Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві

Назва:

(Title)

Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві

Автори:

(Authors)

Марущак, Леся
Марущак, Леся
Marushchak, Lesya

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Марущак Л. Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві [Електронний ресурс] / Леся Марущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 134-141. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mliznp.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві
Управленческий учет формирования и использования запасов на предприятии
Management accounting of formation and use of supplies at the enterprise

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658

Ключові слова:

(Key words)

управлінський облік
запаси
витрати
центри відповідальності
прибуток
логістика
management accounting
inventory
cost
responsibility centres
profit
logistics

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто сучасні аспекти управління запасами в інформаційній системі діяльності підприємства. Висвітлено основні методичні підходи до організації управлінського обліку надходження, зберігання та витрачання запасів. Досліджено основні методи дотримання оптимально необхідного рівня запасів. Виділено структуру та основні принципи побудови системи управлінського обліку руху запасів на промисловому підприємстві для забезпечення ефективного функціонування господарської діяльності. Проаналізовано основні напрями впливу співвідношення оптимального рівня запасів до оборотних коштів, які вкладено у страхові запаси; вплив відсутності таких коштів на управлінську систему підприємства. Обґрунтовано дію чинників на сформовані понаднормові запаси підприємства, визначено їх недоліки та вплив на фінансово-господарську діяльність і фінансовий результат. Доведено необхідність інформаційно-аналітичного зв'язку управлінського обліку з даними фінансового обліку. Запропоновано шляхи оптимізації рівня виробничих запасів на підприємстві, що дасть можливість одержати бажаний фінансовий результат. Визначено основні проблеми стратегічного управління витратами як одного з напрямів підвищення конкурентоспроможності та збільшення прибутковості підприємства
В статье рассмотрены современные аспекты управления запасами в информационной системе предприятия. Освещены основные методические подходы к организации управленческого учета поступления, хранения и расходования запасов. Исследованы основные методы соблюдения оптимально необходимого уровня запасов. Выделено структуру и основные принципы системы управленческого учета движения запасов на промышленном предприятии для обеспечения эффективного функционирования хозяйственной деятельности. Проанализированы основные направления влияния соотношения оптимального уровня запасов в оборотных средствах, которые вложены в страховые запасы; влияние отсутствия таких средств на управленческую систему предприятия. Обоснованно действие факторов, которые складываются при наличии излишков запасов на предприятие, определены их недостатки и влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также и на его финансовый результат. Доказана необходимость информационно-аналитической связи управленческого учета с данными финансового учета. Предложены пути оптимизации уровня производственных запасов на предприятии, что позволит получить желаемый финансовый результат. Определены основные проблемы стратегического управления затратами как одного из направлений повышения конкурентоспособности и увеличения прибыльности предприятия.
The article describes the modern aspects of inventory management in the enterprise information system. The main methodical approaches to management accounting incoming, storage and spending of stocks are highlighted. The basic methods of compliance with the required level of optimal reserves are studied. It is singled out the structure and the basic principles of management accounting system of the inventories at an industrial plant for the effective functioning of national economic business. The main areas of influence ratios of reserves optimal level for working capital, which are embedded in insurance reserves; impact of the lack of funds for the enterprise management system are analysed. The effect of the factors at prevailing surplus stocks in the company, their shortcomings and the impact on the company’s operations and its financial results are identified. The necessity of information and analytical communication management accounting with financial accounting data is reasoned. The author proposes the ways of optimizing the inventories level at the enterprise, which will produce the desired financial results. The main problems of strategic cost management as one of the ways to increase competitiveness and profitability of the company are defined.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5056
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Білоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. — 2008. — № 3. — С. 35–40.

2. Гуцайлюк З.В. Ще раз про місце і роль управлінського обліку в інформаційній системі господарюючих суб’єктів / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. С. 45-49.

3. Карпенко О. В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання: монографія / О. В. Карпенко – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.

4. Марущак Л.І. Управлінський облік у схемах і таблицях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Марущак, П.О. Марущак. – Тернопіль: Астон, 2010. – 192 с.

5. Матвійчук М.З. Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на підприємстві // М.З. Матвійчук. – Інноваційна економіка. – № 6. – 2013. С. 299-305.

6. Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія / Л.В. Нападовськa. – Д. : Наука і освіта. – 2000. – 450 с.

7. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.

8. Clinton D., White L.R. Roles and practices in Management accounting: 2003-2012 / D. Clinton, L.R. White // Strategic Finance, 2012. – Vol. 94. – Iss. 5. – pp. 37-43.

9. Quinn Martin. Stability and change in management accounting over time – A century or so of evidence from Guinness / Martin Quinn // Management Accounting Research. – March 2014, Vol. 25. – Iss. 1. – pp. 76-92.

10. Merchant K. A. Measuring general managers’ performances: market, accounting and combination-of-measures systems / K. A. Merchant // Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2006. – No. 19 (6), pp. 893-917.

11. Wnuk-Pel Tomasz. Changes in company's management accounting systems / Tomasz Wnuk-Pel // Eurasian journal of business and economics. November 2010, Vol. 3. – Iss. 6. – pp. 85-111.


REFERENCES

1. Belousovа I. The problems of management accounting [Problemy vdoskonalennya upravlins'koho obliku]. Bukhhalters'kyy oblik i audyt – Accounting and Audit, 2008, Vol. 3, pp. 35-40.

2. Hutsailiuk Z. About a place and role of administrative account in the informative system of managing subjects [Shche raz pro mistse i rol' upravlins'koho obliku v informatsiyniy systemi hospodaryuyuchykh sub"yektiv]. Bukhhalters'kyy oblik i audyt – Accounting and audit, 2004, No. 11, pp. 45-49.

3. Karpenko O.V. Management accounting: organization, methodology, methods of teaching: monograph [Upravlins'kyy oblik: orhanizatsiya, metodolohiya, metodyka vykladannya: monohrafiya]. Poltava, RVTS Start, 2005, 341 p.

4. Marushchak L.I., Marushchak P.O. Management accounting in schemes and tables: A manual for students in higher education [Upravlins'kyy oblik u skhemakh i tablytsyakh: Navchal'nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv]. Ternopil, Aston, 2010, 192 p.

5. Matviychuk M.Z. Theoretical aspects of management accounting in the enterprise [Teoretychni aspekty funktsionuvannya upravlins'koho obliku na pidpryyemstvi]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative Economy, 2013, Vol. 6, pp. 299-305.

6. Napadovska L.V. Management accounting: monograph [Upravlins'kyy oblik: monohrafiya]. Donetsk, Science and Education, 2000, 450 p.

7. Pushkar M.S., Shchyrba M.T. Financial accounting in management system: monograph [Finansovyy oblik u systemi upravlinnya]. Ternopil, Carte blanche, 2006, 178 p.

8. Clinton D., White L.R. Roles and practices in Management accounting: 2003-2012. Strategic Finance, 2012, Vol. 94, Iss. 5, pp. 37-43.

9. Martin Quinn. Stability and change in management accounting over time – A century or so of evidence from Guinness. Management Accounting Research, March 2014, Vol. 25, Iss. 1, pp. 76-92.

10. Merchant K. A. Measuring general managers’ performances: market, accounting and combination-of-measures systems. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2006, No. 19 (6), pp. 893-917.

11. Tomasz Wnuk-Pel. Changes in company's management accounting systems, Eurasian journal of business and economics. November 2010, Vol. 3, Iss. 6, pp. 85-111.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian