Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Класифікація ризиків та їх вплив на результативність сільськогосподарських підприємств

Назва:

(Title)

Класифікація ризиків та їх вплив на результативність сільськогосподарських підприємств

Автори:

(Authors)

Остапенко, Ольга Миколаївна
Остапенко, Ольга Николаевна
Ostapenko, Olga My`kolayivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Остапенко О. Класифікація ризиків та їх вплив на результативність сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Остапенко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 190–198. – Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13oomrsp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Классификация рисков и их влияние на результативность сельскохозяйственных предприятий
Classification of risks and their influence on Efficiency of commercial farm units

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.131.7:631.11

Ключові слова:

(Key words)

ризик
ідентифікація ризиків
класифікація ризиків
виробничий процес
risk
risk identification
classification of risks
production process


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Досліджено найбільш поширені підходи до формування класифікаційних ознак поділу ризиків сільськогосподарських підприємств та запропонована авторська модель класифікації ризиків через виділення загальної ознаки поділу – підприємницький ризик, оскільки встановлено, що в більшості випадків за розгляду того чи іншого авторського підходу до класифікації ризиків. Більшість науковців оперують загальними рисами зазначеної категорії не вдаючись до конкретизації (типологізації) саме ризиків аграрної сфери. Автором здійснено поглиблену класифікацію ризиків сільськогосподарських підприємств за галузевою ознакою, шляхом поділу ризиків залежно від біологічного ритму природи (ризики літнього, осіннього, зимового та весняного сезону виробничого процесу сільськогосподарських підприємств) та визначення ризиків, що зумовлені порушенням ритму біологічних перетворень рослин та тварин (недоотримання урожаю; недоотримання приплоду; недоотримання сільськогосподарської продукції – молока, вовни, воску, сирих коконів, яєць тощо).
The most common approaches to formation of classification features of division of risks of commercial farm units are studied. The author‘s model of classification of risks is offered. This model emphasizes the general feature of division – business risk. It is found out that most scientists considering different author‘s approaches to classification of risks operate with general features of the mentioned category without specification of risks in agrarian sphere. The author suggests detailed classification of risks of commercial farm units by branch features through division of risks depending on biological rhythm of nature (risks of summer, autumn, winter and spring season of production process at commercial farm units) and determining risks caused by disorder of the rhythm of biological transformation of plants and animals (crop and animal yield inobservance, farm production inobservance – milk, wool, wax, raw cocoon, eggs, etc.)
Исследованы наиболее распространенные подходы к формированию классификационных признаков разделения рисков сельскохозяйственных предприятий и предложена авторская модель классификации рисков через выделение общего признака разделения – предпринимательский риск, поскольку установлено, что в большинстве случаев за рассмотрения того или иного авторского подхода к классификации рисков. Большинство ученых оперируют общими чертами указанной категории, не прибегая к конкретизации (типологизации) именно рисков аграрной сферы. Автором осуществлено углубленное классификацию рисков сельскохозяйственных предприятий по отраслевому признаку, путем разделения рисков в зависимости от биологического ритма природы (риски летнего, осеннего, зимнего и весеннего сезона производственного процесса сельскохозяйственных предприятий) и определения рисков, обусловленных нарушением ритма биологических преобразований растений и животных (недополучение урожая; недополучения приплода; недополучение сельскохозяйственной продукции – молока, шерсти, воска, сырых коконов, яиц и т.д.).

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2249
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian