Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку України

Назва: 

(Title)

Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку України

Інші назви:

(Other titles) 

Disparities in the territorial structure of the economy as a significant obstacle of neo-industrial development in Ukraine
Непропорциональность территориальной структуры экономики как существенное препятствие неоиндустриальному развитию Украины

Автори: 

(Authors)

Шепетько, Роман Іванович
Shepetko, Roman
Шепетько, Роман Иванович

Приналежність: 

Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Ежена Потьє, 20, Київ, 03057, Україна, аспірант, e-mail: romanshepetko@gmail.com
National academy for public administration under the president of Ukraine, 20, Ezhena Pottier str., 03057 Kyiv, Ukraine, PhD Student, e-mail: romanshepetko@gmail.com

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)

Шепетько Р. Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку України [Електронний ресурс] / Роман Шепетько // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 268-278. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15srinru.pdf.

Bibliographic description: 

Shepetko, R. (2015). Disparities in the territorial structure of the economy as a significant obstacle of neo-industrial development in Ukraine [Neproportsiinist terytorialnoi struktury ekonomiky yak suttieva pereshkoda neoindustrialnomu rozvytku Ukrainy]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 268-278. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15srinru.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication)

 

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК: 

(UDC)

332.12

JEL: 

L50
O14
O18
R11
R50
R58

Ключові слова:

(Key words) 

неоіндустріалізація
територіальна структура
регіональні диспропорції
валовий регіональний продукт
регіональна політика
neo-industrialization
territorial structure
regional disparities
gross regional product
regional policy
неоиндустриализация
территориальная структура
региональные диспропорции
валовый региональный продукт
региональная политика

Діапазон сторінок:

(Pages) 

268-278

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті досліджуються особливості формування територіальної структури економіки України. Проводиться групування областей за їх часткою у створенні валового регіонального продукту. Аналізуються територіальні диспропорції за допомогою показника створення регіонального продукту на душу населення, а також індикаторів підприємницької та зовнішньоекономічної активності у розрізі регіонів. Під час дослідження встановлена значна нерівномірність розвитку економічних територій, коли різниця між найбільш розвиненими і найменш розвиненими регіонами є більшою ніж десять разів. Причина такої асиметричності регіонального розвитку викликана структурою інвестиційних надходжень, коли найбільші обсяги капіталовкладень скеровувались у первинний сектор і металургійний комплекс, що розміщені на східних теренах, а також у сектор послуг найбільших міст України. Тоді як обробна промисловість і аграрно-промислові регіони фактично перебували поза увагою вітчизняних і іноземних інвесторів.
This article researches the peculiarities of territorial structure of the Ukrainian economy. It classifies the regions according to their share in the creation of the gross regional product. It analyzes the territorial disparities by the index of creating regional product per capita, as well as indicators of entrepreneurial activity and foreign trade by region. During the study, there was established a significant imbalance in development of economic areas, where the difference between the most developed and least developed regions is more than tenfold. The asymmetry of the regional development is caused by the structure of the investment when the largest volumes of investments were directed to the primary sector and metallurgical complex, which are located in the east of Ukraine, as well as to the services sector in the largest cities in Ukraine, while the manufacturing and agro-industrial regions were virtually disregarded by domestic and foreign investors.
В статье исследуются особенности формирования территориальной структуры экономики Украины. Производится группировка областей за их долей в создании валового регионального продукта. Анализируются территориальные диспропорции с помощью показателя создания регионального продукта на душу населения, а также индикаторов предпринимательской и внешнеэкономической активности в разрезе регионов. Во время исследования была установлена неравномерность развития экономических территорий, когда разница между наиболее развитыми и наименее развитыми регионами более чем в десять раз. Причина такой асимметричности регионального развития вызвана структурой инвестиционных поступлений, когда наибольшие объемы капиталовложений направлялись в первичный сектор и металлургический комплекс, которые размещены на востоке Украины, а также в сектор услуг крупнейших городов Украины. Тогда как обрабатывающая промышленность и аграрно-промышленные регионы оставались без внимания отечественных и иностранных инвесторов.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6303

ISSN: 

2223-3822

Перелік літератури: 

(References)

1. Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: [монографія] / С.О. Біла. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 408 с.
2. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 820 с.
3. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ – К.: НІСД, 2015. – 92 с.
4. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський , Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.
5. Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи: монографія / НАН України. Ін-т регіон. дослідж.; за ред. Л.T. Шевчук. – Львів, 2011. – 256 с. – (Пробл. регіон. Розв.).
6. Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції : монографія / І. Сторонянська; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2010. – 324 c. – (Пробл. регіон. розвитку). – Бібліогр.: C. 293-323.
7. Регіони України: пошук моделі конвергентного розвитку: монографія / І. Сторонянська; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. – Л.: Арал, 2008. – 143 c. – (Пробл. регіон. розв.). – Бібліогр.: 88 назв. – укp.
8. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарука; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012. – 152 с.
9. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / В.М. Геєць, Л.В. Шинкарук, Т.І. Артьомова, І.М. Бобух, В.Г. Бурлака [та ін.]; НАН України, Ін-т екон. та прогнозування. – К., 2011. – 696 c.
10. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / НАН України. ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України”; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2015. – 204 с. – (Пробл. регіон. Розвитку).
11. Konya I. Convergence and distortions: the Czech Republic, Hungary and Poland between 1996-2009 // MNB Working Papers 6. – 2011. – 32 p.
12. Spilimbergo A. Structural reforms and regional convergence / A. Spilimbergo, N. Xingyuan Che // IMF Working Paper. – WP/12/106. – 2012. – 35 p.

References: 

1. Bila S.O. Structural policy in the system of state regulation of the economy transformation [Strukturna polityka v systemi derzhavnoho rehulyuvannya transformatsiynoyi ekonomiky]. Kyiv, UADU, 2001. 408 p.
2. State Regional Policy of Ukraine: features and strategic priorities [Derzhavna rehional'na polityka Ukrayiny: osoblyvosti ta stratehichni priorytety]. Ed. Z.S. Varnaliy, Kyiv, NISD, 2007. 820 p.
3. Economy Regions in 2015: new realities and opportunities in terms of reforms initiated [Ekonomika rehioniv u 2015 rotsi: novi realiyi i mozhlyvosti v umovakh zapochatkovanykh reform]. – K.: NISD, 2015. – 92 s.
4. Amosha O.I., Vyshnevs'kyy V.P., Zbarazs'ka L.O. et al. Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities, scientific-analyte. report [Promyslovist' i promyslova polityka Ukrayiny 2013: aktual'ni trendy, vyklyky, mozhlyvosti: nauk.-analit. dopovid']. Ed. V.P. Vyshnevs'kyy, NAS Ukraine, Donets'k, 2014. 200 p.
5. The spatial development of the region: the socio-economic opportunities, risks and prospects [Prostorovyy rozvytok rehionu: sotsial'no-ekonomichni mozhlyvosti, ryzyky i perspektyvy]. NAS Ukrayiny, Lviv, 2011. 256 p.
6. Storonyans'ka I. Regional development of Ukraine: problems of integration and convergence [Rehional'nyy rozvytok Ukrayiny: problemy intehratsiyi ta konverhentsiyi]. NAS Ukraine, Lviv, 2010. 324 p.
7. Regions Ukraine: Search convergent model of development [Rehiony Ukrayiny: poshuk modeli konverhentnoho rozvytku]. NAS Ukraine, Lviv, Aral, 2008. 143 p.
8. The global economic disparity: features, trends, impact on the economy of Ukraine: Scientific report [Svitohospodars'ka dysproportsiynist': osoblyvosti, tendentsiyi, vplyv na ekonomiku Ukrayiny: naukova dopovid']. Ed. L.V. Shynkaruk; NAS Ukraine, Kyiv, 2012. 152 p.
9. Heyets' V.M., Shynkaruk L.V., Art'omova T.I. et al. Structural change and economic development of Ukraine [Strukturni zminy ta ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny]. NAS Ukraine, Kyiv, 2011. 696 p.
10. Territorial development and regional policy in Ukraine [Terytorial'nyy rozvytok ta rehional'na polityka v Ukrayini]. NAS UKraine, Lviv, 2015. 204 p.
11. Konya I. Convergence and distortions: the Czech Republic, Hungary and Poland between 1996-2009, MNB Working Papers, 6, 2011. 32 p.
12. Spilimbergo A., Xingyuan Che N. Structural reforms and regional convergence.
IMF Working Paper, Vol. 12(106), 2012. 35 p.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian