Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Передача прибудинкових земель у спільну власність ОСББ: реалії сьогодення

Назва: 

(Title)

Передача прибудинкових земель у спільну власність ОСББ: реалії сьогодення

Інші назви: 

(Other titles)

Transfer of building adjacent area to common ownership of homeowner association: Present reality
Передача придомовых земель в общую собственность ОСМД: реалии сегодняшнего дня

Автори: 

(Authors)

Галушка, Наталія Йосипівна
Halushka, Nataliia
Галушка, Наталия Иосиповна

Приналежність: 

ТОВ Аудиторська фірма «Тер Аудит», вул. Старий Ринок, 3, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001, Україна, к.е.н., бухгалтер-експерт, e-mail: halushechka@gmail.com
Audit Company "Ter Audyt" Ltd., 3, Staryy Rynok str., 46001, Ternopil, Ternopil region, Ukraine, Ph.D., Accounting Expert, e-mail: halushechka@gmail.com

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)

Галушка Н. Передача прибудинкових земель у спільну власність ОСББ: реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Наталія Галушка// Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 178-184. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15hnytnv.pdf.

Bibliographic description: 

Halushka, N. (2015). Transfer of building adjacent area to common ownership of homeowner association: Present reality [Peredacha prybudynkovykh zemel u spilnu vlasnist OSBB: realii sohodennia]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 178-184. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15hnytnv.pdf>

Дата публікації: 

(Date of publication)


24-лис-2015

Видавець: 

(Editor)


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК: 

(UDC)


303.833.5

JEL: 

O18

Ключові слова: 

(Key words)

житлово-комунальне господарство
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
прибудинкова територія
житловий комплекс
земельна ділянка
майнові права
housing and utilities unit
homeowner association
building adjacent area
ground area
property rights
жилищно-коммунальное хозяйство
объединения совладельцев многоквартирных домов
придомовая территория
жилой комплекс
земельный участок
имущественные права

Діапазон сторінок:

(Pages) 

178-184

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті розглянуто проблеми передачі прибудинкових земель у спільну власність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Проаналізовано головні недоліки законодавства про правовий режим використання земель багатоквартирних будинків та правовий статус майна співвласників будинку. Запропоновано заходи, реалізація яких сприятиме удосконаленню правового забезпечення майнових відносин співвласників багатоквартирних будинків.
n the article the problems surrounding the transfer of land to common ownership condominiums is considered. The main shortcomings of the legislation on the legal regime of the land-use apartment buildings and the legal status of the property owners of the building are analysed. The measures which implementation will enhance legal maintenance of property relations of co-owners condominiums are presented.
В статье рассмотрены проблемы передачи придомовых земель в общую собственность объединений совладельцев многоквартирных домов. Проанализированы главные недостатки законодательства о правовом режиме использования земель многоквартирных домов и правовой статус имущества совладельцев дома. Предложены мероприятия, реализация которых будет способствовать совершенствованию правового обеспечения имущественных отношений совладельцев многоквартирных домов.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6292

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua
http://osbbua.org/news/pribudinkova_teritorya_dlya_osbb_sm_kl_%20byurokratichnogo_pekla
http://www.zakon.rada.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/zhkh
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1064.981.1
http://www.zakon.rada.gov.ua
http://osbbua.org/news/pribudinkova_teritorya_dlya_osbb_sm_kl_%20byurokratichnogo_pekla
http://www.zakon.rada.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/zhkh/udoskonalennya-sistemi-upravlinnya-zhitlovomu-gospodarstvi-726419/
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1064.981.1

Перелік літератури:

(References) 

1. Бурковська В. Кожен має право на ОСББ. Але не кожен його використовує / В. Бурковська // За Київським часом . – 2011. – № 02 (146). – С. 4.
2. Василенко В. ОСББ: як оптимізувати землю / В. Василенко // Баланс. – 2011. – №69.
3. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001р. № 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Миколаїв С. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ): дві сторони однієї медалі / С. Миколаїв // Голос України. – 2014. – №26 (від 12 лютого).
5. Прибудинкова територія для ОСББ – сім кіл бюрократичного пекла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osbbua.org/news/pribudinkova_teritorya_dlya_osbb_sm_kl_%20byurokratichnogo_pekla.
6. Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд: Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 2 лютого 2009 р. № 13 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 34. – С. 113.
7. Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: Закон України від 29 листопада 2001 року № 2866- ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
8. Система управління житлом в Україні: актуальний стан та перспективи реформування / Практичний посібник // В. Бригілевич, М. Березовчук, Н. Швець та ін. – Львів, 2011. – С. 92-93.
9. Удосконалення системи управління в житловому господарстві: Прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/zhkh /udoskonalennya-sistemi-upravlinnya-zhitlovomu-gospodarstvi-726419/.
10. Щодо правил визначення прибудинкової території та розташування на ній будівель іншого призначення: Роз’яснення Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 1 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1064.981.1.

References: 

1. Burkovska V. Everyone has the right to condominiums. But not everyone uses his [Kozhen maie pravo na OSBB. Ale ne kozhen yoho vykorystovuie]. Za Kyivskym chasom = Kyiv time, 2011, No. 2 (146), p. 4.
2. Vasylenko V. Condominium: How to optimize land [OSBB: yak optymizuvaty zemliu]. Balans = Balance, 2011, Vol. 69.
3. Land Code of Ukraine Law of Ukraine of 25 October 2001, #2768-III [Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001r. # 2768-III], available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Mykolaiv S. Condominium associations (condominiums): two sides of one coin [Obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku (OSBB): dvi storony odniiei medali]. Holos Ukrainy = Voice of Ukraine, 2014, No.26.
5. The local area for condominiums - seven circles of bureaucratic hell [Prybudynkova terytoriia dlia OSBB – sim kil biurokratychnoho pekla], available at: http://osbbua.org/news/pribudinkova_teritorya_dlya_osbb_sm_kl_%20byurokratichnogo_pekla.
6. On approval of Rules home control, building, housing complex or complex of buildings and facilities [Pro zatverdzhennia Pravyl upravlinnia budynkom, sporudoiu, zhytlovym kompleksom abo kompleksom budynkiv i sporud: Nakaz Ministerstva z pytan zhytlovo-komunalnoho hospodarstva vid 2 liutoho 2009 r. # 13]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy = Official Journal of the Ukraine, 2009, No. 34, p. 113.
7. Condominium associations: Law of Ukraine [Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv: Zakon Ukrainy vid 29 lystopada 2001 roku # 2866- III], available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.
8. Bryhilevych V., Berezovchuk M., Shvets N. Control system housing in Ukraine: current state and prospects of reforming [Systema upravlinnia zhytlom v Ukraini: aktualnyi stan ta perspektyvy reformuvannia]. Praktychnyi posibnyk = Practical Guide, Lviv, 2011, pp. 92-93.
9. Improving the governance in the residential sector [Udoskonalennia systemy upravlinnia v zhytlovomu hospodarstvi: Pres-sluzhba Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva], available at: http://www.minregion.gov.ua/zhkh/udoskonalennya-sistemi-upravlinnya-zhitlovomu-gospodarstvi-726419/.
10. Regarding the rules of the local area and the location of her buildings other purposes [Shchodo pravyl vyznachennia prybudynkovoi terytorii ta roztashuvannia na nii budivel inshoho pryznachennia: Roziasnennia Ministerstva budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva vid 1 zhovtnia 2006], available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1064.981.1.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian