Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

The development of the construction company's pricing policy

Назва:

(Title)

The development of the construction company's pricing policy

Інші назви:

(Other titles)

 
Розвиток цінової політики будівельних підприємств
Развитие ценовой политики строительных предприятий

Автори:

(Authors)

Селезньова, Ольга Олександрівна
Seleznova, Olha
Селезнева, Ольга Александровна

Приналежність:

(Affiliation)

Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул Дідріхсона, 4, Одеса, Україна
Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 4 Didrihsona str., Odesa, 65029, Ukraine
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, ул. Дидрихсона, 4, Одесса, Украина
Бібліографічний опис:  Seleznova O. The development of the construction companies’ pricing policy [Електронний ресурс] / Olha Seleznova // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 110-116. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16soocpp.pdf.
Bibliographic description (International):  Seleznova, O. (2016). The development of the construction company's pricing policy. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 110-116. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.13
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication)

 
30-Тра-2016
Submitted date:  March, 2016

УДК (UDC): 


doi:

339.13.017


10.14254/2223-3822.2016.14-1.13

JEL:  M21
M31

Ключові слова:

(Key words)

цінова політика
будівельне підприємство
управління маркетингом
маркетингова діяльність
будівництво
pricing policy
construction company
management of marketing
marketing activities
construction
ценовая политика
строительное предприятие
управление маркетингом
маркетинговая деятельность
строительство

Діапазон сторінок:

(pages)

 
110-116
Анотація (Abstract):  У статті розкрито процес формування та розвитку цінової політики будівельного підприємства з метою посилення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів будівельної галузі. Автором використано монографічний, абстрактно-логічний науковий метод, а також методи аналізу, синтезу, системного аналізу. Науковою новизною виступає алгоритм побудови цінової політики будівельного підприємства, що, на відміну від інших підходів, враховує специфіку функцій підрядної організації та базується на сучасних наукових напрацюваннях у контексті маркетингових тенденцій. У роботі розроблено методичний підхід до встановлення та удосконалення політики ціноутворення суб’єкту господарювання будівництва, що включає у себе етапи: визначення мети цінової політики, попиту на будівельний об’єкт, цінової політики замовника, оцінка видатків на будівництво, аналіз цін конкурентів, вибір цінової стратегії, вибір методу ціноутворення, визначення цінових параметрів, узгодження підряду, встановлення ціни контракту, розробка цінової поведінки та системи модифікації цін, формування фактичної ціни на будівельний об’єкт, аналіз ефективності цінової політики. У подальших розробках доцільним має бути докладніше розкриття специфіки встановлення цін на будівельні товари різних підгалузей будівництва.
The article reveals the process of a pricing policy’s formation and development of the construction company in order to intensify the competitiveness of the construction industry’s managing subjects. The author has used monographic, abstractly logical scientific method, and also methods of analysis, synthesis, system analysis. Scientific novelty is the algorithm of pricing policy’s formation of the construction company, which, unlike other approaches, takes into account specific features of a subordinate organization, and bases on modern scientific elaborations in the context of marketing trends. In this work the methodical approach is developed for establishing and improving of the pricing policy of a construction’s managing entity, which includes phases: the definition of the pricing policy’s goal, an inquiry for a construction project, a customer’s pricing policy, an estimate of outlays on the construction, the analysis of competitors' costs, a choice of the price strategy, a choice of the method of the price formation, the definition of pricing characteristics, a coordination of undertaking, an establishing of a contract’s price, a development of the pricing behavior and a system of prices’ modification, a formation of the factual price for the construction project, an analysis of the pricing policy’s efficiency. In further developments it is recommended to disclose the specifics of a prices’ establishment on construction goods of various construction’s subindustries.
В статье раскрыт процесс формирования и развития ценовой политики строительного предприятия с целью усиления конкурентоспособности хозяйствующих субъектов строительной отрасли. Автором использованы монографический, абстрактно-логический научный метод, а также методы анализа, синтеза, системного анализа. Научной новизной выступает алгоритм построения ценовой политики строительного предприятия, что, в отличие от других подходов, учитывает специфику функций подрядной организации и базируется на современных научных наработках в контексте маркетинговых тенденций. Автором разработан методический подход к установлению и совершенствование политики ценообразования субъекта хозяйствования строительства, который включает в себя этапы: определение цели ценовой политики, спроса на строительный объект, ценовой политики заказчика, оценку расходов на строительство, анализ цен конкурентов, выбор ценовой стратегии, выбор метода ценообразования, определения ценовых параметров, согласование подряда, установление цены контракта, разработку ценового поведения и системы модификации цен, формирования фактической цены на строительный объект, анализ эффективности ценовой политики. В дальнейших разработках целесообразным должно быть подробное раскрытие специфики установления цен на строительные товары различных ветвей строительной отрасли.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16856
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. – СПб.: Питер, 2007. – 736с.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – Вид. 3-тє, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2011. – 543 с.
3. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. Навч.посіб. / О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчук, Л.П. Коваленко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиван ; пер. с англ. А. Заякина. – М. :Альпина Бизнес Букс, 2012. – 240 с.
5. Karl Heil (2016), Pricing Policy and Strategy / Reference for business. – Режим доступу: http://www.referenceforbusiness.com/management/Or-Pr/Pricing-Policy-and-Strategy.html.
6. Smriti Chand, Pricing Policies: Considerations, Objectives and Factors involved in Formulating the Pricing Policy [Електронний ресурс] / Your Article Library, 2015. – Режим доступу: http://www.yourarticlelibrary.com/economics/pricing-policies-considerations-objectives-and-factors-involved-in-formulating-the-pricing-policy/29035/.
7. Cohen Heidi. Pricing Policy: Seven Factors to Consider [Електронний ресурс] / Heidi Cohen, 2004. – Режим доступу: https://www.clickz.com/clickz/column/1692278/pricing-policy-seven-factors-consider.
8. An Approach for Developing an Optimal Discount Pricing Policy Author(s): Rajiv Lal and Richard Staelin Source: Management Science, Vol. 30, No. 12 (Dec., 1984), pp. 1524-1539. Published by: INFORMSStable. – Режим доступу: http://www.jstor.org/stable/2631476.
9. Селезньова О.О. Сучасні тенденції маркетингу. / О. О. Селезньова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Херсон, 2014. – Вип.7. Ч.3. – с. 174–177.
10. Ценовая политика предприятия [Електронний ресурс] / B. Гpибoв, B. Гpyзинов / Центр Креативных Технологий. – Режим доступу: http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0043/.
References:  1. Bagiev, G.L, Tarasevich, V. M. (2007). Marketing: Uchebnik dlya vuzov. 3-e izd. [Marketing]. SPb.: Piter.
2. Balabanova, L.V. (2011). Marketynh: pidruchnyk [Marketing]. Kyiv, KNEU.
3. Osnach, O.F., Pylypchuk, V.P., & Kovalenko, L.P. (2011). Promyslovyi marketynh. Navch.posib, [Industrial marketing]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury.
4. Kotler Philip, Kartajaya Hermawan, Setiawan Iwan. (2012). Marketing 3.0. Ot produktov k potrebitelyam i dalee – k chelovecheskoy dushe [Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit]. Moscow, Alpina Biznes Buks.
5. Karl Heil. (2016). Pricing Policy and Strategy, Reference for business. Retrieved from http://www.referenceforbusiness.com/management/Or-Pr/Pricing-Policy-and-Strategy.html.
6. Smriti Chand. (2015). Pricing Policies: Considerations, Objectives and Factors involved in Formulating the Pricing Policy. Your Article Library. Retrieved from http://www.yourarticlelibrary.com/economics/pricing-policies-considerations-objectives-and-factors-involved-in-formulating-the-pricing-policy/29035/.
7. Heidi Cohen. (2004). Pricing Policy: Seven Factors to Consider. Retrieved from https://www.clickz.com/clickz/column/1692278/pricing-policy-seven-factors-consider.
8. Rajiv Lal & Richard Staelin. (1984, December) An Approach for Developing an Optimal Discount Pricing Policy. Management Science, 30 (12), 1524-1539. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2631476.
9. Seleznova, O.O. (2014). Suchasni tendentsii marketynhu [Modern trends in marketing]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. A series of "Economics", Kherson, 7 (3), 174–177.
10. Gpibov, B., Gpyzinov, B. (2016, March). Tsenovaya politika predpriyatiya [Pricing Policy]. Tsentr Kreativnykh Tekhnologiy, available at: http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0043/.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian