Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

The intellectual capital as the important factor of ensuring competitiveness of the enterprises of mechanical engineering industry of Ukraine at the present stage of development of innovative economy

Title: 


The intellectual capital as the important factor of ensuring competitiveness of the enterprises of mechanical engineering industry of Ukraine at the present stage of development of innovative economy


Authors: 


Nahorniak, Halyna


Affiliation: 


Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine


Bibliographic description:

 

Nahorniak, H. (2020) Intelektualnyi kapital yak vahomyi chynnyk zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv mashynobudivnoi promyslovosti Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku innovatsiinoi ekonomiky [The intellectual capital as the important factor of ensuring competitiveness of the enterprises of mechanical engineering industry of Ukraine at the present stage of development of innovative economy]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 23, no. 2, pp. 66-78. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ngsrie.pdf


Submitted date: 


dec-2020


Issue Date: 


sep-2020


Publisher: 


Ternopil Ivan Puluj National Technical University


ORCID: 


http://ordic.org/0000-0002-5446-2417


DOI:


UDC: 


https://doi.org/10.33108/sepd2020.02.066

 

339.137


JEL: 


O34
L00


Keywords: 

machine-building enterprise
innovative activity
competition
competitive advantages
competitiveness
intellectual capital
human capital
human resources
personnel
worker


Pages:

13


Pages: 


66-78


First page: 


66


Last page: 


78


Abstract: 


In modern conditions, competitiveness is manifested in the effective use by economic entities of their financial and intellectual capital through the growth of technological and managerial components in the development of innovation processes. Since financial resources, from the point of view of the enterprise economy, cannot be considered as a stable source of its competitive advantages, the attention is focused on the intellectual component of the enterprise’s competitiveness. The purpose of the study is to determine the essence of intellectual capital and its importance for ensuring the competitiveness of the Ukraine’s machine-building industry enterprises at the present stage of the country’s innovative economy development in terms of transferring to the knowledge economy. Intellectual capital should include special abilities of the personnel, based on knowledge, skills and experience, as well as provide particularly valuable information for the enterprise, which is the basis of significant competitive advantages in domestic and foreign markets in an innovative economy. The thesis that information, knowledge, experience, intangible assets acquire new significance, which in their interaction and development originate a new category of “intellectual capital”, is substantiated. The authors’ definition of the “intellectual capital” category is formulated taking into account the study of this concept from the standpoint of the definitions of capital interpretation. Intellectual capital is an intellectual resource (knowledge, experience, skills) which, if used effectively, turns into added value and ensures the competitiveness of the enterprise.


URI: 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35864


ISSN: 


2223-3822


Copyright owner:


Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State"


URL-releated material: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ngsrie.pdf


References: 


1. Akulov M. H., Drabanich A. V., Yevas T. V. (2012). Ekonomika pratsi y sotsialʹno-trudovi vidnosyny: navch. posibnyk [Labor economics and socio-labor relations: textbook. manual]. K.: Center of educational literature, 328 p.
2. Berveno O. V. (2002) Intelektualʹnyy kapital: ekonomichnyy zmist i osoblyvosti formuvannya v tranzytyvnomu suspilʹstvi: avtoref dys. ... kand. ekon nauk: 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy [Intellectual capital: economic content and features of formation in a transitive society: dissertation abstract. … cand. economics: 08.00.04 – economics and management of enterprises]. Kharkiv: Hark. nat. econ. univ. V.N. Karazina, 19 p.
3. Derev'yanko V. M. (2018). Spetsifichni osoblyvosti yspolʹzovanye intelektualʹnoho kapitalu v zarubizhnikh stranakh svitu [Specific features of the use of intellectual capital in foreign countries]. Scientific Bulletin of the international humanities university, no 33, pp. 13-20.
4. Derhalyuk B. V. (2018). Intelektualʹnyy kapital yak chynnyk realyzatsyy strukturnykh zmin v natsionalʹniy ekonomitsi [Intellectual capital as a factor in the implementation of structural changes in the national economy]. Entrepreneurship and innovation, vol. 6 (December 2018), pp. 34–39.
5. Dykan V. L. (2013) Stratehichni priorytety rozvytku ekonomiky Ukrayiny v umovakh zminy tsentriv ekonomichnoyi ta politychnoyi vlady [Strategic priorities of Ukraine's economic development in the context of changing centers of economic and political power]. Bulletin of transport economics and industry: a collection of scientific and practical articles, vol. №41, pp. 11-16.
6. Zubenko V. O. (2012). Zmina paradyhmy zabezpechennya konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryyemstv Ukrayiny [Changing the paradigm of ensuring the competitiveness of industrial enterprises of Ukraine]. Bulletin of transport economics and industry: a collection of scientific and practical articles, vol. 40, pp. 160-162.
7. Markova N. S. (2005) Teoretyko-metodychni osnovy formyrovanye y rozvytku intelektualʹnoho Kapitalu: avtoref dys. ... kand. ekon nauk: 08.09.01 – demohrafiya, ekonomika pratsi, sotsialʹna ekonomika ta polityka [Theoretical and methodical bases of formation and development of intellectual capital: author's dissertation. … cand. economics: 08.09.01 – demography, labor economics, social economy and politics]. Kharkiv: Khark. nats. ekon. un-t im. V.N. Karazina, 19 p.
8. Marks K. (1978) Kapital. Krytyka politychnoyi ekonomiyi: prov. I.I. Skvortsova-Stepanova [Capital. Critique of political economy: lane. I.I. Skvortsova-Stepanova]. Book I. The process of capital production. M.: Politizdat, 907 p.
9. Myrhorodsʹka E. O. (2007) Evolyutsiya finansovoho kapitalu v umovakh hlobalizatsiyi: avtoref. dys. ... dokt. ekon. nauk: 08.00.01 – ekonomichna teoriya [The evolution of financial capital in the context of globalization: author's ref. diss. … dr. econ. sciences: 08.00.01 - economic theory]. M.: MDU im. M.V. Lomonosova, 50 p.
10. Mokhnachov S. A. (2007) Upravlinsʹki aspekty konkurentostiykosti rehionalʹnoho vuzu na rynku osvitnikh posluh [Management aspects of the competitiveness of a regional university in the market of educational services]. Integration of education, no 3 / 4 (48/49), pp. 14-16.
11. Nartova I. V., Kolomiyets Yе. O. (2011). Hlobalizatsiya ta ii vplyv na rozvytok svitovoho hospodarstva [Globalization and its impact on the development of the world economy]. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 3 (48), pp. 20-24.
12. Parkhomenko V. D., Parkhomenko A. O. (2012) Intelektualʹnyy kapital – osnova rozvytku pidpryyemstva [Intellectual capital – the basis of enterprise development]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual power (electronic journal). Avialable at: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407 / article / viewFile / 6248/5543
13. Pysarenko T. V., Kvasha T. K., Rozhkova L. V., Kovalenko O. V. (2020) Innovatsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini u 2019 rotsi: naukovo-analitychna dopovidʹ [Innovative activity in Ukraine in 2019: scientific and analytical report]. K.: UkrINTEI. 45 p. Avialable at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf
14. Serhyeyev A. L. (2005). Typolohiya resursov intelektualʹnoho kapitala firmy [Typology of intellectual capital resources of the company]. Economic Bulletin of the Russian State University, no 1, pp. 59-64.
15. Storozhylova U. L. (2006). Zabezpechennya konkurentostiykosti pidpryyemstva cherez innovatsiyno-investytsiynyy mekhanizm: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.06.01 – ekonomika, orhanizatsiya i upravlinnya pidpryyemstvamy [Ensuring the competitiveness of the enterprise through the innovation and investment mechanism: author's ref. dis. … cand. econ. sciences: 08.06.01 – economics, organization and management of enterprises]. Kharkiv: UkrDAZT, 19 p.
16. Telʹnov A. S., Honcharuk V. V. (2009). Tekhnolohichnyy rozvytok ekonomiky Ukrayiny: suchasne stanovyshche ta oriyentiri na maybutnye [Technological development of Ukraine's economy: current situation and guidelines for the future]. Khmelnytskyi: Visnik of Khmelnytskyi national university, no 4, tom. 1., pp. 211-218.
17. Cherneha V. V. (2008). Konkurentostiykistʹ pidpryyemstv ta mekhanizm ii zabezpechennya: monohrafiya; vidpovid. red. O.D. Hudzynsʹkoho [Competitiveness of enterprises and the mechanism of its provision: monograph; answer. ed. O.D. Hudzinsky]. Kyiv: Kyiv national university of technology and design; Institute of personnel training of the state employment service of Ukraine. 235 p.
18. Shkurupiy O. V., Franko L. S. (2013) Bahatorivneva modelʹ efektyvnosti stvorennya ta vykorystannya lyudsʹkoho kapitalu [Multilevel model of efficiency of creation and use of human capital]. Innovative economy (electronic journal), no 6, рр. 5-10. Avialable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_3 ©


Issue type: 


Article


Appears in Collections:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", Vol.23, No.2

 pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian