Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста

Назва:

(Title)

Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста

Автори:

(Authors)

Дорошенко, Валентина
Дорошенко, Валентина
Doroshenko, Valentina

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Дорошенко В. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста [Електронний ресурс] / В. Дорошенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 48-58. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12dvvstm.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Совершенствование организационно-экономическогомеханизма управления развитием системы теплоснабжение города
Improvement of the organizational-economic mechanism of developing heat supply city system

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.465.4
338.2

Ключові слова:

(Key words)

теплопостачання
управління
проблеми
концепція
стратегія
програма
організаційно-економічний механізм управління
результативність
heat supply
management
problems
concept
strategy
program
organizational and economical management mechanism
effectiveness

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті розглянуто комплекс соціально-економічних проблем, що супроводжують розвиток систем теплопостачання в України. Визначено, що негативні наслідки теплопостачання, переважно централізованого в містах і населених пунктах, в визначальній мірі обумовлені нездатністю діючого механізму управління забезпечувати вирішення основних проблем і реалізацію місії теплопостачання як сфери життєзабезпечення. Метою дослідження стала розробка теоретико-методологічних і методичних засад вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком систем теплопостачання на основі аналізу проблем і резервів його формування і реалізації. Застосування методології системного підходу дозволило зробити висновок, що результативність теплопостачання визначається взаємодією комплексу взаємопов’язаних і взаємозалежних складових, що формують теоретико-методологічні і методичні засади її забезпечення – концепції, стратегії, програми, механізму управління розвитком системи теплопостачання. Результатом дослідження стала розробка концептуальних засад вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком систем теплопостачання, заснованих на принципах цивілізованої парадигми, методичних засад вдосконалення основних його елементів - механізмів інформаційного, організаційного, інфраструктурного, нормативно-правового, фінансового забезпечення, тарифоутворення, мотивації енергозбереження, обґрунтування оптимального розвитку теплопостачання з метою забезпечення індивідуальних вимог теплоспоживачів з високою результативністю як сукупності соціальних, економічних, енергетичних, екологічних ефектів.
В статье рассмотрен комплекс социально-экономических проблем, сопровождающих развитие систем теплоснабжения в Украине. Определено, что негативные последствия теплоснабжения, преимущественно централизованного в городах и населенных пунктах, в определяющей степени обусловлены неспособностью действующего механизма управления обеспечивать решение основных проблем и реализацию миссии теплоснабжения как сферы жизнеобеспечения. Целью исследования стала разработка теоретико-методологических и методических основ совершенствования организационно-экономического механизма управления развитием систем теплоснабжения на основе анализа проблем и резервов его формирования и реализации. Применение методологии системного подхода позволило сделать вывод, что результативность теплоснабжения определяется взаимодействием комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых составляющих, формирующих теоретико-методологические и методические основы ее обеспечения - концепции, стратегии, программы, механизма управления развитием системы теплоснабжения. Результатом исследования стала разработка концептуальных основ совершенствования организационно-экономического механизма управления развитием систем теплоснабжения, основанных на принципах цивилизованной парадигмы, методических основ совершенствования основных его элементов - механизмов информационного, организационного, инфраструктурного, нормативно-правового, финансового обеспечения, тарифообразование, мотивации энергосбережения, обоснование оптимального развития теплоснабжения с целью обеспечения индивидуальных тренований потребителей тепла с высокой результативностью как совокупности социальных, экономических, энергетических, экологических эффектов.
The article examines a complex of social and economic problems that accompany the development of heat supply systems in Ukraine. It is determined that the negative effects of district heating in the cities and towns are caused by the failure of current management mechanism to ensure the solution of basic problems and implement the heat supply system as life support system. The main goal of study was the development of theoretical, methodological and methodical principles of organizational-economic mechanism of development of heat supply system based on the analysis of problems and reserves of its formation and implementation. Application of the systematic approach methodology has allowed to conclude that the effectiveness of heat supply is determined by the interaction of a complex of interrelated and interdependent components that form the theoretical, methodological and methodical basis of its ensuring - concepts, strategies, programs, the mechanism of formation and development of heat supply system. The result of the study was developing of the conceptual foundations of improvement of organizational-economic mechanism of heat supply system development, based on the principles of civilized paradigm, methodology to improve its main basic elements - the mechanisms of information, organizational, infrastructural, legal, financial support, tariff setting, energy saving motivation, optimal development of heat supply system so as to satisfy individual requirements of consumers with high effectiveness as a combination of social, economic, energy, environmental effects.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1711
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian