Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Концепція удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку

Назва: 

(Title)

Концепція удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку

Інші назви: 

(Other titles)

Concept of corporate governance improvement in the system of financial market steady development
Концепция усовершенствования корпоративного управления в системе устойчивого развития финансового рынка

Автори:

(Authors) 

Дєєва, Наталія Едуардівна
Dyeyeva, Nataliya
Деева, Наталия Эдуардовна

Приналежність: 

Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіотo, 19, Київ, 02000, Україна, д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту, e-mail: Dne280678@gmail.com, dne@rambler.ru
Kyiv National University of Trade and Economics, 19 Kioto str., Kyiv 02000, Ukraine, Ph.D., Assoc., Professor of Management, e-mail: Dne280678@gmail.com, dne@rambler.ru

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description) 

Дєєва Н. Концепція удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку [Електронний ресурс] / Наталія Дєєва // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 111-119. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15dnarfr.pdf.

Bibliographic description: 

Dyeyeva, N. (2015). Concept of corporate governance improvement in the system of financial market steady development [Kontseptsiia udoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia u systemi staloho rozvytku finansovoho rynku]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 111-119. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15dnarfr.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication)

 

24-лис-2015

Видавець: 

(Editor)


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК: 

(UDC)

338.24
336.76

JEL: 

D53
E44
G15
G32
G38

Ключові слова:

(Key words) 

корпоративне управління
фінансовий ринок
сталий розвиток
концепція
удосконалення
corporate governance
financial market
steady development
concept
improvement
корпоративное управление
финансовый рынок
устойчивое развитие
концепция
усовершенствование

Діапазон сторінок: 

(Pages)

111-119

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти становлення корпоративного управління в умовах розвитку фінансового ринку в Україні. Об’єктом дослідження є взаємопов’язані процеси становлення корпоративного управління в умовах розвитку фінансового ринку в Україні. Метою статті є обґрунтування концептуальних засад удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку. Методологія і методика дослідження ґрунтуються на фундаментальних положеннях економічної теорії, наукових працях провідних вітчизняних і зарубіжних авторів із проблем корпоративного управління, фінансів і банківської справи. У статті використано системний підхід і нормативний метод. Результатом дослідження стала розробка концепції удосконалення корпоративного управління на основі адаптації найкращої світової практики відповідно до національних умов, стану зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування корпорацій, інфраструктури фінансового ринку. Запропонована концепція враховує особливості функціонування корпорацій у реальному і фінансовому секторах національної економіки, дозволяє побудувати ефективний механізм корпоративного управління на мікрорівні і створити сприятливий фон корпоративного управління на макрорівні.
The subject of the research is the theoretical and methodological basics and practical aspects of corporate governance formation in the conditions of financial market development in Ukraine. The object of the research is the interdependent processes of corporate governance formation in the conditions of financial market development in Ukraine. The purpose of the article is to ground the conceptual framework of corporate governance improvement in the system of steady financial market development. Methodology and research methods are based on fundamental positions of economic theory, scientific works of the leading national and foreign authors on the problems of corporate governance, finances and banking. System approach and normative method are used in the article. The research result is the development of the concept of corporate governance improvement on the basis of adaptation of the best world practices in accordance with national conditions, the state of external and internal environment of corporations functioning, financial market infrastructure. The suggested concept takes into account the peculiarities of corporations functioning in the real and financial sectors of the national economy, allows to build the effective mechanism of corporate governance on the microlevel and create the favourable background of corporate governance on the macrolevel.
Предметом исследования являются теоретические, методологические основы и практические аспекты становления корпоративного управления в условиях развития финансового рынка в Украине. Объектом исследования являются взаимосвязанные процессы становления корпоративного управления в условиях развития финансового рынка в Украине. Целью статьи является обоснование концептуальных основ усовершенствования корпоративного управления в системе устойчивого развития финансового рынка. Методология и методика исследования основана на фундаментальных положениях экономической теории, научных трудах ведущих отечественных и зарубежных авторов по проблемам корпоративного управления, финансов и банковского дела. В статье использован системный подход и нормативный метод. Результатом исследования стала разработка концепции усовершенствования корпоративного управления на основе адаптации наилучшей мировой практики в соответствии с национальными условиями, состоянием внешней и внутренней среды функционирования корпораций, инфраструктуры финансового рынка. Предложенная концепция учитывает особенности функционирования корпораций в реальном и финансовом секторах национальной экономики, позволяет построить эффективный механизм корпоративного управления на микроуровне и создать благоприятный фон корпоративного управления на макроуровне.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6285

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>
http://ukraine.usaid.gov/ukr/lib/ukrainian%20summit%20speech_ukr.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>
http://ukraine.usaid.gov/ukr/lib/ukrainian%20summit%20speech_ukr.pdf

Перелік літератури: 

(References)

1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 [Electronic resources]. – Mode of access: <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>
2.
Головкова Л. С. Особливості формування і розвитку корпоративних структур в економіці України [Текст] / Л.С. Головкова // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 7. – С. 60-68.
3. Довгань Л.Є. Особливості формування системи менеджменту в інтегрованих корпоративних структурах [Текст] / Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко // Економічний простір. – 2008. – №12/2. – С.95-103.
4. Ляшенко В.И. Фондовые индексы зарубежных рынков / В.И. Ляшенко, К.В. Павлов. – М.: Магистр, 2007. – 558 с.
5. Музиченко Н.П. Інституціоналізація ринкової інфраструктури України в умовах трансформаційної економіки [Текст] / Н.П. Музиченко // Вісник Донецького університету. Сер. В: Економіка і право. – 2007. – Вип. 1. – С. 138-144.
6. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. - Вашингтон: Международный Валютный Фонд, 2007. – 326 с. (Translation of: Financial Soundness Indicators: Compilation Guide. Includes bibliographical references. ISBN 1-58906-401-0).
7. Садєков А. Соціальні аспекти розвитку корпоративного управління в Україні [Текст] / А. Садєков, Т. Косова // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 88-93.
8. Сталінська Г.О. Соціальна складова корпоративного управління: вплив на ефективність діяльності ТНК [Текст] / Г.О. Сталінська // Культура народов Причерноморья. – 2007. – №99. – С. 105-109.
9. Тарасенко О.В. Вимірювання трансакційних витрат на фондовому ринку України / О.В. Тарасенко // Научные труды ДонНТУ. – Сер.: экономическая. – 2004. – Вып. 69. – С.215-219.
10. Уайлдфайр-Філд Н. Еволюція соціальної ролі бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Н. Уайлдфайр-Філд // Міжнародний форум «Інвестиції в Україну» (Лондон, 12 березня 2008 р.). - Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). – Режим доступу: http://ukraine.usaid.gov/ukr/lib/ukrainian%20summit%20speech_ukr.pdf.
11. Чиркова Е.В. Теории финансовых пузырей [Текст] / Е.В. Чиркова // Корпоративные финансы. – 2010. – №3(15). – С. 63-72.

References: 

1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 [Electronic resources]. Mode of access: <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>.
2. Holovkova L. S. Features of formation and development of corporate structures in the economy of Ukraine [Osoblyvosti formuvannia i rozvytku korporatyvnykh struktur v ekonomitsi Ukrainy]. Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo = Countries and regions. Economics and Business, 2009, Vol. 7, pp. 60-68.
3. Dovhan L.Ye., Simchenko N.O. Features of formation of a management system integrated corporate structures [Osoblyvosti formuvannia systemy menedzhmentu v intehrovanykh korporatyvnykh strukturakh]. Ekonomichnyi prostir = Economy, 2008, Vol. 12/2, pp. 95-103.
4. Ljashenko V.I., Pavlov K.V. Stock indices of foreign markets [Fondovye indeksy zarubezhnyh rynkov]. Moscow, Magistr, 2007, p. 558.
5. Muzychenko N.P. The institutionalization of the market infrastructure in Ukraine under conditions of transformational economy [Instytutsionalizatsiia rynkovoi infrastruktury Ukrainy v umovakh transformatsiinoi ekonomiky]. Visnyk Donetskoho universytetu. Ser. V: Ekonomika i pravo = Bulletin of Donetsk university. Avg. In: Economics and Law, 2007, Vol. 1, pp. 138-144.
6. Financial Soundness Indicators [Pokazateli finansovoj ustojchivosti. Rukovodstvo po sostavleniju]. Washington: International Monetary Fund, 2007, p. 326. (Translation of: Financial Soundness Indicators: Compilation Guide. Includes bibliographical references. ISBN 1-58906-401-0).
7. Sadiekov A., Kosova T. Social aspects of corporate governance in Ukraine [Sotsialni aspekty rozvytku korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini]. Ekonomika Ukrainy = Economy of Ukraine, 2008, Vol. 11, pp. 88–93.
8. Stalinska H.O. The social component of corporate governance: impact on the effectiveness of the TNC [Sotsialna skladova korporatyvnoho upravlinnia: vplyv na efektyvnist diialnosti TNK]. Kultura narodov Prychernomoria = Culture of the people Black Sea Coast, 2007, Vol. 99, pp. 105-109.
9. Tarasenko O.V. Measuring transaction costs on the stock market of Ukraine [Vymiriuvannia transaktsiinykh vytrat na fondovomu rynku Ukrainy]. Nauchnyye trudy DonNTU. = Serie: Ekonomycheskaia – Proceedings of DonNTU, 2004, Vol. 69, pp. 215-219.
10. Uaildfair-Fild N. Evolution of the social role of business in Ukraine [Evoliutsiia sotsialnoi roli biznesu v Ukraini]. Mizhnarodnyi forum «Investytsii v Ukrainu» (London, 12 bereznia 2008 r.) – International forum "Investment in Ukraine" (London, 12 March 2008), US Agency for International Development (USAID), available at: http://ukraine.usaid.gov/ukr/lib/ukrainian%20summit%20speech_ukr.pdf.
11. Chirkova E.V. Theories of financial bubbles [Teorii finansovyh puzyrej].
Korporativnye finansy = Corporate Finance, 2010, No. 3(15), pp. 63-72.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian