Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування

Назва:

(Title)

Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування

Автори:

(Authors)

Левченко, Роксолана
Левченко, Роксолана
Levchenko, Roksolana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Левченко Р. Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Роксолана Левченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 256-265. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15lrvdit.pdf.


Інші назви:

(Other titles)

Формирование и реализация монетарной политики национального банка Украины в контексте перехода к инфляционному таргетированию
Formulation and implementation of monetary policy of the National Bank of Ukraine by using inflation targeting

Дата публікації:

(Date of publication)

30-Тра-2015

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.831.84
336.74 (477)

Ключові слова:

(Key words)

грошово-кредитна політика
центральний банк
глобалізаційні процеси
доларизація
валютний курс
таргетування інфляції


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (12);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто особливості практичного застосування центральним банком інструментів монетарної політики щодо регулювання грошово-кредитного ринку. Здійснено аналіз діяльності Національного банку України в контексті заходів спрямованих, з одного боку, на нівелювання інфляційного та девальваційного тиску, а з іншого – на підтримку ліквідності банківської системи. Окреслено проблемні практичні аспекти щодо забезпечення стабілізації грошово-кредитного ринку в умовах економічної та політичної нестабільності. Зокрема розглянуто питання стабілізації національної грошової одиниці України, підтримки ліквідності та фінансової стійкості вітчизняних банків за умов високого рівня інфляції та стагфляційного стану національної економіки. Визначено основні заходи реформування монетарної політики центрального банку. Обґрунтовано доцільність застосування інфляційного таргетування як інструменту стабілізації грошово-кредитного ринку. Також наголошено на необхідності проведення Національним банком України прозорої інформаційної політики з метою усунення інформаційних ризиків та досягнення стабілізації інфляційних очікувань, а відтак забезпечення сприятливих умов для розвитку банківської системи та економіки країни загалом.
In the article reviewed the features of practical use of the central bank monetary policy instruments to regulate the money market in times of economic instability. The analysis of the National Bank of Ukraine in the context of measures aimed, on the one hand, the leveling of inflation and devaluation pressure on the other – to support liquidity in the banking system. Outlined problem on practical aspects of stabilizing the monetary market in terms of economic and political instability. Specifically considered stabilization of the national currency of Ukraine, liquidity support and financial stability of domestic banks in conditions of high inflation and stagflation of the national economy. Defined the main reform measures of the monetary policy of the central bank. Justified the expediency of inflation targeting as a tool to stabilize the money market. Also stressed the need for the National Bank of Ukraine of transparent information policy to address information risks and achieve stabilization of inflation expectations, thus providing favorable conditions for the development of the banking system and the economy as a whole.
В статье рассмотрены особенности практического применения центральным банком инструментов монетарной политики по регулированию денежно-кредитного рынка. Осуществлен анализ деятельности Национального банка Украины в контексте мероприятий, направленных, с одной стороны, на нивелирование инфляционного и девальвационного давления, а с другой – на поддержку ликвидности банковской системы. Определены проблемные практические аспекты по обеспечению стабилизации денежно-кредитного рынка в условиях экономической и политической нестабильности. В частности рассмотрен вопрос стабилизации национальной денежной единицы Украины, поддержки ликвидности и финансовой устойчивости отечественных банков в условиях высокого уровня инфляции и стагфляционного состояния национальной экономики. Определены основные мероприятия реформирования монетарной политики центрального банка. Обоснована целесообразность применения инфляционного таргетирования как инструмента стабилизации денежно-кредитного рынка. Также отмечена необходимость проведения Национальным банком Украины прозрачной информационной политики с целью устранения информационных рисков и достижения стабилизации инфляционных ожиданий, а следовательно, обеспечения благоприятных условий для развития банковской системы и экономики страны в целом.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5926
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

pdf


Використана література:

 1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : Підручник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : “Карт-бланш”, 2007. – 393 с.
 2. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – 2015. – № 4. – 183 с.
 3. Грошово-кредитна політика в Україні / [В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов] ; за ред. В. І. Міщенка. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 350 с.
 4. Ковзанадзе И. К. Роль денежно-кредитной политики в преодолении последствий банковских кризисов / И. К. Ковзанадзе // Деньги и кредит. – 2003. – № 2. – С. 45–47.
 5. Козюк В. В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності: Монографія. / В. В. Козюк. – Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. – 728 с.
 6. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В. С. Стельмаха. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с.
 7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 8. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/
 9. Рада Національного банку України (2014). Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7466694
 10. Рада Національного банку України (2015). Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік: розроблено і схвалено рішенням ради Національного банку України від 11 вересня 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10465306
 11. Фактичні дані щодо проведення Національним банком України операцій з регулювання ліквідності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85380&cat_id=107576
 12. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : Монографія / О. О. Чуб. – ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. – 340 с.

 

REFERENCES

 1. Adamyk B. P. The Central Bank and monetary policy: Textbook [Tsentral'nyy bank i hroshovo-kredytna polityka : Pidruchnyk ]. Ternopil, Kart-blansh, 2007, p. 393.
 2. Bulletin of the National Bank of Ukraine / Monthly analytical and statistical edition of the National Bank of Ukraine [Byuleten` Nacional`nogo Banku Ukrayiny / Shchomisyachne analitychno-statystychne vydannya Natsional'noho banku Ukrayiny]. 2015, No 4, p.183.
 3. Mishchenko V. I., Stelmakh V. S., Yepifanov A. O. Monetary policy in Ukraine [Hroshovo-kredytna polityka v Ukrayini]. Kyiv, Znannya, KOO, 2007, p. 350.
 4. Kovzanadze I. K. The role of monetary policy in overcoming the consequences of banking crises [Rol' denezhno-kreditnoy politiki v preodolenii posledstviy bankovskikh krizisov]. Den'gi i kredit Money and credit. 2003, No 2, pp. 45 –47.
 5. Kozyuk V. V. Monetary foundations of global financial stability: Monograph [Monetarni zasady hlobal'noyi finansovoyi stabil'nosti: Monohrafiya]. Ternopil, TNEU, Ekonomichna dymka, 2009, p. 728.
 6. Stelmakh V. S. The monetary policy of the National Bank of Ukraine: modern state and perspectives of changes [Monetarna polityka Natsional'noho banku Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy zmin]. Kyiv, Tsentr naukovykh doslidzhen' Natsional'noho banku Ukrayiny, UBS NBU – Research Center of the National Bank of Ukraine, UBS NBU, 2009, p. 404.
 7. The official website of the State Statistics Committee of Ukraine [Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
 8. The official website of the International Monetary Fund [Ofitsiynyy sayt Mizhnarodnoho valyutnoho fondu], available at: http://www.imf.org/
 9. Council of the National Bank of Ukraine (2014). Basic principles of monetary policy for 2014 [Rada Natsional'noho banku Ukrayiny (2015). Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi polityky na 2014 rik], available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7466694
 10. Council of the National Bank of Ukraine (2015). Basic principles of monetary policy for 2015: developed and approved by the decision of the National Bank of Ukraine of 11 September 2014 [Rada Natsional'noho banku Ukrayiny (2015). Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi polityky na 2015 rik: rozrobleno i skhvaleno rishennyam rady Natsional'noho banku Ukrayiny vid 11 veresnya 2014 roku], available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10465306
 11. The actual data on conducting of regulating operations of banks liquidity by the National Bank of Ukraine [Faktychni dani shchodo provedennya Natsional'nym bankom Ukrayiny operatsiy z rehulyuvannya likvidnosti bankiv], available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85380&cat_id=107576
 12. Chub O. Banks in the global economy: Monograph [Banky v hlobal'niy ekonomitsi : Monohrafiya]. Kyiv, DVNZ KNEU I. Hetman, 2009, p. 340.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian