Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Виготовлення гігієнічно-профілактичної жувальної гумки (подушечок) на основі прополісу, бджолиного воску та іншої бджолопродукції

Назва: 

(Title)

Виготовлення гігієнічно-профілактичної жувальної гумки (подушечок) на основі прополісу, бджолиного воску та іншої бджолопродукції


Інші назви: 

(Other titles)


Vyhotovlennia hihiienichno-profilaktychnoi zhuvalnoi humky (podushechok) na osnovi propolisu, bdzholynoho vosku ta inshoi bdzholoproduktsii
Manufacture of hygienic and preventive chewing gum (pads) on the basis of propolis, beeswax and other bee products
Изготовление гигиенично-профилактической жевательной резинки (подушечек) на основе прополиса, пчелиного воска и другой пчелопродукции


Автори: 

(Authors)

Андрушків, Богдан
Кирич, Наталія
Мельник, Лілія
Стойко, Ігор
Шерстюк, Роман


Бібліографічний опис:  Андрушків Б. Особливості формування методології забезпечення сталого розвитку підприємства на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Наталя Кирич, Лілія Мельник, Ігор Стойко, Роман Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 164-175.
Bibliographic description:  Andrushkiv, B., Kirich, N., Melnyk, L., Stoyko, I. & Sherstiuk, R. (2016). Vyhotovlennia hihiienichno-profilaktychnoi zhuvalnoi humky (podushechok) na osnovi propolisu, bdzholynoho vosku ta inshoi bdzholoproduktsii [Manufacture of hygienic and preventive chewing gum (pads) on the basis of propolis, beeswax and other bee products]. Socio-Economic Problems and the State. 15 (2), 164-175.

Дата публікації: 

(Date of publication)


31-жов-2016


Видавництво:

(Editor) 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

УДК:

(UDC) 

612.392.7
638.178
664

JEL: 


I15
L23
L66

Ключові слова

(Key words) 

бджолопродукція
бджолиний підмор
гігієнічно-профілактична жувальна гумка (подушечки),
переробка
прополіс
бджолиний віск
маточне молочко
бджолина отрута
гигиенически профилактическая жевательная резинка (подушечки),
забрус
пчелопродукцыя
прополис
пчелиный воск
маточное молочко
пчелиный яд
забрус
пчелиный подмор
переработка
hygiene and prophylactic chewing gum (pads)
cushion,
bee podmor
propolis,
bee products
processing
beeswax
bee poison
royal jelly

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті запропоновано розширити діапазон використання бджолопродукції в медицині, в т.ч. і у виготовленні гігієнічно-профілактичної жувальної гумки (подушечок). Дано регіональну характеристику розвитку бджільництва та аналіз виробництва меду і бджолопродуктів на прикладі Тернопільської області. Розкрито її елементарні лікувальні можливості, шляхи і механізми використання для виробництва медикаментів та переробки у гігієнічно-профілактичних цілях. Запропоновано алгоритм організації заготівлі, переробки бджолопродукції. Виявлено чинники стимулювання розвитку переробки бджолопродукції, соціальні та економічні ефекти від реалізації бізнес-ідеї.

В статье предложен расширить диапазон использования пчелопродукции в медицине, в т.ч. и в изготовлении гигиенично-профилактической жевательной резинки (подушечек). Дано региональную характеристику развития пчеловодства и анализ производства меда и пчелопродуктов на примере Тернопольской области. Раскрыто ее элементарные лечебные возможности, пути и механизмы использования для производства медикаментов и переработки в гигиенически-профилактических целях. Предложен алгоритм организации заготовки, переработки пчелопродукции. Выявлены факторы стимулирования развития переработки пчелопродукции, социальные и экономические эффекты от реализации бизнес-идеи.

The article proposes to extend the range of use of bee products in medicine, including and in the manufacture of hygienic and preventive chewing gum (pads). The regional characteristics of beekeeping development and analysis of honey and bee production are given on the example of the Ternopil region. Its basic therapeutic possibilities, ways and mechanisms of use for the production of medicines and processing for hygiene and prophylactic purposes are disclosed. The algorithm of organization of harvesting, processing of bee products is offered. The factors of stimulation of the development of processing of bee products, social and economic effects from the implementation of the business idea are revealed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23726
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5789/gumki-zhuvalni-medichni.

Перелік літератури: 

Bibliographic description (Ukraine):

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге вид., дооп. і перероб / Андрійчук В.Г. - К. : КНЕУ, 2002. - 624 с.
2. Маслій С., Рубан О. Жувальна гумка – оптимальна лікарська форма для профілактики та лікування стоматологічних захворювань / Збірник наукових праць співробітників НМАЛО імені П. Л. Шупика – Київ, 2014. – с.504-509.
3. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2007 р. [Текст]: статистичний бюлетень - К., 2008. - 75 с.
4. Сільське господарство України. Статистичний збірник / [за ред. Ю.М. Остапчука]. - К. : Держкомстат України, 2008. - 391 с.
5. Статистичний щорічник "Сільське господарство України за 2008 рік" // [за заг. кер. Ю.М. Остапчука]. - К. : Держкомстат України, 2008. - 359 с.
6. Яценко О.М. Економічна ефективність діяльності підприємств галузі бджільництва / О. М. Яценко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Збірник наукових праць. – 2010. – С. 41-46.
7. Basani Gavaskar Medicated Chewing Gum – A Novel Approach to improve Patient Compliance / GavaskarBasani, Ramana D Venkata, Rao Y Madhusudan // International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences. – 2011. – Vol. 2, No. 1. – P. 23-32.
8. Гумки жувальні медичні [Електронний ресурс] // Фармацевтична енциклопедія – Режим доступу до ресурсу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5789/gumki-zhuvalni-medichni.
References:  1. Andriichuk, V. H. (2002) Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [The economy of grarian enterprises]. Kyiv. KNEU. (in Ukrainian)
2. Maslii, S., Ruban, O. (2014) Zhuvalna humka – optymalna likarska forma dlia profilaktyky ta likuvannia stomatolohichnykh zakhvoriuvan [Chewing gum is an optimal dosage form for the prevention and treatment of stomatological diseases]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMALO imeni P. L. Shupyka. Kyiv,pp.504-509.
3. Osnovni ekonomichni pokaznyky vyrobnytstva produktsii silskoho hospodarstva v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh za 2007 r. [The main economic indicators of agricultural production in agricultural enterprises in 2007]. (2008) Statystychnyi biuleten. Kyiv.
4. Silske hospodarstvo Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine. Statistical Collection]. (2008). Kyiv. Derzhkomstat Ukrainy.
5. Statystychnyi shchorichnyk "Silske hospodarstvo Ukrainy za 2008 rik" [Statistical Yearbook "Agriculture of Ukraine for 2008"]. (2008). Kyiv. Derzhkomstat Ukrainy.
6. Yatsenko, O. M. (2010) Ekonomichna efektyvnist diialnosti pidpryiemstv haluzi bdzhilnytstva [Economic efficiency of the enterprises of the beekeeping industry]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats, pp. 41-46.
7. Basani Gavaskar Medicated Chewing Gum – A Novel Approach to improve Patient Compliance / GavaskarBasani, Ramana D Venkata, Rao Y Madhusudan // International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences. – 2011. – Vol. 2, No. 1. – P. 23-32.
8. Humky zhuvalni medychni [Rubber chewing gum medical]. Farmatsevtychna entsyklopediia. Available at: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5789/gumki-zhuvalni-medichni.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian