domestic banks capitalization through reorganization changes such as the domestic bank and non-bank holding companies formation, temporary associations of domestic and foreign banks in order to serve specific international or innovative projects is well-grounded in this article. The positive aspects of domestic banks consolidation are named. Some of them: strengthening of the bank’s financial stability, increased the opportunities for compliance with regulatory requirements and fulfillment of regulatory measures taken by the National Bank of Ukraine, development of market conditions, rising of competitive struggle, improving of banking services, expanding the range of foreign exchange services and reduce their costs, raise barriers to entry of weak players at market. The negative consolidation of banks named the danger of monopolization of the market. The necessity of improvement in the professionalism of doing domestic banking business through using the effective methods of customers service, new operations and new technologies in banking activities is emphasized.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5045
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література

1. Верников А. В. Иностранные банки и качество корпоративного управления / А. В. Верников // Деньги и кредит. – 2004. – № 9. – C. 14–18.

2. Иванов Е. Валютная либерализация и национальная экономика / Е. Иванов, М. Ершов // Деньги и кредит. – 2003. – № 6. – C. 44–47.

3. Смовженко Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України.

Організаційний аспект / Т. Смовженко, О. Другов. // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – С. 34–37.

4. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2013 року // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. C.45

5. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2008. – № 2. – С. 37–45.

6. Відхід з України іноземних банків знижує стійкість банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3902

7. Вихід іноземного капіталу з банківської системи України призведе до її занепаду – О.Соскін / Українські національні новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/566836-

vihid-inozemnogo-kapitalu-z-bankivskoyi-sistemi-ukrayini-prizvede-do-yiyi-zanepadu-%E2%80%93-o.soskin

8. Корнилюк Р. В. Ретроспективний аналіз діяльності іноземних банків в Україні / Р. В. Корнилюк // Економіка і регіон. – 2010. – № 3(26). – С. 146-152.

9. Корнилюк Р. Іноземні банки в Україні: виживають сильніші / Роман Корнилюк // Реальна економіка 30.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/22/33205.html

10. Довідник банківських установ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search

11. World economic and Financial Surveys Global Financial Stability Report. Market Developments and issues April 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/01/index.htm.

12. Черкашина К. Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до європейського фінансового ринку / К. Ф. Черкашина // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3 (45). – C. 49–55. 13. Довгань. Ж. Взаємозв’язок рівня концентрації капіталу в банківській системі України та її фінансової стійкості / Ж. Довгань. // Наука й економіка. – 2013. – №1 – С.7-15.

14. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і

перспективи для України / М. Кириченко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 8. – С. 25–28.

15. Саінчук Н.В. Шляхи залучення іноземних інвестицій у підприємницькій діяльності регіону / Н. В. Саінчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8662/1/57.pdf

 

REFERENCES

1. Vernikov A. V Foreign banks and quality of corporate management [Inostrannye banki i kachestvo korporativnogo upravleniya]. Den'gi i kredit – Money and credit, 2004, No 9, pp. 14 –18.

2. Ivanov E. Ershov. Currency liberalization and the national economy [Valyutnaya liberalizatsiya i natsionalnaya ekonomika]. Den'gi i kredit – Money and credit, 2003, No 6, pp. 44 –47.

3. Smovzhenko T. Drugov O. Problems and Prospects of development Ukrainian banking system in terms of European integration. Organizational aspect [Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy v umovakh yevrointehratsiyi Ukrayiny. Orhanizatsiynyy aspekt]. Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2005, No 11, pp. 34-37.

4. The main indicators of banks activities on the 1th of may 2013 [Osnovni pokaznyky diyal'nosti bankiv Ukrayiny na 1 travnya 2013 roku]. Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2013, No. 6, p. 45.

5. Dzyublyuk O. Globalization processes and the participation of foreign capital in the domestic banking system [Hlobalizatsiyni protsesy ta uchast' inozemnoho kapitalu u rozvytku vitchyznyanoyi bankivs'koyi systemy]. Bankivs'ka sprava – Banking business, 2008, No 2, pp. 37–45.

6. Departure from Ukraine of foreign banks reduces the stability of the banking system [Vidkhid z Ukrayiny inozemnykh bankiv znyzhuye stiykist' bankivs'koyi systemy], available at:

http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3902.

7. The output of foreign capital from the banking system of Ukraine will lead to its decline - O.Soskin [Vykhid inozemnoho kapitalu z bankivs'koyi systemy Ukrayiny pryzvede do yiyi zanepadu – O.Soskin]. Ukrayins'ki natsional'ni novyny – Ukrainian National News, available at: http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/566836-vihidinozemnogo-

kapitalu-z-bankivskoyi-sistemi-ukrayini-prizvede-do-yiyi-zanepadu-%E2%80%93-o.soskin.

8. Kornylyuk R. V. Retrospective analysis of activity of foreign banks in Ukraine [Retrospektyvnyy analiz diyal'nosti inozemnykh bankiv v Ukrayini]. Ekonomika i rehion – Economy and region, 2010, No 3(26), pp. 146 –152.

9. Kornylyuk R. Foreign banks in Ukraine: survive stronger [Inozemni banky v Ukrayini: vyzhyvayut' syl'nishi]. Real'na ekonomika – Real economy, available at: http://real-economy.com.ua/publication/22/33205.html

10. Directory of Ukrainian banks [Dovidnyk bankivs'kykh ustanov Ukrayiny], available at:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search

11. World economic and Financial Surveys Global Financial Stability Report. Market Developments and issues April 2007 , available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/01/index.htm.

12. Cherkashyna K. F. Increasing the level bank capitalization as a precondition for the integration to the European financial market [Pidvyshchennya rivnya kapitalizatsiyi bankiv yak peredumova intehratsiyi do yevropeys'koho finansovoho rynku]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 2005, No 3 (45), pp. 49–55.

13. Dovhan. J. Interrelation the level the concentration of capital in the banking system of Ukraine and its financial stability [Vzayemozv"yazok rivnya kontsentratsiyi kapitalu v bankivs'kiy systemi Ukrayiny ta yiyi finansovoyi stiykosti]. Nauka y ekonomika – Science and Economics, 2013, No 1, pp. 7-15.

14. Kyrychenko M. Internationalization banking activity: the experience of Central and Eastern Europe and the prospects for Ukraine [Internatsionalizatsiya bankivs'koyi diyal'nosti: dosvid krayin Tsentral'no-Skhidnoyi Yevropy I perspektyvy dlya Ukrayiny]. Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2006, No 8, pp. 25-28.

15. Sainchuk N.V. Ways of the attracting foreign investment in entrepreneurial activity of the region [Shlyakhy zaluchennya inozemnykh investytsiy u pidpryyemnyts'kiy diyal'nosti rehionu], available at:

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8662/1/57.pdf.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian