Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Методологічний підхід до забезпечення сталого розвитку промислового підприємства в сучасних умовах

Назва:

(Title) 


Методологічний підхід до забезпечення сталого розвитку промислового підприємства в сучасних умовах


Інші назви: 

(Other titles)


Методологический подход к обеспечению устойчивого развития промышленного предприятия в современных условиях
Metodologichnyi pidhid do zabezpechenniz stalolgo rozvytku promyslovogo pidpryiemstva v suchasnyh umovah
Methodological approach to ensuring the sustainable development of an industrial enterprise in modern conditions


Автори: 

(Authors)


Андрушків, Богдан
Мельник, Лілія
Шерстюк, Роман


Бібліографічний опис: 


Андрушків Б. Особливості формування методології забезпечення сталого розвитку підприємства на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Лілія Мельник, Роман Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 125-138.


Bibliographic description: 


Andrushkiv, B., Melnyk, L. & Sherstiuk, R. (2016). Metodologichnyi pidhid do zabezpechenniz stalolgo rozvytku promyslovogo pidpryiemstva v suchasnyh umovah [Methodological approach to ensuring the sustainable development of an industrial enterprise in modern conditions]. Socio-Economic Problems and the State. 15 (2), 125-138.


Дата публікації:

(Date of publication) 


31-жов-2016


Видавництво:

(Editor) 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК: 

(UDC)


65.016.2: 001.8


JEL: 


O11
E60
E69


Ключові слова:

(Key words) 

методологія
сталий розвиток
ефективність
структура
концепція
гіпотеза
методология
устойчивое развитие
структура
эффективность
гипотеза
концепция
methodology
sustainable development
structure
efficiency
hypothesis
concept


Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті розглянуто проблемні питання забезпечення сталого розвитку. Визначено місце і роль підприємства у їх реалізації. Уточнено сутність поняття методології як вчення про організацію діяльності у контексті забезпечення сталого розвитку підприємства на сучасному етапі. Сформульовано ключові робочі гіпотези, в основу яких покладено розроблений авторами алгоритм формування методології забезпечення сталого розвитку підприємства.
В статье рассмотрены проблемные вопросы обеспечения устойчивого развития. Определено место и роль предприятия в их реализации. Уточнено сущность понятия методологии как учения об организации деятельности. Сформулированы ключевые рабочие гипотезы, в основу которых положен разработанный авторами алгоритм формирования методологии обеспечения устойчивого развития предприятия.
The article examined the issues of sustainable development. Identified the place and role of the company in their implementation. The essence of the methodology has been defined as the activity organization. The paper presents the key working hypothesis, which are based on an algorithm of the forming the methodology of sustainable enterprise development developed by the authors.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23709

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vkhdtusg/2011_112/43.pdf
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Методологія


Bibliographic description (Ukraine): 

1. Бублик М.І. Державне регулювання техногенних збитків та його оцінювання в структурі механізму стійкого розвитку економічних систем / О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик // Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschfts systems formation [Mechanism of sustainable development of economic systems formation]: Collective monographie. – Nurnberg, Deutschland: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – Vol. 1. – Глава 1.13. – С. 109-114.
2. Дорофієнко В.В. Соціальний аспект сталого розвитку регіональної економіки: теорія та моделі / В.В. Дорофієнко, М.С. Пашкевич // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №4. – С. 109-116.
3. Енергоощадність: напрями розвитку (проблеми, задачі, рішення): колективна монографія / [Б.М. Андрушків, В.С. Федорейко, І.С. Іскерський, Н.Б. Кирич, І.І. Стойко та ін.]; За ред. Н.Б. Кирич. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2015. – 202 с.
4. Жарова Л.В. Сталий розвиток України: необхідність чи неминучість? / Л.В. Жарова // Науковий вісник Київського політехнічного інституту. – 2007. – № 4. – С. 4–15.
5. Зубова О.В. Методика оцінки і прогнозування сталості розвитку сільськогосподарських #x20;підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Зубова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 112. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. – 519 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vkhdtusg/2011_112/43.pdf.
6. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с.
7. Ерофеев П.Ю. Особенности концепции устойчивого развития [Электронный ресурс] / П.Ю. Ерофеев. – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/free/12/s330.pdf.
8. Морковина С.С. Обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в сфере промышленного производства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук, специальность 08.00.05 / С.С. Морковина. – Тамбов: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. – 44 с.
9. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: СИН-ТЕГ, 2007. – 668 с.
10. Пакулін С.Л. Державне регулювання і ресурсне забезпечення сталого розвитку соціального комплексу / С.Л. Пакулін // Економічний простір : зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. – №65. – С. 103-110.
11. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України / О.М. Алимов, В.В. Микитенко, І.М. Лицур, І.В. Драган, В.Ю. Худолей, О.О. Демешок, О.С. Гребенюк. – Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. – 88 с.
12. Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвитку: монографія / [В.І. Куценко, О.В. Гаращук, О.О. Євсєєва та ін.]; за наук. ред. В.І. Куценко / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. – К., 2013. – 336 с.
13. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкина М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Веклич О.О. та ін.] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с.
14. Телешевська С.М. Комплексна методика оцінки рівня сталого розвитку підприємств / С.М. Телешевська // «Молодий вчений». – 2015. – № 6 (21), Частина 2, червень. – С. 78-81.
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
16. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 №5/2015.
17. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О.В. Прокопенко. – Польша: «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – 474 с.
18. Bartlett, Albert (2006). Reflections on Sustainability, Population Growth, and the Environment, published in The Future of Sustainability, Springer, Dordrecht.
19. Dvorakova L., Zborkova J. (2014). Integration of Sustainable Development at Enterprise Level, Procedia Engineering, No. 69, pp. 686-695.
20. Grabara J., Bajdor P., Mihaescu L. (June 2015). Steps of sustainable development implementation into enterprise activities. Management of Sustainable Development Sibiu, Romania, Volume 7, No.1.
21. Jurgis K. Staniškis, Valdas Arbačiauskas (2009). Sustainability Performance Indicators for Industrial Enterprise Management. Environmental Research, Engineering and Management, No. 2(48), P. 42-50.
22. Mitchell, G. (1996). Problems and Fundamentals of Sustainable Development Indicators. Sustainable Development 4(1):1-11.
23. Nlandu Mamingi (2011). Enterprise and Sustainable Development: Role, Challenges and Opportunities. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.2, No.11&12, pp. 16-26.
24. Pooja Das, Smrutihara Biswal (2015). “Sustainable HR”: A need for a Sustainable Enterprise. International Journal of Research and Development – A Management Review, Volume-4, Issue–1, pp. 114-124.
25. Rogers Peter, Jalal K., Boyd J. (2008). An Introduction to Sustainable Development, Earthscan, London.
26. Valery V. Lepikhin, Tatyana L. Lepikhina, Svetlana V. Litvinova (2015). Sustainable Development of Industrial Enterprises Based on Ecologization. Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, June 2015, Vol 6, No 3, S. 5.
27. Warhurst A. (2002). Sustainability Indicators and Sustainability Performance Management. University of Warwick, UK, No. 43, 129 p.
28. https://uk.wikipedia.org/wiki/Методологія.


References: 

1. Kuzmin, O. Ye. & Bublyk, M. I. (2014) Derzhavne rehuliuvannia tekhnohennykh zbytkiv ta yoho otsiniuvannia v strukturi mekhanizmu stiikoho rozvytku ekonomichnykh system [State regulation of technogenic damage and its evaluation in the structure of the mechanism of sustainable development of economic systems] Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschfts systems formation [Mechanism of sustainable development of economic systems formation]. Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH. Vol. 1.
2. Dorofiienko, V. V., Pashkevych, M. S. (2012) Sotsialnyi aspekt staloho rozvytku rehionalnoi ekonomiky: teoriia ta modeli [Social aspect of sustainable development of the regional economy: theory and models.]. Sustainable development of the economy, no.4, pp. 109-116.
3. Andrushkiv, B. M., Fedoreiko, V. S., Iskerskyi, I. S., Kyrych, N. B., Stoiko, I. I. & other (2015) Enerhooshchadnist: napriamy rozvytku (problemy, zadachi, rishennia): kolektyvna monohrafiia [Energy saving: directions of development (problems, problems, solutions): collective monograph]. Ternopil: FOP Palianytsia V. A. (in Ukrainian).
4. Zharova, L. V. (2007) Stalyi rozvytok Ukrainy: neobkhidnist chy nemynuchist? [Sustainable development of Ukraine: necessity or inevitability?] Naukovyi visnyk Kyivskoho politekhnichnoho instytutu, No. 4. – pp. 4–15.
5. Zubova, O. V. (2011) Metodyka otsinky i prohnozuvannia stalosti rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Methodology for estimating and forecasting the sustainability of agricultural enterprises development] Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva: Ekonomichni nauky. Vol. 112. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vkhdtusg/2011_112/43.pdf. (in Ukrainian).
6. Khvesyka, M. A. & Lyzuna, S. O. (2015) Ekonomichni aspekty upravlinnia pryrodnymy resursamy ta zabezpechennia staloho rozvytku v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Economic aspects of natural resource management and sustainable development in conditions of decentralization of power in Ukraine]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy. (in Ukrainian)
7. Erofeev, P. Yu. Osobennosty kontseptsyy ustoichyvoho razvytyia [Features of the concept of sustainable development]. Available at: http://lib.usue.ru/resource/free/12/s330.pdf.
8. Morkovyna, S. S. (2008) Obespechenye ustoichyvoho razvytyia maloho predprynymatelstva v sfere promыshlennoho proyzvodstva [Ensuring sustainable development of small business in the sphere of industrial production]. (Dr. Thesis ). Tambov: Voronezhskaia hosudarstvennaia lesotekhnycheskaia akademyia. (in Russian)
9. Novykov A.M. Novykov D.A. (2007) Metodolohyia [Methodology]. Moscow: SYN-TEH. (in Russian).
10. Pakulin, S. L. (2012) Derzhavne rehuliuvannia i resursne zabezpechennia staloho rozvytku sotsialnoho kompleksu [State regulation and resource provision of sustainable development of the social complex]. Ekonomichnyi prostir, No. 65. – pp. 103-110.
11. Alymov, O. M., Mykytenko, V. V., Lytsur, I. M., Drahan, I. V., Khudolei, V. Yu., Demeshok, O. O. & Hrebeniuk, O. S. (2013) Systemno-kompleksne otsiniuvannia potentsialu staloho rozvytku Ukrainy [System-complex assessment of the potential of sustainable development of Ukraine]. Kyiv: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy». (in Ukrainian)
12. Kutsenko, V. I., Harashchuk, O. V., Yevsieieva, O. O. & other (2013) Sotsialnyi resurs formuvannia innovatsiinoi ekonomiky v konteksti staloho rozvytku: monohrafiia [Social resource of the formation of an innovative economy in the context of sustainable development: a monograph]. Kyiv: Derzhavna ustanova “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy”. (in Ukrainian).
13. Khlobystova, Ye. V., Averkyna, M. F., Andrieieva, N. M., Baldzhy, M.D., Veklych, O. O. & other (2014) Stalyi rozvytok – XXI stolittia: upravlinnia, tekhnolohii, modeli: kolektyvna monohrafiia [Sustainable development - XXI century: management, technology, models: collective monograph]. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. (in Ukrainian).
14. Teleshevska, S. M. (2015) Kompleksna metodyka otsinky rivnia staloho rozvytku pidpryiemstv [Integrated methodology for assessing the level of sustainable development of enterprises]. «Molodyi vchenyi», Vol. 6 (21), no. 2, pp. 78-81.
15. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. – Available at: ttp://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
16. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020» [Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of Sustainable Development" Ukraine-2020 "]. 12.01.2015 No.5/2015.
17. Prokopenko, O. V. (2014) Ustoichyvoe razvytye predpryiatyia, rehyona, obshchestva: ynnovatsyonnыe podkhodы k obespechenyiu: monohrafyia [Sustainable development of the enterprise, region, society: innovative approaches to provision: a monograph]. Poland: «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium».
18. Bartlett, Albert (2006). Reflections on Sustainability, Population Growth, and the Environment, published in The Future of Sustainability, Springer, Dordrecht.
19. Dvorakova L., Zborkova J. (2014). Integration of Sustainable Development at Enterprise Level, Procedia Engineering, No. 69, pp. 686-695.
20. Grabara J., Bajdor P., Mihaescu L. (June 2015). Steps of sustainable development implementation into enterprise activities. Management of Sustainable Development Sibiu, Romania, Volume 7, No.1.
21. Jurgis K. Staniškis, Valdas Arbačiauskas (2009). Sustainability Performance Indicators for Industrial Enterprise Management. Environmental Research, Engineering and Management, No. 2(48), P. 42-50.
22. Mitchell, G. (1996). Problems and Fundamentals of Sustainable Development Indicators. Sustainable Development 4(1):1-11.
23. Nlandu Mamingi (2011). Enterprise and Sustainable Development: Role, Challenges and Opportunities. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.2, No.11&12, pp. 16-26.
24. Pooja Das, Smrutihara Biswal (2015). “Sustainable HR”: A need for a Sustainable Enterprise. International Journal of Research and Development – A Management Review, Volume-4, Issue–1, pp. 114-124.
25. Rogers Peter, Jalal K., Boyd J. (2008). An Introduction to Sustainable Development, Earthscan, London.
26. Valery V. Lepikhin, Tatyana L. Lepikhina, Svetlana V. Litvinova (2015). Sustainable Development of Industrial Enterprises Based on Ecologization. Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, June 2015, Vol 6, No 3, S. 5.
27. Warhurst A. (2002). Sustainability Indicators and Sustainability Performance Management. University of Warwick, UK, No. 43, 129 p.
28. https://uk.wikipedia.org/wiki/Методологія.


Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

pdf

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian