Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону

Назва: 

(Titles)

Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону

Інші назви:

(Other titles) 

Research of the banking sector role in the capitalization of region’s economy
Исследование роли банковского сектора в капитализации экономики региона

Автори: 

(Authors)

Чапюк, Олена Петрівна
Chapiuk, Olena
Чапюк, Елена Петровна

Приналежність: 

ПАТ КБ ПриватБанк, пр. Соборності, 32б, м. Луцьк, 43000, Україна, керівник відділення, e-mail: olchapyuk@ukr.net
PJSC CB Privatbank, 32B, Sobornosti pr., 43000, Lutsk, Ukraine, Head of the department of PJSC CB Privatbank, e-mail: olchapyuk@ukr.net

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)

Чапюк О. Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону [Електронний ресурс] / Олена Чапюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 219-227. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15copkep.pdf.

Bibliographic description: 

Chapiuk, O. (2015). Research of the banking sector role in the capitalization of region’s economy [Doslidzhennia roli bankivskoho sektora u kapitalizatsii ekonomiky rehionu]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 219-227. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15copkep.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication)

 

24-лис-2015

Видавець: 

(Editor)


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК: 

(UDC)

332.1

JEL: 

G21
O18

Ключові слова: 

(Key words)

банківський сектор
капіталізація
регіональна економіка
banking sector
capitalization
regional economy
банковский сектор
капитализация
региональная экономика

Діапазон сторінок: 

(Pages)

219-227

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

В статті досліджено вплив банківського сектора на капіталізацію економіки регіону. Систематизовано функції банківської системи, реалізація яких дозволить визначити її вплив на регіональну економіку. Доведена значна економічна та соціальна роль банківських установ у розвитку та капіталізації активів регіонів. Виокремлено питання концентрації капіталів банків в окремих регіонах, яка стримує розвиток інших територій. Виділено основні проблеми фінансово-кредитних установ. Розглянуто проблеми, з якими зіштовхнулося населення у зв’язку із знеціненням національної валюти. Винесено думку про те, що банкам слід основний акцент робити на підтримці малого та середнього бізнесу у малорозвинених регіонах, бо такий підхід дозволить реалізувати соціальну роль банків у регіонах, тим самим забезпечуючи ефективну капіталізацію регіону. Розглянуто питання щодо інвестиційної активності, зокрема, щодо проектів, спрямованих на реконструкцію реального сектору економіки регіонів.
The article investigates the impact of banking sector in the capitalization of region’s economy. The functions of the banking system are systematized in the article. Significant economic and social role of banking institutions in the development and capitalization of assets of the regions is proven. The issue of concentration of capital of banks in the certain regions, which hinders the development of other territories, is revealed in the article. The main problems of financial institutions are highlighted in the paper. The problems which faced the population due to the depreciation of the currency are considered. It is stated that banks should support small and medium-sized businesses in the underdeveloped regions because this approach could realize the social role of banks in the region and provide an efficient capitalization of the region. The problem of investment activity and projects of the reconstruction of the real sector of economy of the regions is emphasized in the article.
В статье исследовано влияние банковского сектора в капитализацию экономики региона. Систематизированы функции банковской системы, реализация которых позволит определить ее влияние на региональную экономику. Доказана значительная экономическая и социальная роль банковских учреждений в развитии и капитализации активов регионов. Выделены вопросы концентрации капиталов банков в отдельных регионах, сдерживающие развитие других территорий. Выделены основные проблемы финансово-кредитных учреждений. Рассмотрены проблемы, с которыми столкнулось население в связи с обесценением национальной валюты. Вынесено мнение о том, что банкам следует основной акцент делать на поддержке малого и среднего бизнеса в малоразвитых регионах, потому что такой подход позволит реализовать социальную роль банков в регионах, тем самым обеспечивая эффективную капитализацию региона. Рассмотрены вопросы инвестиционной активности, в частности относительно проектов, направленных на реконструкцию реального сектора экономики регионов.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):

 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6297

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2386/1/16.pdf
http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/15_2.pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1188/3/Pojar.pdf
http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/30/548646/
http://ukr.segodnya.ua/economics/finance/ukrainskie-banki-podkosilo-teper-sistemu-zhdet-reforma-616447.html
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2386/1/16.pdf
http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/15_2.pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1188/3/Pojar.pdf
http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/30/548646/
http://ukr.segodnya.ua/economics/finance/ukrainskie-banki-podkosilo-teper-sistemu-zhdet-reforma-616447.html

Перелік літератури: 

(References)

1. Гриньова В.М. Роль банків в економічному розвитку регіонів [Електронний ресурс] / В.М. Гриньова, О.М.Колодізєв. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2386/1/16.pdf.
2. Ігнатова О.М. Статистичний аналіз впливу надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці в Україні / О.М. Ігнатова, Т.С. Григораш // «Молодий вчений». – № 1 (16). – Січень, 2015. – С. 96–99.
3. Карасьова З. М. Регіональні аспекти розвитку банківської системи України на прикладі Харківської області / З.М. Карасьова, О.О. Шахова // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 7. – 2012. – с. 138.
4. Качук В. Банківська система Харківської області – важлива складова економічного потенціалу регіону / В. Качук // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 1. – С. 2–9.
5. Павленко Р.В. Сучасні банківські продукти як чинники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Р.В. Павленко. – Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/15_2.pdf.
6. Пожар О.М. Роль кредитної політики банків в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Електронний ресурс] / О.М. Пожар. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1188/3/Pojar.pdf.
7. Реальні доходи українців скоротилися на чверть [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/30/548646/.
8. Українські банки підкосило, тепер на систему чекає реформа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/economics/finance/ukrainskie-banki-podkosilo-teper-sistemu-zhdet-reforma-616447.html.
9. Шиндер О. В. Соціальна роль банків у розвитку / О.В. Шиндер // Журнал “Економіка та держава”. – № 4. – 2010. – С. 97–99.

References: 

1. Hrynova V.M., Kolodiziev O.M. The role of banks in the economic development of the regions [Rol bankiv v ekonomichnomu rozvytku rehioniv]. Available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2386/1/16.pdf.
2. Ihnatova O.M., Hryhorash T.S. Statistical analysis of the impact of income credit from the IMF to fluctuations of the national currency in Ukraine [Statystychnyi analiz vplyvu nadkhodzhen kredytnykh resursiv vid MVF na kolyvannia kursu natsionalnoi hroshovoi odynytsi v Ukraini]. Molodyi vchenyi = Young Scientist, No. 1 (16), 2015, pp. 96–99.
3. Karasova Z. M., Shakhova O.O. Regional aspects of the banking system of Ukraine as an example of Kharkiv Region [Rehionalni aspekty rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy na prykladi Kharkivskoi oblasti]. BIZNESINFORM = BusinessInform, Vol. 7, 2012, p. 138.
4. Kachuk V. banking system Kharkiv region - an important component of the economic potential of the region [Bankivska systema Kharkivskoi oblasti – vazhlyva skladova ekonomichnoho potentsialu rehionu]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy = Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2006, Vol. 1, pp. 2–9.
5. Pavlenko R.V. Modern banking products as factors of socio-economic development of Ukraine [Suchasni bankivski produkty yak chynnyky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy]. Available at: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/15_2.pdf.
6. Pozhar O.M. The role of credit policy of banks in the context of the establishment and development of a market economy [Rol kredytnoi polityky bankiv v umovakh stanovlennia ta rozvytku rynkovykh vidnosyn]. Available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1188/3/Pojar.pdf.
7. Ukrainian real incomes fell by a quarter [Realni dokhody ukraintsiv skorotylysia na chvert]. Available at: http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/30/548646/.
8. Crippled Ukrainian banks are now waiting for the system reform [Ukrainski banky pidkosylo, teper na systemu chekaie reforma]. Available at: http://ukr.segodnya.ua/economics/finance/ukrainskie-banki-podkosilo-teper-sistemu-zhdet-reforma-616447.html.
9. Shynder O. V. Social role of banks in the development [Sotsialna rol bankiv u rozvytku].
Ekonomika ta derzhava = Economy and the State, 2010, Vol. 4, pp. 97–99.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian