Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Protection of soil in Poland within implementation of rural development programs (PROW)

Назва:

(Title)

Protection of soil in Poland within implementation of rural development programs (PROW)

Інші назви:

(Other titles)

 
Охорона ґрунтів у Польщі в межах реалізації програм розвитку сільських територій (PROW)
Охрана почв в Польше в рамках реализации программ развития сельских территорий (PROW)

Автори:

(Authors)

Казакова, Ірина Віталіївна
Адамська, Ханна
Kazakova, Iryna
Adamska, Hanna
Казакова, Ирина Витальевна
Адамская, Ханна

Приналежність:

(Affiliation)

 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», вул. Чайковська, 4, Харків, 61024, Україна
National Scientific Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky», 4, Chaikovska str., 61024 Kharkiv, Ukraine
ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», ул. Чайковская, 4, Харьков, 61024, Украина
Бібліографічний опис: Kazakova I. Protection of soil in Poland within implementation of rural development programs (PROW) [Електронний ресурс] / Iryna Kazakova, Hanna Adamska // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 117-130. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kivrdp.pdf.
Bibliographic description (International): Kazakova, I. & Adamska, H. (2016). Protection of soil in Poland within implementation of rural development programs (PROW). Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 117-130. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.14
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication)

 
30-Тра-2016
Submitted date:  March, 2016
УДК (UDC):  504.53(438)
711.3

JEL: 
doi:

Q15
Q18
Q56


10.14254/2223-3822.2016.14-1.14

Ключові слова:

(Key words)

охорона ґрунтів
раціональне використання
якість ґрунтів
деградація
реалізація PROW
soil protection
rational land use
soil quality
degradation
PROW implementation
охрана почв
рациональное использование
качество почв
деградация
реализация PROW

Діапазон сторінок:

(pages)

 
117-130
Анотація (Abstract):  Метою статті є аналіз ефективності реалізації Програм розвитку сільських територій у 2004–2006 рр. та 2007–2013 рр., особливо агроекологічних заходів з погляду їхнього впливу на зміну показників родючості ґрунтів та їх раціональне використання в сільському господарстві. Було проаналізовано зміни в структурі використання сільськогосподарських угідь за 2004–2013 рр., зміни посівних площ основних культур та їхню урожайність за цей період, визначено основні тенденції в застосуванні мінеральних та органічних добрив, порівняно показники вмісту органічної речовини, макроелементів, кислотність ґрунтів за 10 років. Доведено, що, незважаючи на наявність негативних з погляду охорони ґрунтів тенденцій у сільському господарстві, таких як зниження застосування органічних добрив, зменшення посівних площ під пасовищами, зростання кількості застосовуваних пестицидів тощо, значного погіршення якості орних ґрунтів не спостерігалось, навіть навпаки, відзначено окремі позитивні тенденції, наприклад, зниження втрат ґрунтів від ерозії.
The article provides an analysis of the effectiveness of rural development programs implementation in 2004–2006 and 2007–2013, especially agri-environmental measures in terms of their impact on soil fertility indicators and changing their rational use in agriculture. The changes in the structure of agricultural land for the 2004–2013, changes in acreage of main crops and their productivity during this period, the main trends in the using of mineral and organic fertilizers, the comparing of indexes of organic matter, macronutrients, acidity soil in 10 years were analysed. Proved that despite the presence of negative terms of soil protection trends in agriculture, such as reducing the use of organic fertilizers, reducing the acreage for grazing, growing number of applied pesticides and other significant deterioration in the quality of arable soil, some positive trends such as reducing soil loss from erosion were observed.
Целью статьи является анализ эффективности реализации программ развития сельских территорий в 2004–2006 гг. и 2007–2013 гг., особенно агроэкологических мероприятий, с точки зрения их влияния на изменение показателей плодородия почв и их рациональное использование в сельском хозяйстве. Проанализовано изменения в структуре использования сельскохозяйственных угодий за 2004–2013 гг., изменения посевных площадей основных культур и их урожайность за этот период, определены основные тенденции в применении минеральных и органических удобрений, сравнены показатели содержания органического вещества, макроэлементов, кислотность почв за 10 лет. Доказано, что, несмотря на наличие негативных с точки зрения охраны почв тенденций в сельском хозяйстве, таких как снижение применения органических удобрений, уменьшение посевных площадей под пастбищами, рост количества применяемых пестицидов и прочее, значительного ухудшения качества пахотных земель не наблюдалось, более того, отмечены отдельные положительные тенденции, например, снижение потерь почв от эрозии.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16857
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Czyżyk F. Ocena zużycia nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych w aspekcie ochrony środowiska / F. Czyżyk // Problemy Inżynierii Rolniczej, 2011. – №3. –pp. 69–76.
2. Erozja gleb w Polsce – skutki środowiskowe i gospodarcze, działania zaradcze / A. Josefaciuk, E. Nowocien, R.Wawer // Monografie i rozprawy naukowe IUNG-PIB. 2014. –3 02 s.
3. Fotyma M. Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce / M. Fotyma, J. Igras, J. Kopiński // Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy. – 2009, № 14. – ss. 187–206.
4. Gawroński K. Podstawowe zasady ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi w Polsce / K. Gawroński, R. Kuryltsiv, J. Henrik // Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. – 2013 – № 3 – S. 24–30.
5. Gołaszewska D. Struktura zasiewów wczoraj i dziś / D. Gołaszewska // Wieś Mazowiecka. – 2003. – №1.
6. Grześkowiak A. Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nozynski.pl/files/Vademecumbezopakrph.pdf.
7. Jarecki W. Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej / W. Jarecki, D. Bobrecka-Jamro // Inżynieria Ekologiczna, 2013. – №34. – ss. 121–128.
8. Kozyra J. Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce / J. Kozyra, A. Doroszewski, A. Nieróbca // Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy. – 2009. –№14. – ss. 243–257.
9. Krasowicz S. Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 – próba prognozy [Електронний ресурс] // – Режим доступу : http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/SK%20JK-II.2010.pdf.
10. Krasowicz S. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski / S. Krasowicz i in. // Polish Journal of Agronomy/ 2010 r. – No. 7/ – ss.43-58.
11. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=monit.
12. Muzalewski A. Realizacja celów przekrojowych – środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu, przystosowanie się do zmian klimatu – w ramach działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 / A. Muzalewski, J. Barwicki i in. // ITP Oddział Warszawa. – 2014. – 70 s.
13. Ocena Ex post PROW 2004-2006. Raport Końcowy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/pl/ex_post_pl.pdf.
14. Ocena Sredniookresowa Programu Rozwoij Obszarow wieskich na lata 2007–2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/NRN-Profiles/Poland/PL_RDP_2007-2013_Mid-Term-Evaluation.pdf.
15. Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na gospodarkę Polski. Raport końcowy // Wrocław : Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. – 2015. – S. 72.
16. Pawlewicz A. Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce / A. Pawlewicz, P. Bórawski // Roczniki Naukowe. – 2013. –№ 2. – ss. 271–276.
17. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. – Warszawa. – 2014. – S. 7.
18. Rolnictwo Dolnego Śląska po wejściu do Unii Europejskiej: monografie / pod red. Barbary Kutkowskiej i Andrzeja Koteckiego ; [aut.: Barbara Kutkowska et al.] // Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 2014, 186 s.
19. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 // Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013. – №8. –S.155.
20. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/srodki-produkcji-w-rolnictwie-w-roku-gospodarczym-20132014,6,11.html.
21. Stan Środowiska W Polsce: raport // Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2014. – S.204.
22. Stuczyński T. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce / T. Stuczyński, J. Kozyra, A. Łopatka, G. Siebielec, J. Jadczyszyn, P. Koza, A. Doroszewski, R. Wawer, E. Nowocień E // Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007. – №7. – s. 77–115.
23. Terelak H. Środowisko glebowe Polski i racjonalne użytkowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej / H. Terelak, S. Krasowicz, T. Stuczynski // Pamiętnik Puławski. – 2000. –120(II). – ss. 455-469.
24. Unia Europejska przyjęła zasady Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Wielkie zadanie przed ARiMR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/unia-europejska-przyjela-zasady-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2014-2020-wielkie-zadanie-przed-arimr.html.
25. Wasilewska E. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996–2007 / E. Wasilewska // Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej. – 2008. – №71. – ss. 123–135.
26. Znaczenie słuzb doradczych w przemianach gospoodarstw rolnych w wojewódstwie dolnośłąskim: monografie / Pod red. J.Kalinowskiego // Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012. – 318 s.
27. Гоголь Т.В. Становлення Спільної аграрної політики Європейського Союзу та регулювання розвитку сільських територій / Т. В. Гоголь // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12GTVRST.pdf.
28. Горін Н. В. Оцінка реалізації агроекологічних заходів в рамках програми розвитку сільських територій в Польщі / Н. В. Горін, М. М. Лесів // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 10. – С. 225–231.
29. Захарчук О. В. Досвід розвитку сільського господарства Польщі / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – № 10. – 2015. – С. 59-65.
30. Кучер А. В. Економіко-правовий механізм регулювання відтворення родючості ґрунтів у Польщі / А. В. Кучер, І. В. Казакова // Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : колективна монографія. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – С. 385–403.
References:  1. Czyżyk, F. (2011). Ocena zużycia nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych w aspekcie ochrony środowiska. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 69–76.
2. Josefaciuk, A., Nowocien, E., & Wawer, R. (2014). Erozja gleb w Polsce – skutki środowiskowe i gospodarcze, działania zaradcze. Monografie i rozprawy naukowe IUNG-PIB.
3. Fotyma, M., Igras, J., & Kopiński, J. (2009). Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 14, 187–206.
4. Gawroński, K., Kuryltsiv, R., & Henrik J. (2013). Podstawowe zasady ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi w Polsce. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3, 24–30.
5. Gołaszewska, D. (2003). Struktura zasiewów wczoraj i dziś. Wieś Mazowiecka, 1.
6. Grześkowiak, A. (2016, March 1). Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu. Retrieved from http://nozynski.pl/files/Vademecumbezopakrph.pdf.
7. Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2013). Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Inżynieria Ekologiczna, 34, 121–128.
8. Kozyra, J., Doroszewski, A., & Nieróbca, A. (2009). Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 14, 243–257.
9. Krasowicz, S. (2016, March). Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 – próba prognozy. Retrieved from http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/SK%20JK-II.2010.pdf.
10. Krasowicz, S. et. al. (2010). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.
11. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. (2016, March). Retrieved from http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=monit.
12. Muzalewski, A., Barwicki, J. et al. (2014). Realizacja celów przekrojowych – środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu, przystosowanie się do zmian klimatu – w ramach działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ITP Oddział Warszawa.
13.Ocena Ex post PROW 2004-2006. Raport Końcowy. (2016, March). Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/pl/ex_post_pl.pdf.
14. Ocena Sredniookresowa Programu Rozwoij Obszarow wieskich na lata 2007–2013. (2016, March). Retrieved from http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/NRN-Profiles/Poland/PL_RDP_2007-2013_Mid-Term-Evaluation.pdf.
15. Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na gospodarkę Polski. Raport końcowy. (2015). Wrocław : Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
16. Pawlewicz, A., & Bórawski, P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Roczniki Naukowe, 2, 271–276.
17. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (2014). Warszawa.
18. Kutkowska, B., et al. (2014). Rolnictwo Dolnego Śląska po wejściu do Unii Europejskiej: monografie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.
19. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. (2014). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 8, 155.
20. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014. (2016, March). Retrieved from availble at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/srodki-produkcji-w-rolnictwie-w-roku-gospodarczym-20132014,6,11.html.
21. Stan Środowiska W Polsce: raport. (2014). Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
22. Stuczyński, T., et al. (2007). Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, 77–115.
23. Terelak, H., Krasowicz, S., & Stuczynski, T. (2000). Środowisko glebowe Polski i racjonalne użytkowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pamiętnik Puławski, 120(II), 455-469.
24. Unia Europejska przyjęła zasady Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. (2016, March). Wielkie zadanie przed AriMR. Retrieved from http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/unia-europejska-przyjela-zasady-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2014-2020-wielkie-zadanie-przed-arimr.html.
25. Wasilewska, E. (2008). Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996–2007. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, 71, 123–135.
26. Kalinowski, J. (Ed.). (2012). Znaczenie słuzb doradczych w przemianach gospoodarstw rolnych w wojewódstwie dolnośłąskim: monografie. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
27. Hohol, T.V. (2015). Stanovlennia Spilnoi ahrarnoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu ta rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii [The formation of the Common Agricultural Policy of the European Union and the Rural Development Regulation]. Retrieved from http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12GTVRST.pdf.
28. Horin, N. V., & Lesiv, M. M. (2014). Otsinka realizatsii ahroekolohichnykh zakhodiv v ramkakh prohramy rozvytku silskykh terytorii v Polshchi [The assessment of agri-environmental measures in the framework of rural development in Poland]. Zbirnyk naukovykh prats Bukovynskoho universytetu. Ekonomichni nauky = Proceedings of Bukovina University. Economic science, 10, 225–231.
29. Zakharchuk, O. V. (2015). Dosvid rozvytku silskoho hospodarstva Polshchi [Experience of agricultural development in Poland]. Ekonomika APK = Economy AIC, 10, 59-65.
30. Kucher, A. V., & Kazakova, I. V. (2015). Ekonomiko-pravovyi mekhanizm rehuliuvannia vidtvorennia rodiuchosti gruntiv u Polshchi. Ratsionalne vykorystannia gruntovykh resursiv i vidtvorennia rodiuchosti gruntiv: orhanizatsiino-ekonomichni, ekolohichni y normatyvno-pravovi aspekty : kolektyvna monohrafiia [Economic and legal mechanism regulating reproduction of soil fertility in Poland]. Kherson: Smuhasta typohrafiia, 385–403.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian