Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Держава добробуту та якість життя: досвід скандинавських країн та реалії України

Назва: 

(Title)

Держава добробуту та якість життя: досвід скандинавських країн та реалії України

Інші назви: 

(Other titles)

Welfare state and quality of life: Nordic countries experience and Ukrainian reality
Государство благосостояния и качество жизни: опыт скандинавских стран и реалии Украины

Автори: 

(Authors)

Длугопольський, Олександр Володимирович
Dluhopolskyi, Oleksandr
Длугопольский, Олександр Владимирович

Приналежність: 

Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна, д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії, e-mail: dlugopolsky@mail.ru
Ternopil National Economic University, 11 Lvivska Street,
Теrnopil, 46020, Ukraine, Doctor in Economics, Associate Professor, Professor of Economics Department, e-mail: dlugopolsky@mail.ru

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)

Длугопольський О. Государство благосостояния и качество жизни: опыт скандинавских стран и реалии Украины [Електронний ресурс] / Олександр Длугопольський// Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 294-302. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15doviru.pdf.

Bibliographic description: 

Dluhopolskyi, O. (2015). Welfare state and quality of life: Nordic countries experience and Ukrainian reality [Gosudarstvo blagosostoyaniya i kachestvo zhizni: opyt skandinavskikh stran i realii Ukrainy]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 294-302. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15doviru.pdf>

Дата публікації: 

(Date of publication)


24-лис-2015

Видавець: 

(Editor)


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК:

(UDC) 

330.59

JEL: 

Н55
І31
І38

Ключові слова: 

(Key words)

корупція
непотизм
держава добробуту
соціальна політика
corruption
nepotism
welfare state
social policy
коррупция
непотизм
государство благосостояния
социальная политика

Діапазон сторінок:

(Pages) 

294-302

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

Розглянуто проблеми формування соціальної держави в країнах Європи з визначенням її феномена як системи, що перерозподіляє матеріальні блага відповідно до принципу соціальної справедливості заради досягнення кожним громадянином гідного рівня життя, згладжування соціальних відмінностей і допомоги нужденним; обґрунтовано, що довіра в середовищі політиків і чиновників, а також спільні демократичні цінності, які вони сповідують, сприяють підвищенню ефективності роботи громадського сектора економіки, а корупція – навпаки, знижує ефект соціально-економічних реформ; проаналізовано причини корупційної пастки, у яку потрапляють держави (у т.ч. Україна), а також стверджується, що надмірна централізація політичної системи і жорстка «вертикаль влади» звужують простір для громадської ініціативи, різко скорочують можливість застосування соціального капіталу з метою покращення показників рівня життя населення та стимулювання зростання економіки; на прикладі Скандинавських країн наводяться інструменти вирішення проблеми корупції та тінізації економіки України в контексті євроінтеграції та демократизації.
The article deals with the problem of the welfare state formation in Europe with focuses attention to the welfare state phenomenon as a system that redistributes material goods according to the principle of social justice (means that every citizen should has decent standard of living and government need to minimize social inequality). We justified in the article that confidence among politicians and officials, common democratic values they profess, enhance the efficiency of the public sector but corruption reduces the effect of socio-economic reforms. The reasons of the corruption trap into which enter countries (including Ukraine) are analyze. The main problem we discussed that excessive centralization of the political system and strict «chain of power» narrow space for civic initiatives, dramatically reducing the possibility of using social capital to improve life performance and stimulation economic growth. In example of Nordic countries we proposed the basic tools of solving the problem of Ukrainian corruption and shadow economy in the context of European integration and democratization.
Рассмотрены проблемы формирования социального государства в странах Европы с определением его феномена как системы, перераспределяющей материальные блага в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся; обосновано, что доверие в среде политиков и чиновников, а также общие демократические ценности, которые они исповедуют, способствуют повышению эффективности работы общественного сектора экономики, а коррупция – наоборот, снижает эффект социально-экономических реформ; проанализированы причины коррупционной ловушки, в которую попадают государства (в т.ч. Украина), а также утверждается, что чрезмерная централизация политической системы и жесткая «вертикаль власти» сужают пространство для общественной инициативы, резко сокращают возможность применения социального капитала с целью улучшения показателей уровня жизни населения и стимулирования роста экономики; на примере Скандинавских стран приводятся инструменты разрешения проблемы коррупции и тенизации экономики Украины в контексте евроинтеграции и демократизации.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6306

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.lawmix.ru/comm/1948
http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/dkokbpkerpkhopk.htm
http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions
http://www.lawmix.ru/comm/1948
http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/dkokbpkerpkhopk.htm
http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions

Перелік літератури: 

(References)

1. Постников В.Г. Становление социального государства, его конституционально-правовые и политические характеристики [Електронний ресурс] // Журнал российского права. –2005. –№1. – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/comm/1948.
2. Esping-Andersen G. Three World of Welfare Capitalism. –Oxford: Oxford Polity Press, 1990.
3. Korpi W. The Democratic Class Struggle. –London: Routledge and Kegan Paul, 1983.
4. Bonoli G. Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach / M. Ferrera // Journal of Social Policy. –1997. –Vol. 26(3). – pp. 351-372.
5. Ferrera M. The Southern Model of Welfare State in Social Europe / M. Ferrera // Journal of European Social Policy. –1996. – Vol. 6(1). – pp.17-37.
6. Kautto M. Investing in Services in West European Welfare States / M. Kautto // Journal of European Social Policy. –2002. – Vol. 12(1). – pp. 53-65.
7. Длугопольский А.В. Имеет ли доверие ценность, или как социальный капитал влияет на экономику? [Електронний ресурс] / А.В. Длугопольский // Теоретическая экономика. – 2014. –№4. – С. 24-38. –Режим доступа: www.theoreticaleconomy.info.
8. Козюк В.В. Государство (всеобщего) благосостояния: китайский вариант / В.В Козюк., А.В. Длугопольский // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: Материалы IV международной научно-практической конференции (14-19.05.2014). Вып.4. – Благовещенск–Хэйхэ–Харбин: Изд-во БГПУ, 2014. –С. 188-195.
9. Длугопольский А.В. Санкции как часть экономической культуры в государстве благосостояния: пример Сингапура / А.В. Длугопольский, Т.И. Длугопольская // Экономическая дискуссия: перспективы будущего: Сборник научных статей и тезисов по итогам Международного экономического научного конгресса держав (18.04.2014). – Киев-Франкфурт-Москва, 2014. – С. 12-16.
10. Длугопольский А.В. Особенности коррупционного поведения в институциональных координатах политико-экономических процессов / А.В. Длугопольский, Ю.П. Ивашук // Экономическая наука сегодня: теория и практика: Сборник статей международной научно-практической конференции (16.04.2014). – Чебоксары: Интерактив плюс, 2014. – С. 7-20.
11. Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/dkokbpkerpkhopk.htm.
12. Listhaug O. Trust in Political Institutions: The Nordic Countries Compared with Europe / O. Listhaug, K. Ringdal // Paper prepared for the Norwegian Political Science Meeting, NTNU, Trondheim, January 3-5, 2007.
13. Listhaug O. Oil Wealth Dissatisfaction and Political Trust in Norway:
а Resource Curse? / O. Listhaug // West European Politics. –2005. –№28. – pp. 834-851.
14. Gallup Analytics [Electronic resource]. – Access mode: http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.
15. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History / D.C.North, J.J.Wallis and B.R.Weingast // NBER Working Paper. – 2006. – No.12795.

References: 

1. Postnikov V.G. Social State Development, its constitutional, low and political characteristics [Stanovlenie sotsial'nogo gosudarstva, ego konstitutsional'no-pravovye i politicheskie kharakteristiki]. Zhurnal rossiyskogo prava = Journal of Russian Law, 2005, No. 1, available at: http://www.lawmix.ru/comm/1948.
2. Esping-Andersen G. Three World of Welfare Capitalism. Oxford, Oxford Polity Press, 1990.
3. Korpi W. The Democratic Class Struggle. London, Routledge and Kegan Paul, 1983.
4. Bonoli G. Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach. Journal of Social Policy, 1997, Vol.26(3), pp.351-372.
5. Ferrera M. The Southern Model of Welfare State in Social Europe. Journal of European Social Policy, 1996, Vol.6(1), pp.17-37.
6. Kautto M. Investing in Services in West European Welfare States. Journal of European Social Policy, 2002, Vol.12(1), pp.53-65.
7. Dlugopolskiy A.V. Does Trust have Value, or how Social Capital Influences on Economy? [Imeet li doverie tsennost', ili kak sotsial'nyy kapital vliyaet na ekonomiku?]. Teoreticheskaya ekonomika = Theoretical economy, 2014, No. 4, pp. 24-38, available at: www.theoreticaleconomy.info.
8. Kozyuk V.V., Dluhopolskyi A.V. Welfare State: China versus [Gosudarstvo (vseobshchego) blagosostoyaniya: kitayskiy variant]. Rossiya i Kitay: istoriya i perspektivy sotrudnichestva: Materialy IV mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (14-19.05.2014) = Russia and China: History and Perspectives of Cooperation: Herald of International Science Conference (14-19.05.2014), Vol.4, Blagoveshchensk–Kheykhe–Kharbin, BGPU Publ., 2014, pp. 188-195.
9. Dluhopolskyi A.V., Dluhopolska T.I. Fines as a Part of Economical Culture in Welfare State: Singapore Example [Sanktsii kak chast' ekonomicheskoy kul'tury v gosudarstve blagosostoyaniya: primer Singapura]. Ekonomicheskaya diskussiya: perspektivy budushchego: Sbornik nauchnykh statey i tezisov po itogam Mezhdunarodnogo ekonomicheskogo nauchnogo kongressa derzhav (18.04.2014) = Economic Discussion: Future Perspectives: Herald of International Science Congress (18.04.2014), Kiev-Frankfurt-Moscow, 2014, pp. 12-16.
10. Dluhopolskyi A.V., Ivaschuk J.P. Peculiarities of Corruption Behavior in Institutional Frameworks of Political and Economic Circles [Osobennosti korruptsionnogo povedeniya v institutsional'nykh koordinatakh politiko-ekonomicheskikh protsessov]. Ekonomicheskaya nauka segodnya: teoriya i praktika: Sbornik statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (16.04.2014) = Economic Science Today: Theory and Practice: Herald of International Science Conference (16.04.2014), Cheboksary, Interactiv Plus, 2014, pp. 7-20.
11. Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF), available at: http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/dkokbpkerpkhopk.htm.
12. Listhaug O., Ringdal K. Trust in Political Institutions: The Nordic Countries Compared with Europe. Paper prepared for the Norwegian Political Science Meeting, NTNU, Trondheim, January 3-5, 2007.
13. Listhaug O. Oil Wealth Dissatisfaction and Political Trust in Norway:
а Resource Curse? West European Politics, 2005, No. 28, pp. 834-851.
14. Gallup Analytics, available at: http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.
15. North D.C., Wallis J.J. and Weingast B.R. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History.
NBER Working Paper, 2006, No.12795.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian