Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Менеджмент освітніх інновацій: Сутність та особливості впровадження

Назва:

(Title)

Менеджмент освітніх інновацій: Сутність та особливості впровадження

Автори:

(Authors)

Литвин, Любов Мирославівна
Литвин, Любовь Мирославовна
Lytvyn, Lubov Myroslavivna
Горбатюк, Роман Михайлович
Горбатюк, Роман Михайлович
Horbatiuk, Roman Mykhaylovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Литвин Л. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження [Електронний ресурс] / Л. Литвин, Р. Горбатюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 108-115. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13llmtov.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження
Management of educational innovations: the nature and characteristics of the implementation

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

378:001.895
658

Ключові слова:

(Key words)

менеджмент
освітні інновації
інноваційний процес
система освіти
управлінська діяльність
management
educational innovation
innovation process
educational system
management activities


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розкрито сутність менеджменту освітніх інновацій та висвітлено управління впровадженням інновацій у закладах освіти. Сутність менеджменту освітніх інновацій розкривається за допомогою функцій, основними з яких є: аналітико-прогностична функція, функція планування, функція організації, функція мотивації та стимулювання, функція координації, функція контролю та функція регулювання. Менеджмент освітніх інновацій здійснюється за певними принципами, що постають як норми та орієнтири діяльності та забезпечують її успішність й ефективність. Серед основних принципів реалізації інновацій в освіті виділяють: гуманізм, демократизм, оптимальність, національну спрямованість, єдність загальнолюдського і національного характеру навчання, співтворчість, життєтворчість, диференціацію та індивідуалізацію, оптимізацію і відкритість, інноваційність. Визначено основні напрями розвитку менеджменту освітніх інновацій. Встановлено, що забезпечення якісного управління процесами функціонування й розвитку закладів освіти неможливе без необхідного рівня формування готовності керівників до запровадження інновацій в освіті.
The article explores the nature of educational innovations and clears up management innovation in educational institutions. The essence of management of educational innovations revealed by analytical and predictive function, the function of planning, organizing function, the function of motivation and incentives, coordination, control function and the function of regulation. Management of educational innovations realized by certain principles that it are arise as standards and guidance of activities and ensure its success and effectiveness. Among the basic principles of innovation in education distinguished: humanism, democracy, optimality, national focus, unity of general and national character studies, co-creation, life creation, differentiation and individualization, optimization and openness, innovation. The main directions of the management of educational innovation are defined. Established that the ensure quality control processes and functioning of educational institutions is impossible without the required level of the training of managers to innovation in education.
В статье раскрыта сущность менеджмента образовательных инноваций и освещены управления внедрением инноваций в учебных заведениях. Сущность менеджмента образовательных инноваций раскрывается с помощью функций, основными из которых являются: аналитико-прогностическая функция, функция планирования, функция организации, функция мотивации и стимулирования, функция координации, функция контроля и функция регулирования. Менеджмент образовательных инноваций осуществляется по определенным принципам, которые возникают как нормы и ориентиры деятельности, обеспечивающие ее успешность и эффективность. Среди основных принципов реализации инноваций в образовании выделяют: гуманизм, демократизм, оптимальность, национальную направленность, единство общечеловеческого и национального характера обучения, сотворчество, жизнетворчество, дифференциацию и индивидуализацию, оптимизацию и открытость, инновационность. Определены основные направления развития менеджмента образовательных инноваций. Установлено, что обеспечение качественного управления процессами функционирования и развития учреждений образования невозможно без необходимого уровня формирования готовности руководителей к внедрению инноваций в образовании.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2212
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian