Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies

Назва (Title): 

Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies

Автори: 

(Authors)

Michalczyk, Anna

Приналежність:

(Affiliation) 

University of Computer Sciences and Economics TWP

Бібліографічний опис: 

Michalczyk Anna. Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies [Електронний ресурс] / Anna Michalczyk // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 16-21. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15maapcc.pdf

Bibliographic description: 

Michalczyk, A. (2015). Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 16-21. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15maapcc.pdf>

Дата публікації: 

(Date of publication)

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК (UDC): 

004.5
339.1

JEL: 

L86
L81

Ключові слова:

(Key words) 

e-commerce
e-shop
web accessibility
WCAG 2.0

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

The article attempts to answer the question: How in terms of web availability presents a group of web services type of e-shops operated by selected polish e-commerce companies? Discusses the essence of the web availability in the context of WCAG 2.0 standard and business benefits for companies arising from ownership accessible website fulfilling the recommendations of WCAG 2.0. Assessed of level the web accessibility of e-shops of selected polish e-commerce companies.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6273

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

https://pl.wikipedia.org
http://www.firr.org.pl/attachments/article/511/Raport%20FIRR%20-%20Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20witryn%20internetowych%20.pdf
http://www.widzialni.org/
http://www.ecommercepolska.pl/files/2014/3773/7695/E-commerce_w_Polsce_2015.pdf
http://www.ecommercepolska.pl/
http://www.ecommercepolska.pl/files/2414/4239/3789/Katalog_firm_i_uslug_ecommercepolska.pdf
http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Informatyka_w_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_informacyjnym.pdf
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2015/edu_1_2015.pdf
http://qbusiness.pl/uploads/Raporty/prologisecomm2015.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklep_internetowy
http://www.utilitia.pl
https://validator.utilitia.pl/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits.html

References: 

Dostępność, https://pl.wikipedia.org (2015-10-01)
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (2013), Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych. Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regulacjami prawnymi, Raport, Kraków, [w:] http://www.firr.org.pl/attachments/article/511/Raport%20FIRR%20-%20Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20witryn%20internetowych%20.pdf (2015-10-01)
Fundacja Widzialni, http://www.widzialni.org/
Gemius (2015), E-Commerce w Polsce, [w:] http://www.ecommercepolska.pl/files/2014/3773/7695/E-commerce_w_Polsce_2015.pdf (2015-10-12)
Izba Gospodarki Elektronicznej, e-Commerce Polska, http://www.ecommercepolska.pl/ (2015-10-01)
Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska (2015), e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług, [w:] http://www.ecommercepolska.pl/files/2414/4239/3789/Katalog_firm_i_uslug_ecommercepolska.pdf (2015-10-01)
Michalczyk A. (2015), Tworzenie stron internetowych dostępnych dla niepełnosprawnych użytkowników zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 [w:] Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T., (red.) Informatyka w społeczeństwie informacyjnym. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 119-131 [w:] http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Informatyka_w_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_informacyjnym.pdf (2015-10-01)
Pawłowska O. (2015), WCAG 2.0 w e-learningu – wymagania równości, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 1(88)/2015, str. 93-102, [w:] http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2015/edu_1_2015.pdf
Prologis (2015), Europejski sektor e-commerce, e-fulfilment i nowe miejsca pracy, [w:] http://qbusiness.pl/uploads/Raporty/prologisecomm2015.pdf (2015-10-12)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526)
Sklep internetowy, [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklep_internetowy (2015-10-01)
Utilitia S.A, http://www.utilitia.pl
Walidator Utilitia, https://validator.utilitia.pl/ (2015-10-01)
W3C (2008), Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0,[w:] http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (2015-10-01)
W3C (2002), OUTDATED INCOMPLETE DRAFT of Auxiliary Benefits of Accessible Web Design, available at: http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits.html (2015-10-01)

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian