Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу

Назва:

(Title)

Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу

Інші назви:

(Other titles) 
Concept of forming organizational and economic mechanism with Ukrainian tourist complex of the process type
Концепция формирования организационно-экономического механизма развития туристической комплекса Украины процессного типа

Автори: 

(Authors) 
Шиманська, Вікторія Василівна
Shymanska, Victoriia
Шиманская, Виктория Васильевна
Бібліографічний опис:   Шиманська В. Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу [Електронний ресурс] / Вікторія Шиманська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 160-170. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16svvupt.pdf.
Bibliographic description:  Shymanska, V. (2016). Kontseptsiia formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku turystychnoho kompleksu Ukrainy protsesnoho typu [Concept of forming organizational and economic mechanism with Ukrainian tourist complex of the process type]. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 160-170. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.19

Дата публікації: 

(Date of publication) 
30-тра-2016

УДК: (UDC) 

 

doi:

338.48(075)

 

10.14254/2223-3822.2016.14-1.19

JEL:  О10

Ключові слова:

(Key words)  
туристичний комплекс
механізм
організаційно-економічний механізм
tourist complex
mechanism
business mechanism
туристический комплекс
механизм
организационно-экономический механизм

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті деталізовано теоретико-концептуальні підходи до розв’язання науково-прикладного завдання щодо формування і реалізації дії організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу держави, що за результатами синхронного застосування принципів системного й процесного підходу до управління розвитком даної сфери економічної діяльності. Сформовано та обґрунтовано наукові засади розбудови дієвого організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу держави, формалізацію якого запропоновано здійснити за рахунок інкорпорації до поліфункціонального важеля трьох системоутворюючих регуляторів, а саме: нормативно-правового, організаційного, когнітивно-інформаційного. В статті розкрито та охарактеризовано сутність і зміст організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України. Підтверджено, що функціонування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу включатиме поєднання двох складових потенційно-факторної природи, а саме: організаційної та економічної.
The article gives a detailed analysis of the theoretical and conceptual approaches used to solve the scientific-applied problem concerning forming and implementing the organizational and economic mechanism of state tourist complex development as a result of synchronic application of the principles of systemic and process approach to the management of the given sphere of economic activity. The scientific basis of the effectual development mechanisms of state tourist complex is formulated. The formalization of the process is offered to implement by means of incorporating to multifunctional lever three strategic regulators such as law, organizational and cognitive-informational. The essence and content of organizational and economic mechanisms of tourist complex development in Ukraine are characterized and underlined in the article. It is proved that business mechanisms of tourist complex development functioning will include two elements of potentially natural kind such as organizational and economic.
В статье детализировано теоретико-концептуальные подходы к решению научно-прикладной задачи по формированию и реализации действия организационно-экономического механизма развития туристического комплекса страны, по результатам синхронного применения принципов системного и процессного подхода к управлению развитием данной сферы экономической деятельности. Сформирован и обоснованно научные основы развития действенного организационно-экономического механизма развития туристического комплекса государства, формализацию которого предложено осуществить за счет инкорпорации в полифункциональном рычаге трех системообразующих регуляторов, а именно: нормативно-правового, организационного, когнитивно-информационного. В статье раскрыты и охарактеризованы сущность и содержание организационно-экономического механизма развития туристического комплекса Украины. Подтверждено, что функционирование организационно-экономического механизма развития туристического комплекса будет включать сочетание двух составляющих потенциально факторного природы, а именно: организационной и экономической.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16862
ISSN:  2223-3822
URI для пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16svvupt.pdf
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua

Перелік літератури:

(References) 
1. Алимов О. М. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: Монографія [Текст] / [Алимов О. М., Драган І. В. , Микитенко В. В. та ін./ за наук. ред. академіка НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – К.: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 45 с.
2. Амоша О. І. Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О. І. Амоша, М. Г. Білопольский, В. В. Микитенко та ін. – Інститут економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОНмолодьспорту України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ МОНмолодьспорту України. 2011. – 848 с.
3. Арабянц З. О. Хозяйственный механизм предприятия в новых экономических условиях [текст] / З. А. Арабянц, Л. В. Берг, В. Г. Удодов. – Краснодар: Кн. изд-во, 1991. – 303 с.
4. Белая И. П. Концептуальная модель организационно-экономического механизма управления гибкостью производственных систем [Текст] / И. П. Белая, П. В Егоров // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – №2 – С. 7 – 16.
5. Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія / М. Г. Бойко. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2010.– 524 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.
7. Воєводін С. О. Экономический механизм управления промышленным производством. Методика и практика организации. – К.: Вища школа, 1991. – 159 с.
8. Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посіб. / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
9. Данилишин Б. М. Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія / Б. М. Данилишин. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 256 с.
10. Завадський Й. С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК: [підручник] / Й. С. Завадський. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.
11. Закон України «Про туризм» від 18.11.2003 № 1282-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
12. Измайлов С. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) / С. Измайлов, К. Сонин, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 5 – 27.
13. Козаченко Г. В. Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством [Текст] / Г. В. Козаченко // Економіка. Менеджмент. Підприємство. – 2003. – № 11.
14. Кравців В. С. Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики [Текст] / В. С. Кравців // Регіональна економіка // науково-практичний журнал; Інститут регіональних досліджень НАН України – 1999. – № 1. – С. 124-134.
15. Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону: моногр. [Текст] / В. С. Кушнірук, О. Ю. Єрмаков, О. В. Шебаніна; за ред. проф. О. Ю. Єрмакова. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 232 с.
16. Лузан Ю. П. Організаційно–економіний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретично – методологічний аспект / Ю. П. Лузан // Економіка АПК. – 2011. - №2. – С. 3-12.
17. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія практика: монографія. / С.В. Мельниченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т МОН України, 2007. – 493.
18. Микитенко В. В. Узгодження економічного зростання та соціального розвитку / [І. С. Гращенко, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, Г. Г. Савина та ін. / за загальною ред. Г. Г. Савиної]. – Херсон, ХНТУ МОНмолодьспорту України, 2012. – 537 с.
19. Михайліченко Г. І. Інноваційний розвиток туризму: монографія / Г. І. Михайліченко – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
20. Моргачов І. Організаційно-економічний механізм управління ефективною діяльністю проектних організацій [Текст] / І. Моргачов // Схід. – 2006. – № 5.
21. Садеков А. А. Управление предприятием в условиях кризиса: моногр. / А. А. Садеков, В. В. Цурик. – Донецк: ДонГУЭТ, 2006. – 178 с.
22. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / Геєць В. М., Лібанова Е. М., Жулинський М. Г., Микитенко В. В. та ін. // кер. авт. колективу Е. М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.
23. Ткаченко Т. І., Соколова К. О. Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств [Текст] / Т. І. Ткаченко, К. О. Соколова // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: Економіка. – 2011. – Випуск 1. – С.107 – 112.
24. Туристські дестинації: теорія, управління, брендинг / за заг. редак.А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 367 с.
25. Хлобистов Є. В. Фінансові механізми екологічної політики [Текст]. Є. В. Хлобистов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – Вип. 3-4 / голов. ред. О. П. Степанов – К.: НАНУ, 2004. – С. 744 – 752.
References:  1. Alymov, O.M., Dragan, I.V., Mykytenko, V.V., & Khvesyk, M. A. (2013). Naukovi osnovy natsionalnoi stratehii staloho rozvytku Ukrainy: monohrafiia [Scientific basis of national sustainable development strategies Ukraine: monograph]. State institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine», Kyiv.
2. Amosha, О.І., Bikopolskyi ,M.G., & Mykytenko, V.V. (2011). Strukturni transformaciji ekonomiky: svitovyj dosvid, instytuty, strateghiji dlja Ukrajiny: monohrafiia [The structural transformation of the economy: international experience, institutions, strategies for Ukraine: monograph]. Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, TSEU of MES of Ukraine. Ternopil: Economic thought of TSEU of MES of Ukraine.
3. Arabiants, Z.O., Berg, L.V., & Udodov, V.G. (1991). Khozjajstvennyj mekhanyzm predpryjatyja v novykh ekonomycheskykh uslovyjakh [The economic mechanism of enterprises in the new economy]. Krasnodar.
4. Belaya, I.P., & Egorov, P.V. (2004). Konceptualjnaja modelj orghanyzacyonno-ekonomycheskogho mekhanyzma upravlenyja ghybkostjju proyzvodstvennykh system [Conceptual model of organizational-economic mechanism of management of flexible production systems]. Visnyk Donecjkogho universytetu = Bulletin of Donetsk university, Donetsk, DSU, 2, 7-16.
5. Boiko, M.G. (2010). Cinnisno orijentovane upravlinnja v turyzmi: monoghrafija [Value-oriented management in tourism: monograph]. Kyiv, KNUET.
6. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. (2001). Kyiv, Irpin: Perun.
7. Voevodin, S.O. (1991). Ekonomycheskyj mekhanyzm upravlenyja promyshlennym proyzvodstvom. Metodyka y praktyka orghanyzacyy [Economic industrial management mechanism. Methodology and practice of the organization]. Kyiv, High school.
8. Hreschak, M.G., Grebeshkova, O.M., & Kotsyuba, O.S. (2001). Vnutrishnij ekonomichnyj mekhanizm pidpryjemstva [Domestic economic mechanism of enterprises]. Kyiv, KNEU.
9. Danylyshyn, B.M. (2008). Ekologhichna skladova polityky stalogho rozvytku: monoghrafija [The environmental component of sustainable development: monograph]. Donetsk, Ugo-Vostok LTD.
10. Zavadskyi, I.S. (1992). Upravlinnja siljsjkoghospodarsjkym vyrobnyctvom u systemi APK [Managing agricultural production system AIC]. Kyiv, High school.
11. Pro turyzm [About tourism]. (2003). Zakon Ukrainy vid 18.11.2003 roku # 1282-ІV. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua.
12. Izmailov, S., Sonin, K., & Yudkevitch, M. (2008). Teorija ekonomycheskikh mekhanizmov (Nobelevskaja premija po ekonomyke 2007 g.) [The theory of economic mechanisms (the Nobel Prize in Economics 2007)]. Voprosy ekonomyky = Economy issues, 1, 5-27.
13. Kozachenko, G.V. (2003). Orghanizaciyno-ekonomichnyy mekhanizm yak instrument upravlinnya pidpryyemstvom [Organizational-economic mechanism as a management tool now]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryjemstvo = Economy. Management. Enterprise, 11.
14. Kravtsiv, V.S. (1999). Ekologhichna bezpeka jak ob'jekt reghionaljnoji polityky [Environmental safety as the object of regional policy]. Reghionaljna ekonomika = Regional economy, Institute of Regional Studies of NAS of Ukraine, 1, 124-134.
15. Kushniruk, V.S., Ermakov, O.Yu., & Shebanin, O.V. (2009). Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm efektyvnogho vedennja sadivnyctva v aghrarnykh pidpryjemstvakh reghionu: monoghrafija [Organizational-economic mechanism of effective management of gardening in agricultural enterprises of the region: monograph]. Mykolaiv, MSAU.
16. Luzan, Yu.P. (2011). Orghanizacijno–ekonominyj mekhanizm zabezpechennja rozvytku aghropromyslovogho vyrobnyctva Ukrajiny: teoretychno-metodologhichnyj aspekt [Organizational-economic mechanism of ensuring the development of agricultural production in Ukraine: theoretical-methodological aspect]. Ekonomika APK = Economy of AIC, 2, 3-12.
17. Melnychenko, S.V. Information Technologies in Tourism: theory, methodology, practice: a monograph [Informacijni tekhnologhiji v turyzmi: teorija, metodologhija praktyka: monoghrafija]. Kyiv, KNUET, 2007, 493.
18. Mykytenko, V.V., Hraschenko, I.S., Ignatieva, I.A., & Savina, H.H. (2012). Uzghodzhennya ekonomichnoho zrostannya ta socialnoho rozvytku [Reconciliation of economic growth and social development]. Kherson, KhNTU.
19. Mykhailichenko, G.I. (2012). Innovaciynyy rozvytok turyzmu: monoghrafiya [Innovative tourism development: monograph]. Kyiv, KNUET.
20. Morgachov, I. (2006). Orghanizaciyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya efektyvnoyu diyalnistyu proektnykh orhanizaciy [Organizational-economic mechanism of effective activity design organizations]. Skhid = East, 5.
21. Sadekov, A.A., & Tsuryk, V.V. (2006). Upravlenie predprijatiiem v usloviyakh krizisa: monoghrafiya [Operation of business in terms of crisis: monograph]. Donetsk, DSUET.
22. Geets, V.M., Libanova, E.M., Zhulynskyi, M.G., & Mykytenko, V.V. (2012). Sustainable human development: ensuring fairness: National Report [Stalyj ljudsjkyj rozvytok: zabezpechennja spravedlyvosti: Nacionaljna dopovidj]. Institute of Demography and Social Studies of M.V. Ptukha, Uman, «Visavi» Publ..
23. Tkachenko, T.I., & Sokolova K.O. (2011). Teoretychni aspekty formuvannya turystychnoho potencialu pidpryyemstv [Theoretical aspects of the tourism potential of enterprises]. Visnyk Mariupoljsjkogho derzhavnogho universytetu = Herald of Mariupol State University, 1, 107-112.
24. Mazaraki, A.A. (2013). Turystski destynacii: teoriia, upravlinnia, brendynh [Tourist destinations: theory, management, branding]. Kyiv, KNUET.
25. Khlobystov, E.V. (2004). Finansovi mekhanizmy ekolohichnoyi polityky [Financial mechanisms for environmental policy]. Strateghiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sociologhiya, pravo): naukovyy zhurnal = Development strategy of Ukraine (economics, sociology, law): scientific journal, 3-4, Kyiv, NAS of Ukraine, 744-752.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


Інші назви:(Other titles)
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian