Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Розвиток українського сектору органічної продукції у міжнародному контексті

Назва (Title): 

Розвиток українського сектору органічної продукції у міжнародному контексті

Інші назви: 

(Other titles)

Development of Ukrainian organic products sector in the international context
Развитие украинского сектора органической продукции в международном контексте

Автори: 

(Authors)

Калініченко, Антоніна Володимирівна
Мінькова, Ольга Григорівна
Калініченко, Ольга
Kalinichenko, Antonina
Minkova, Olha
Kalinichenko, Olha
Калиниченко, Антонина
Минькова, Ольга
Калиниченко, Ольга

Приналежність:

(Affiliation) 

Opole University, Chair of Processing Engineering, Opole, Poland, Dr. Hab., Prof., e-mail: akalinichenko@uni.opole.pl
Poltava State Agrarian Academy, Chair of Economic Cybernetics and Information Technologies, Poltava, Ukraine, Postgraduate Student
Jagellonian University, Faculty of Mathematics and Computer Science, Krakow, Poland, Student

Бібліографічний опис: 

Kalinichenko A. Development of Ukrainian organic products sector in the international context [Електронний ресурс] / Antonina Kalinichenko, Olha Minkova, Olha Kalinichenko // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 68-75. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kaatic.pdf.

Bibliographic description: 

Kalinichenko, A., Minkova, O. and Kalinichenko, O. (2015). Development of Ukrainian organic products sector in the international context. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 68-75. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kaatic.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication) 

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК (UDC): 

631.147

JEL: 

Q57

Ключові слова:

(Key words) 

органічне землеробство
міжнародна сертифікація
екологічне виробництво
organic farming
international certification
sustainable production
органическое земледелие
международная сертификация
экологическое производство

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

Проведено аналіз особливостей використання міжнародного досвіду для ефективного розвитку органічного землеробства у вітчизняній аграрній практиці. Відмічено, що значний внесок у розвиток цього сектору було зроблено закордонними фінансовими донорами. Технічна та інформаційна підтримка з цих проектів надала українським спеціалістам можливість набути знання та вміння, обмінятися досвідом. Зроблено огляд найбільш цікавих, на думку авторів, вітчизняних практик вирощування, переробки та збуту органічної продукції, що були реалізовані в рамках міжнародних проектів чи спільної агропідприємницької діяльності.
The article presents analysis of international experience use specifics for organic farming efficient development in domestic agricultural practice. It was marked that significant contribution to the development of this sector was made by foreign financial donors. Technical and information support from these projects gave Ukrainian specialists the opportunity to acquire knowledge and skills, exchange experience. The review of the most interesting, according to the authors, local practices of cultivation, processing and marketing of organic products, that have been implemented through international projects or common agro business activities.
Проанализировано особенности использования международного опыта для эффективного развития органического земледелия в отечественной аграрной практике. Отмечено, что значительный вклад в развитие этого сектора был сделан зарубежными финансовыми донорами. Техническая и информационная поддержка этих проектов предоставила украинским специалистам возможность приобрести знания и навыки, обменяться опытом. Сделан обзор наиболее интересных, по мнению авторов, отечественных практик выращивания, переработки и сбыта органической продукции, реализованных в рамках международных проектов или совместной агропредпринимательской деятельности.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6279

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://agrovisnyk.org.ua/files/
http://www.2000.ua/modules/pages/
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Pukh/2009/257.pdf
http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/Possibilities
http://www.ukragrofin.organic.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9&lang=uk
http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-45-25?showall=1
http://www.niss.gov.ua/articles/1292
http://organic.ua/organicworld/made-in-ukraine
http://www.ukraine.fibl.org/de/ua-about-project.htm
http://agrovisnyk.org.ua/files/van10_2014.pdf
http://www.2000.ua/modules/pages/
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Pukh/2009/257.pdf
http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/PossibilitiesOfStateSupport.pdf
http://www.ukragrofin.organic.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9&lang=uk
http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-45-25?showall=1
http://www.niss.gov.ua/articles/1292
http://organic.ua/organicworld/made-in-ukraine
http://www.ukraine.fibl.org/de/ua-about-project.htm

Перелік літератури:

(References)

Бойко Л. Передумови розвитку органічного виробництва в Україні / Л. Бойко // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 2. – С. 30–34.
Гриник І. В. Наукові аспекти організації вирощування продукції органічного садівництва / І. В. Гриник, П. В. Кондратенко // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 10 – С.17–21. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://agrovisnyk.org.ua/files/ van10_2014.pdf.
Зубець М. В. Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в Європейських країнах / М. В. Зубець, В. В. Медведєв, С. А. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 10. – С. 5–8.
Кобець А. С. Державне фінансування та управління розвитком органічного виробництва України / А. С. Кобець, Л. І. Катан, Ю. І. Грицан, О. А. Демидов // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Вид-во «Полісся», 2014. – С. 346–350.
Кучма Л. Здоров’я і добробут нації – пріоритет аграрної політики держави / Л. Кучма // Еженедельник 2000. – 2012. –№ 43 (627). – С. 6А : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.2000.ua/modules/pages/ files/43627_456490.pdf.
Милованов Є. В. Органічне сільське господарство: перспективи для України / Є.В. Милованов // Посібник українського хлібороба. – 2009. – С. 257–260 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Pukh/2009/257.pdf.
Можливості державної підтримки для розвитку органічного сільського господарства : Досвід інших країн / І. Урбан, Б. Хубер, К. Дитртова, Н. Прокопчук, Т. Айзерінг, Х. Віллер. – Київ, 2013. – 122 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/Possibilities OfStateSupport.pdf.
Органічний ринок: зарубіжний досвід та перспективи України / Т. Ю. Приймачук, Т. М. Ратошнюк, Т. А. Штанько, Т. Ю. Сітнікова, А. В. Проценко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Вид-во «Полісся», 2014. – С. 404–408.
Основи біологічного та адаптивного землеробства : [навчальний посібник] / П. В. Писаренко, О. О. Горб, Т. В. Невмивака, Ю. С. Голік. – Полтава, 2009. – 312 с.
Офіційний сайт товариства з обмеженою відповідальністю «Украгрофін» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukragrofin.organic.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9&lang=uk.
Плотнікова М. Ф. Органічне виробництво як основа продовольчої безпеки країни / М. Ф. Плотнікова // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Вид-во «Полісся», 2014. – С. 384–388.
Проект Федерації органічного руху України № 169/2 від 05.05.2008 р. «Концепція державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-45-25?showall=1.
Сус Т. Й. Особливості фінансування розвитку екологічного сільгоспвиробництва в Україні / Т. Й. Сус // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Вид-во «Полісся», 2014. – С. 423–426.
Ходаківська О. В. Розвиток вітчизняного органічного сектору в умовах глобалізації економіки / О.В. Ходаківська // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : «Полісся», 2013. – С. 66–70.
Цегельник Н. І. Стан виробництва органічної продукції в Україні та її потенційні покупці / Н.І. Цегельник // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Вид-во «Полісся», 2014. – С. 522–526.
Чайка Т. О. Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України : монографія / Т. О. Чайка ; під заг. редакцією д-ра економ. наук, проф. Н. М. Сіренко. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 319 с.
Чайка Т. О. Перешкоди на шляху розвитку органічного сільськогосподарського виробництва / Т.О. Чайка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Випуск 2. – С. 126–131.
Чудовська В. А. Організаційно-економічні особливості органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В. А. Чудовська // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Вид-во «Полісся», 2014. – С. 482–486.
Щодо напрямів розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1292.
Які сертифіковані органічні продукти виробляють в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic.ua/organicworld/made-in-ukraine.
Organic Market Development in Ukraine 2012 – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukraine.fibl.org/de/ua-about-project.htm.

References: 

Boiko, L. (2001). Prerequisites of development organic production in Ukraine [Peredumovy rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini]. Zemlevporiadnyi visnyk = Land management herald, No. 2, pp. 30–34.
Hrynyk, I. V., Kondratenko, P. V. (2014). Scientific aspects of growing production of organic gardening [Naukovi aspekty orhanizatsii vyroshchuvannia produktsii orhanichnoho sadivnytstva]. Visnyk ahrarnoi nauky = Bulletin of Agricultural Science, No. 10, pp. 17–21. Accessed at: http://agrovisnyk.org.ua/files/van10_2014.pdf.
Zubets, M. V., Medvediev, V. V., Baliuk, S. A. (2010). Development and scientific provision organic agriculture in European countries [Rozvytok i naukove zabezpechennia orhanichnoho zemlerobstva v Yevropeiskykh krainakh]. Visnyk ahrarnoi nauky = Bulletin of Agricultural Science, No. 10, pp. 5–8.
Kobets, A.S., Katan, L.I., Hrytsan, Yu.I., Demydov, O.A. (2014). Government funding and management of development of organic production Ukraine [Derzhavne finansuvannia ta upravlinnia rozvytkom orhanichnoho vyrobnytstva Ukrainy]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
ІІ Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2014, pp. 346–350.
Kuchma, L. (2012). Health and welfare of the nation – priority agricultural policy of the state [Zdorovia i dobrobut natsii – priorytet ahrarnoi polityky derzhavy]. Ezhenedelnyk 2000 = Weekly journal 2000, No. 43 (627), p. 6. Accessed at: http://www.2000.ua/modules/pages/ files/43627_456490.pdf.
Mylovanov, Ye.V. (2009). Organic farming: prospects for Ukraine [Orhanichne silske hospodarstvo: perspektyvy dlia Ukrainy]. Posibnyk ukrainskoho khliboroba = Ukrainian farmer Manual, pp. 257–260. Accessed at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Pukh/2009/257.pdf.
Urban, I., Khuber, B., Dytrtova, K., Prokopchuk, N., Aizerinh, T., Willer, Kh. (2013). The possibilities of state support for the development of organic agriculture: Experience of other countries [Mozhlyvosti derzhavnoi pidtrymky dlia rozvytku orhanichnoho silskoho hospodarstva : Dosvid inshykh krain]. Kyiv, 2013. p. 122. Accessed at: http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/PossibilitiesOfStateSupport.pdf.
Pryimachuk, T.Yu., Ratoshniuk, T.M., Shtanko, T.A., Sitnikova, T.Yu., Protsenko, A.V. (2014). The organic market: foreign experience and prospects of Ukraine [Orhanichnyi rynok: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy Ukrainy]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
ІІ Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2014, pp. 404–408.
Pysarenko, P. V., Horb, O. O., Nevmyvaka, T. V., Holik, Yu. S. (2009). Basics of biological and adaptive farming [Osnovy biolohichnoho ta adaptyvnoho zemlerobstva]. Poltava, 2009. 312 p.
LLC «Ukragrofin»: Official site [Ofitsiinyi sait Tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ukrahrofin»]. Accessed at: http://www.ukragrofin.organic.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9&lang=uk.
Plotnikova, M.F. (2014). Organic production as the basis of food security of country [Orhanichne vyrobnytstvo yak osnova prodovolchoi bezpeky krainy]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
ІІ Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2014, pp. 384–388.
Project Organic Federation of Ukraine No 169/2 of 05 May 2008 «Concept of the State Program of development of organic production in Ukraine» [Proekt Federatsii orhanichnoho rukhu Ukrainy «Kontseptsiia derzhavnoi Prohramy rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini» vid 05.05.2008 r. № 169/2]. Accessed at: http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-45-25?showall=1.
Sus, T.Y. (2014). Features of funding the development of ecological agricultural production in Ukraine [Osoblyvosti finansuvannia rozvytku ekolohichnoho silhospvyrobnytstva v Ukraini]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
ІІ Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2014, pp. 423–426.
Khodakivska, O.V. (2013). The development of the domestic organic sector in a globalized economy [Rozvytok vitchyznianoho orhanichnoho sektoru v umovakh hlobalizatsii ekonomiky]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
І Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2013, pp. 66–70.
Tsehelnyk, N. I. (2014). Condition of production organic products in Ukraine and its potential buyers [Stan vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v Ukraini ta yii potentsiini pokuptsi]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
ІІ Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2014, pp. 522–526.
Chaika, T.O., Sirenko, N.M. (2013). The development of organic production in the agricultural sector of Ukraine [Rozvytok vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy]. Donetsk, Izd «Noulidzh», 2013. 319 p.
Chaika, T.O. (2012). Obstacles to the development of organic agriculture [Rozvytok vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria = Bulletin of Agricultural Science of the Black Sea, Vol. 2, pp. 126–131.
Chudovska, V.A. (2014). Organizational and economic features of organic agricultural production in Ukraine [Orhanizatsiino-ekonomichni osoblyvosti orhanichnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukraini]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka =
ІІ Int. Scientific Conf. «Organic production and food security». Zhytomyr, 2014, pp. 482–486.
As for the directions of development of organic agricultural production in Ukraine [Shchodo napriamiv rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini]. Accessed at http://www.niss.gov.ua/articles/1292.
What are certified organic products produced in Ukraine? [Yaki sertyfikovani orhanichni produkty vyrobliaiutsia v Ukraini?]. Accessed at http://organic.ua/organicworld/made-in-ukraine.
Organic Market Development in Ukraine 2012 – 2016. Accessed at: http://www.ukraine.fibl.org/de/ua-about-project.htm.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian