Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Istanbul Anti-corruption Action Plan as a basis for anti-corruption reforms in Ukraine

Назва:

(Title)

Istanbul Anti-corruption Action Plan as a basis for anti-corruption reforms in Ukraine

Інші назви:

(Other titles)

 
Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією як основа антикорупційної реформи в Україні
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией как основа антикоррупционной реформы в Украине

Автори:

(Authors)

 
Бакунчик, Лілія Михайлівна
Bakunchyk, Liliia
Бакунчик, Лилия Михайловна

Приналежність:

(Affiliation)

 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, 03049, Україна
National Defense University of Ukraine, 28, Povitroflotskyi Ave., Kyiv, 03049, Ukraine
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Воздухофлотский проспект, 28, г. Киев, 03049, Украина
Бібліографічний опис: Bakunchyk L. Istanbul Anti-corruption Action Plan as a basis for anti-corruption reforms in Ukraine [Електронний ресурс] / Liliia Bakunchyk // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 76-82. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16blmriu.pdf.
Bibliographic description (International):  Bakunchyk, L. (2016). Istanbul Anti-corruption Action Plan as a basis for anti-corruption reforms in Ukraine. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 76-82. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.9
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication)

 
30-Май-2016
Submitted date:  January, 2016

УДК: (UDC)


doi:

338.2


10.14254/2223-3822.2016.14-1.9

JEL:  D73

Ключові слова:

(Key words)

 
корупція
Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією
антикорупційна реформа
стратегія і політика
законодавство
розбудова доброчесності
corruption
Istanbul Anti-corruption Action Plan
anti-corruption reform
strategy and policies
legislation
building integrity
коррупция
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией
антикоррупционная реформа
стратегия и политика
законодательство
развитие добродетели

Діапазон сторінок:

(pages)

 
76-82
Анотація (Abstract):  Досліджено положення та рекомендації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією. Визначено стан виконання Україною добровільно взятих на себе зобов’язань відповідно до цього міжнародного документу. Опрацьовано етапи та результати реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією, в різні періоди незалежності України. На підставі орієнтирів Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією та особливостей безпекової та політичної ситуації сьогодення, встановлені подальші шляхи державної вітчизняної політики у сфері запобігання корупції. Охарактеризовано пріоритетні сфери реформ впровадження заходів із запобігання корупції.
The thesis and recommendations provided by the Istanbul Anti-corruption Action Plan (IACAP) have been researched. Ukraine’s IACAP implementation status has been identified considering the fact that the country has voluntarily assumed the obligations within the IACAP’s framework. The Stages of the IACAP corresponding to different period of independence of Ukraine as well as the IAP implementation results have been considered. The national anti-corruption policy ways ahead have been identified based on the IACAP anti-corruption guidelines and current political situation in Ukraine. Anti-corruption reforms priorities have been described. As an example, there were briefly covered the recommendations of the monitoring results and inspections with the participation of international experts. The instruments to attract political attention of key state institutions to the issue of fighting corruption in various sectors were characterized.
Исследованы положения и рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Определено состояние выполнения Украиной добровольно взятых на себя обязательств в соответствии с этим международным документом. Проанализированы этапы и результаты реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, в разные периоды независимости Украины. На основании ориентиров Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и особенностей безопасности и политической ситуации настоящего, установлены дальнейшие пути государственной отечественной политики в сфере предотвращения коррупции. Охарактеризованы приоритетные сферы реформ внедрение мер по предотвращению коррупции.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16852
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Офіційна публікація міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia The Istanbul Anti-Corruption Action Plan Progress and challenges. Париж. 2008, с. 10, 83-84.
2. Офіційний Веб-сайт міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). – Режим доступу: http://www.oecd.org/countries/ukraine/ukraine-oecd-anti-corruption-project.htm.
3. Україна – узагальнення рекомендацій (схвалено 21 січня 2004 року), Офіційний Веб-сайт міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). – Режим доступу: http://www.oecd.org/countries/ukraine/43846543.pdf.
4. Мониторинг национальных действий по выполнению рекомендаций, принятых в ходе обзоров законодательно-правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией – Отчет по Украине. – Режим доступу: http://www.oecd.org/countries/ukraine/37869105.pdf.
5. Второй раунд мониторинга – Украина – отчет о мониторинге. – Режим доступу: http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832415.pdf.
6. Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article?art_id=47927&cat_id=46352.
7. Офіційний Веб-сайт міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). – Режим доступу: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring-Report-RUS.pdf.
8. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014‒2017 роки: Закон України (зі змінами) від 14.07.2015 р. № 595-VIII.
9. Офіційний Веб-сайт міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). – Режим доступу: http://www.oecd.org/countries/ukraine/ukraine-oecd-anti-corruption-project.htm – Ukraine anti-corruption project.
10. Офіційний Веб-сайт міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). – Режим доступу: http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832415.pdf.
11. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс] // Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
References:  1. (OECD) Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia the Istanbul Anti-Corruption Action Plan Progress and challenges. Paris, 2008, 10, 83-84.
2. Ofitsiinyi Veb-sait mizhnarodnoi orhanizatsii ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku (OECD) [OECD official Web-page]. Retrieved from http://www.oecd.org/countries/ukraine/ukraine-oecd-anti-corruption-project.htm.
3. Ukraina – uzahalnennia rekomendatsii (skhvaleno 21 sichnia 2004 roku) [Summary of assessment and recommendations – Ukraine (completed Jan 21 2004)]. OECD Official Web-page. Retrieved from http://www.oecd.org/countries/ukraine/43846543.pdf.
4. Monitoring natsional'nykh deystviy po vypolneniyu rekomendatsiy, prinyatykh v khode obzorov zakonodatel'no-pravovoy i institutsional'noy bazy bor'by s korruptsiey – Otchet po Ukraine [Monitoring of National Actions to Implement Recommendations Endorsed During the Reviews of Legal and Institutional Frameworks for the Fight against Corruption – Monitoring report for Ukraine]. Retrieved from http://www.oecd.org/countries/ukraine/37869105.pdf.
5. Vtoroy raund monitoringa – Ukraina – otchet o monitoringe [Second round of monitoring – Ukraine – Report]. Retrieved from http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832415.pdf.
6. Verkhovna Rada official Web-page. Retrieved from http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article?art_id=47927&cat_id=46352.
7. Ofitsiinyi Veb-sait mizhnarodnoi orhanizatsii ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku (OECD) [OECD official Web-page]. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring-Report-RUS.pdf.
8. Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v Ukraini (Antykoruptsiina stratehiia) na 2014–2017 roky: Zakon Ukrainy # 1699-VII vid 14 zhovtnia 2014 r. [On the principles of anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption Strategy) for the years 2014-2017: Law of Ukraine No. 1699 VII of 14 October 2014]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.
9. Ukraine anticorruption Project. Retrieved from http://www.oecd.org/countries/ukraine/ukraine-oecd-anti-corruption-project.htm – Ukraine anti-corruption project.
10. Istanbul Action-plan. Retrieved from http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832415.pdf.
11. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. [Prevention of Corruption Law of Ukraine on October 14, 2014]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian