Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС

Назва:

(Title)

Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС

Автори:

(Authors)

Андрієнко, Валентина Михайлівна
Андриенко, Валентина Михайловна
Andrienko, Valentina Mykhaylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Андриенко В. Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС [Електронний ресурс] / В. Андриенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 31–43. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13avmfup.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Оцінка впливу макроекономічних показників на динаміку фондового індексу ПФТС
Estimation of macroeconomic indices effect on stock PFTS index dynamics

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

33(082)

Ключові слова:

(Key words)

моделювання
фондовий ринок
аналіз чинника
метод головних компонент
регресійний аналіз
modeling stock market
factor analysis
main components method
regressive analysis


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті аналізується вплив макроекономічних показників на Український фондовий індекс ПФТС на основі багатовимірного статистичного аналізу. Як початкові дані прийняті річні значення восьми показників за період 1997-2012 рр. Методом головних компонент виділені узагальнені чинники. Приведена статистична оцінка надійності рішень даним методом. В результаті регресійного аналізу отримана статистично значуща і адекватна лінійна модель, що відображає взаємозв'язок індексу ПФТС з головними чинниками. Оскільки чинники можна легко виразити через початкові макроекономічні показники, то цю модель можна використовувати для оцінки їх впливу на динаміку індексу ПФТС. Цей вплив відображають параметри регресійної моделі. Крім того, отримані результати дозволяють зробити висновки про стан економіки і фондового ринку. Модель призначена для підвищення ефективності методів ухвалення інвестиційних рішень і вдосконалення механізму взаємодії економіки з фондовим ринком.
The article analyses macroeconomic indices effect on the Ukrainian stock PFTS index, on the basis of multidimensional statistical analysis. The annual values of eight indices for the period of 1997-2012 were taken as initial data. Generalized factors were selected by main components method. Statistical estimation of solution reliability of this method has been done. Statistically significant and adequate linear model representing interrelation of PFTS and main factors was obtained by the regressive analysis. As factors can be easily expressed by means of initial macroeconomic indices, this model can be used to estimate their effect upon PFTS index dynamics. Regressive model parameters reflect this effect. In addition, the results obtained enable to draw conclusions about the state of national economy and stock exchange. The model is designed to upgrade efficiency of investment decision making methods and perfection of the economy and stock market interaction mechanism.
В статье анализируется влияние макроэкономических показателей на Украинский фондовый индекс ПФТС на основе многомерного статистического анализа. В качестве исходных данных приняты годовые значения восьми показателей за период 1997-2012 г.г. Методом главных компонент выделены обобщенные факторы. Приведена статистическая оценка надежности решений данным методом. В результате регрессионного анализа получена статистически значимая и адекватная линейная модель, отражающая взаимосвязь индекса ПФТС с главными факторами. Поскольку факторы можно легко выразить через исходные макроэкономические показатели, то эту модель можно использовать для оценки их влияния на динамику индекса ПФТС. Это влияние отражают параметры регрессионной модели. Кроме того, полученные результаты позволяют сделать выводы о состоянии экономики и фондового рынка. Модель предназначена для повышения эффективности методов принятия инвестиционных решений и совершенствования механизма взаимодействия экономики с фондовым рынком.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2199
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian