Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Система соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва

Назва (Title): 

Система соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва

Інші назви: 

(Other titles)

System of social and environmental management in agricultural production
Система социально-экологического управления в сфере сельскохозяйственного производства

Автори: 

(Authors)

Сокол, Леся
Бесчастна, Марина Володимирівна
Sokol, Lesya
Beschastna, Maryna
Сокол, Леся
Бесчастная, Марина Владимировна

Приналежність:

(Affiliation) 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ, 03041, Україна, кандидат економічних наук, асистент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, e-mail: lesia_sokol@ukr.net
Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ, 03041, Україна, асистент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, e-mail: beschastna@mail.ru
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Бібліографічний опис: 

Сокол Л. Система соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Леся Сокол, Марина Бесчастна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 97-104. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15slassv.pdf.

Bibliographic description: 

Sokol, L. and Beschastna, M. (2015). System of social and environmental management in agricultural production [Systema sotsialno-ekolohichnoho upravlinnia u sferi silskohospodarskoho vyrobnytstva]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 97-104. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15slassv.pdf>

Дата публікації: 

(Date of publication)

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК (UDC): 

005
504
63

JEL: 

Q18

Ключові слова:

(Key words) 

соціально-екологічне управління
аграрний сектор
об’єкти управління
суб’єкти управління
сільське господарство
socio-ecological management
agricultural sector
objects of management
subjects of management
agriculture
социально-экологическое управление
аграрный сектор
объекты управления
субъекты управления
сельское хозяйство

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

В статті розглянуто теоретико-методичні основи соціально-екологічного управління в сфері сільськогосподарського виробництва. Виходячи з переліку форм організації суспільства, наведено класифікацію видів управління та показано зв'язок соціального та екологічного управління. Зважаючи на цільову спрямованість функцій управління та характер виконуваних завдань, розподілено функції управління на основні, загальні та забезпечуючі. Здійснено розшарування функцій управління за трьома суспільними рівнями: державний, бізнесовий (виробничий) та громадський із врахуванням нового концептуального підходу до екологічного управління сільськогосподарським природокористуванням. На основі результатів дослідження внесено пропозиції щодо створення та функціонування гармонійної системи соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва на основі організаційно-структурного, науково-інформаційного, законодавчо-нормативного та фінансово-економічного забезпечення.
The article considers the theoretical and methodological foundations of socio-environmental management in the agriculture. From the point of view of social organization forms the relationship between social and environmental managements was classified. With regard to the management target focus and feature tasks the management functions were divided into basic, general and providing. The management functions separation in three social levels: government, business (production) and public were done touching upon a new conceptual approach to environmental management in the agriculture. In the outcome the authors’ researches reject the proposals in creation and operation of coordinated socio-environmental management system in the agriculture based on organizational and structural, scientific and informational, legal and regulatory, financial and economic supports.
В статье рассмотрены теоретико-методические основы социально-экологического управления в сфере сельскохозяйственного производства. Исходя из перечня форм организации общества, приведена классификация видов управления и показана связь социального и экологического управления. Учитывая целевую направленность функций управления и характер выполняемых задач, распределены функции управления на основные, общие и обеспечивающие. Осуществлено расслоение функций управления по трем уровням: государственный, деловой (производственный) и общественный с учетом нового концептуального подхода к экологическому управлению сельскохозяйственным природопользованием. На основе результатов исследования внесены предложения по созданию и функционированию гармоничной системы социально-экологического управления в сфере сельскохозяйственного производства на основе организационно-структурного, научно-информационного, законодательно-нормативного и финансово-экономического обеспечения.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6283

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Перелік літератури:

(References) 

1. Бесчастная М.В. Понятие и классификация функций управления в сельском хозяйстве //Вестник АПК Верхневолжья, Ярославль: ФГБОУ ВПО "Ярославская ГСХА" – 2014. – № 3 (27) . – С. 85-89.
2. Бесчастна М.В. Теоретичні аспекти соціального управління в контексті системи управління // Вісник АПСВ – К.: Видавництво "Сталь", № 3-4 (71), 2014. – С. 23-27.
3. Пашков І.А. Земля як чинник соціального розвитку / І.А. Пашков // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – Вип. 37. – С. 33–42.
4. Про охорону навколишнього природного середовища України. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ – ВР: Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
5. Сабадаш В.В. Соцільно-економічні виміри екологічного конфлікту / В.В. Сабадаш // Механізми регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», – 2006. – №2. – С. 190-201.
6. Сокол Л.М. Удосконалення управління екологічною складовою сільськогосподарського землекористування / Л.М. Сокол // Вісник НУБіП України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». – 2014. – Вип. 200, Ч.1. – С. 298-304
7. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації / Ю. Стадницький // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 75–79.
8. Умачев И.Г., Ткаль Ю.С. Агропром: новое в управлении сельским хозяйством. – М.: Знание, 1987. – 64 с.
9. Piasecki B.W. Environmental Management and Business Strategy: Leadership Skills for the 21 Century / B.W. Piasecki, K.A. Fletcher, F.J. Mendelson. – USA, 1999. – P. 216–272.
10. Fayol H. General and Industrial Management / H. Fayol. – Pitman and Sons, London, 1949.

References: 

1. Beschastna M.V. Definition and classification functions in agriculture of management [Poniatye y klassyfykatsyia funktsyi upravlenyia v selskom khoziaistve]. Vestnyk APK Verkhnevolzhia = Bulletin AIK Verkhnevolzhia, 2014, Vol. 2(37), pp. 85-89.
2. Beschastna M.V. Theoretical aspects of social management in the context of management systems [Teoretychni aspekty sotsialnoho upravlinnia v konteksti systemy upravlinnia]. Visnyk APSV = Bulletin ALSRT, 2014, Vol. 3-4 (71), pp. 23-27.
3 Pashkov. I.A. Earth as a factor of social development [Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii] Humanitarnyi visnyk ZDIA = Journal of HZSEA, 2009, vol. 37, pp. 33-42.
4. On Environmental Protection of Ukraine. Law of Ukraine on June 25, 1991 № 1264-XII [Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 roku № 1264-KhII – VR: Zakonodavstvo Ukrainy], available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
5. Sabadash V.V. Socio-economic dimensions of environmental conflict [Sotsial'no-ekonomichni vymiry ekolohichnoho konfliktu]. Mekhanizmy rehulyuvannya ekonomiky = Mechanisms of regulation of the economy, 2006, Vol. 2, pp. 190-201.
6. Sokol L.M. Improvement of the environmental component of the agricultural land use [Udoskonalennia upravlinnia ekolohichnoiu skladovoiu silskohospodarskoho zemlekorystuvannia]. Visnyk NUBiP Ukrainy = Bulletin National University of Life and Environmental Sciences, 2014, Vol. 200, Iss. 1, pp. 298-304.
7. Stadnyts'kyj Yu. On the problem of the concept of environmental policy in Ukraine and the mechanism for its implementation [Do problemy kontseptsiyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny i mekhanizmu yiyi realizatsiyi], Ekonomika Ukrainy = Economy of Ukraine, 2003, Vol. 1, pp. 75–79.
8. Umachev I.G., Tkal Y.S. Agricultural industry: new management in agricultural sector [Ahroprom: novoe v upravlenyy selskym khoziaistvo], Znanie = Knowledge, 1987, Vol. 64.
9. Piasecki B.W. Environmental Management and Business Strategy: Leadership Skills for the 21 Century. USA, 1999, pp. 216–272.
10. Fayol H. General and Industrial Management. Pitman and Sons, London, 1949.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian