Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Коучинг як новий метод управління персоналом

Назва:

(Title)

 
Коучинг як новий метод управління персоналом

Інші назви:

(Other titles) 
Coaching as a new method of human resources management
Коучинг как метод управления персоналом

Автори:

(Authors) 
Котовська, Ірина Василівна
Оксентюк, Роман Андрійович
Вовк, Юрій Ярославович
Kotovska, Iryna
Oksentyuk, Roman
Vovk, Yuriy
Котовская, Ирина Васильевна
Оксентюк, Роман Андреевич
Вовк, Юрий Ярославович

Приналежність:

(Affiliation)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Руска, 56., г. Тернополь, 46001, Украина
Бібліографічний опис:  Котовська І. Коучинг як новий метод управління персоналом [Електронний ресурс] / Ірина Котовська, Роман Оксентюк, Юрій Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 178-184. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kivhrm.pdf.
Bibliographic description:  Kotovska, I., Oksentyuk, R., & Vovk, Yu. (2016). Kouchynh yak novyi metod upravlinnia personalom [Coaching as a new method of human resources management]. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 178-184. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.21

Дата публікації:

(Date of publication)
30-Тра-2016

УДК: (UDC) 

 

doi:

331.108.2

 

10.14254/2223-3822.2016.14-1.21

JEL:  O15

Ключові слова:

(Key words) 
коучинг
управління
персонал
коуч
тренер
учень
консультування
переваги
coaching
management
staff
coach
trainer
coach
counseling
benefits
коучинг
управление
персонал
коуч
тренер
ученик
консультирование
преимущества

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

 
Коучинг являє собою один із типів консультування, що може використовуватися в багатьох сферах життя; він включає в себе освітній коучинг, спортивний коучинг, коучинг здоров'я, фінансовий коучинг, психологічний коучинг, коучинг кар'єри. Дана стаття присвячена дослідженню принципів коучингу, що використовуються в управлінні персоналом. У статті проведено дослідження структури людського капіталу, обґрунтована необхідність застосування коучингу як ефективної технології менеджменту людських ресурсів, вивчено вплив інструментів коучингу на якісно-кількісні характеристики оцінки людського капіталу. Предметом дослідження є інструментарій коучингу в структурі людського потенціалу. Метою статті є наукове обґрунтування і систематизація загальних і специфічних інструментів коучингу в системі менеджменту персоналу.
Coaching is a type of counseling that can be used in many areas of life; it includes educational coaching, sports coaching, health coaching, financial coaching, psychological coaching, career coaching. This article concerned with how the principles of coaching are used in HRM. The structure of the human capital is studied in the paper; the necessity of the use of coaching as an effective technology of human resources management is substantiated, the effect of coaching tools for qualitative and quantitative characteristics of the human capital assessment is studied. The subject of the study is the coaching tools in the human capital structure. The purpose of the article is a scientific substantiation and systematization of general and specific coaching tools in the human resources management system.
Коучинг представляет собой один из типов консультирования, может использоваться во многих сферах жизни; он включает в себя образовательный коучинг, спортивный коучинг, коучинг здоровья, финансовый коучинг, психологический коучинг, коучинг карьеры. Данная статья посвящена исследованию принципов коучинга, используемых в управлении персоналом. В статье проведено исследование структуры человеческого капитала, обоснована необходимость применения коучинга как эффективной технологии менеджмента человеческих ресурсов, изучено влияние инструментов коучинга на качественно количественные характеристики оценки человеческого капитала. Предметом исследования является инструментарий коучинга в структуре человеческого потенциала. Целью статьи является научное обоснование и систематизация общих и специфических инструментов коучинга в системе управления персоналом.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16864
ISSN:  2223-3822
URI для пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kivhrm.pdf
http://stattja.pp.ua/index.php?newsid=21901
http://www.axima-consult.ru/stati-1-34.html
http://conference.spkneu.org/2013/02/sorokin-mihajlo-suchasnij-kouching-yaki
http://www.festivalnlp.ru/articles/26/472
http://www.free-management-ebooks.com
http://stattja.pp.ua/index.php?newsid=21901
http://www.axima-consult.ru/stati-1-34.html
http://conference.spkneu.org/2013/02/sorokin-mihajlo-suchasnij-kouching-yaki
http://www.festivalnlp.ru/articles/26/472

Перелік літератури:

(References) 
1. Бала Р.Д. Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Р.Д. Бала – Львів 2013 – 26 с.
2. Вылегжанина А.О. Коуч-технологии как способ обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством" / А. О. Вылегжанина. – Тюмень, 2007. – 24 с.
3. Коучинг що це? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stattja.pp.ua/index.php?newsid=21901 – Назва з екрана.
4. Свиркова Е.Б. Коучинг: модная игрушка или рабочий инструмент? [Електронний ресурс] / Е.Б. Свиркова. –Режим доступу: http://www.axima-consult.ru/stati-1-34.html – Назва з екрана.
5. Сорокін М. Сучасний коучинг: яким він має бути [Електронний ресурс] / М. Сорокін. – Режим доступу: http://conference.spkneu.org/2013/02/sorokin-mihajlo-suchasnij-kouching-yaki – Назва з екрана.
6. Чуева М.Ю. Психологическое бизнес-консультирование и коучинг: Учебно-методический комплекс / М.Ю. Чуева. – М.: МГУТУ, 2011. – с. 50.
7. Шаповаленко А.В. Коучинг как новая форма работы с персоналом [Електронний ресурс] / А.В. Шаповаленко. –Режим доступу: URL: http://www.festivalnlp.ru/articles/26/472 – Назва з екрана.
8. Principles of Coaching. Coaching Skills [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.free-management-ebooks.com
9. Starr, J. (2010). The Coaching Manual: The Definitive Guide to the Process, Principles and Skills of Personal Coaching, 3rd edn, Pearson Business.
10. Stoltzfu, T. (2008). Coaching Questions: A Coach’s Guide to Powerful Asking Skills, Coach22 Bookstore LLC.
References:  1. Bala, R.D. (2013). Ekonomichne otsiniuvannia ta rozvytok kouchynhu na promyslovykh pidpryiemstvakh: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk: spets. 08.00.04. «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti» [Economic evaluation and coaching development in industrial enterprises)]. Lviv.
2. Vylegzhanina, A.O. (2007). Kouch-tekhnologii kak sposob obespecheniya konkurentosposobnosti predprinimatel'skikh struktur: avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. ekon. nauk: spets. 08.00.05 "Ekonomika i upravlenie narodnym khozyaystvom" [Coach technologies as a way to ensure the competitiveness of enterprise structures]. (Doctors thesis). Tyumen', 24.
3. Kouchynh. shcho tse? (2015, March 31). [Coaching. What is it?]. Retrieved from http://stattja.pp.ua/index.php?newsid=21901.
4. Svirkova, E.B. (2003). Kouching: modnaya igrushka ili rabochiy instrument? [Coaching: fashionable toy or a working tool?]. Retrieved at http://www.axima-consult.ru/stati-1-34.html.
5. Sorokin, M. (2013). Suchasnyi kouchynh: yakym vin maie buty [Modern coaching: what it should be]. Retrieved from http://conference.spkneu.org/2013/02/sorokin-mihajlo-suchasnij-kouching-yaki.
6. Chueva, M.Yu. (2011). Psikhologicheskoe biznes-konsul'tirovanie i kouching: Uchebno-metodicheskiy kompleks [Psychological counseling and business coaching: Teaching Materials]. Moscow: MGUTU, 50.
7. Shapovalenko, A.V. (2016, March). Kouching kak novaya forma raboty s personalom [Coaching as a new form of work with the staff]. Retrieved from http://www.festivalnlp.ru/articles/26/472.
8. Principles of Coaching. Coaching Skills. (2016. March). Retrieved from www.free-management-ebooks.com
9. Starr, J. (2010). The Coaching Manual: The Definitive Guide to the Process, Principles and Skills of Personal Coaching, 3rd edn, Pearson Business.
10. Stoltzfu, T. (2008). Coaching Questions: A Coach’s Guide to Powerful Asking Skills, Coach22 Bookstore LLC.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian