Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу

Назва:

(Title)

Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу

Автори:

(Authors)

Дудкін, Павло Дмитрович
Дудкіна, Олена Павлівна
Дудкин, Павел Дмитриевич
Дудкина, Елена Павловна
Dudkin, Pavlo Dmytrovych
Dudkina, Olena Pavlivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Дудкін П. Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу [Електронний ресурс] / П. Дудкін, О. Дудкіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 58-66. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13dpdzib.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Формирование и развитие региональных инновационных структур как новая парадигма сотрудничества высших учебных заведений и бизнеса
Forming and development of the regional innovational structures as the new paradigm of cooperation between educational institutions and business

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.341

Ключові слова:

(Key words)

інноваційна політика
інноваційна інфраструктура
стартап-центр
бізнес-інкубатор
система "освіта – наука – виробництво"
інституційне забезпечення
фінансово-бюджетний механізм
інформаційна підтримка
инновационная политика
инновационная инфраструктура
стартап-центр
бизнес-инкубатор
система "образование - наука - производство"
институциональное обеспечение
финансово-бюджетный механизм
информационная поддержка
innovative policy
innovative infrastructure
start-up centre
business-incubator
"education-science-production" system
institutional supply
financial-budget mechanism
information support


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Стаття присвячена вирішенню важливого науково-практичного завдання – обґрунтування теоретико-методологічних та прикладних засад створення та розвитку регіональних Стартап-центрів як інноваційної форми взаємодії вищих навчальних закладів і бізнесу. Визначено сутність та проаналізовано механізми реалізації державної інноваційної політики; ідентифіковано проблематику інституційного, нормативно-правового та ресурсного забезпечення функціонування системи "освіта – наука – виробництво". Охарактеризовано особливості розвитку інноваційної інфраструктури та визначено місце в ній регіональних Стартап-центрів. Обґрунтовано необхідність вироблення спеціального механізму фінансово-бюджетної, матеріально-технічної та інформаційної підтримки інноваційної та підприємницької діяльності. Запропоновано введення нових підходів до взаємодії вищих навчальних закладів і бізнесу, що ґрунтуються на механізмі "вирощування" та просування інновацій. Доведено, що регіональні Стартап-центри доцільно створювати на базі провідних вищих навчальних закладів, одним із напрямків діяльності яких є продукування інновацій та пошук способів їх комерціалізації. Обгрунтовано необхідність функціонування регіональних універститетських Стартап-центрів як нової форми інноваційної та інвестиційної інфраструктури, спеціальних майданчиків, що дозволяють узгоджувати потреби розробників інновацій та суб'єктів підприємництва, поєднувати інтереси освіти, науки, держави і бізнесу.
Статья посвящена решению важной научно-практической задачи - обоснования теоретико-методологических и прикладных основ формирования и развития региональных Стартап-центров как иннновационной формы взаимодействия высших учебных заведений и бызнеса. Определена сущность и проанализированы механизмы реализации государственной инновационной политики, идентифицирована проблематика институционального, нормативно-правового и ресурсного обеспечения функционирования системы "образование - наука - производство". Охарактеризованы особенности развития инновационной инфраструктур, определено в ней место региональных Стартап-центров. Обоснована необходимость формирования специального механизма финансово-бюджетной, материально-технической и информационной поддержки инновационной и предпринимательской деятельности. Предложено введение новых подходов к взаимодействию высших учебных заведений и бизнеса на основе механизма "выращивания" и продвижения инноваций. Доказано, что региональные Стартап-центры целесообразно создавать на базе ведущий высших учебных заведений, одним из основных направлений деятельности которых является продуцирование инноваций и поиск способов их коммерциализации. Обоснована необходимость функционирования региональных университетских Стартап-центров как формы инновационной и инвестиционной инфраструктуры, специальных площадок, которые позволяют согласовывать потребности разработчиков инноваций и субъектов предпринимательства, объединять интересы образования, науки, государства и бизнеса.
This article deals with the important scientific-practical problem – justification theoretic-methodological and applied basics of creation and development of regional start-up centers as the innovative form cooperation between educational institutions and business. Meaning of the state innovative policy has been determined, and its realization mechanisms have been analyzed; problems of institutional, legislative and resource supply of the system "education-science-production" activity have been identified. Authors characterize features of innovative structures development and define the place of regional start-up centers within it. Necessity of development of special financial, material-technical and informational support mechanisms of innovational and entrepreneurial activities have been justified. New approaches to cooperation between educational institutions and business have been proposed; which are based on the "hatching" mechanism and promotion of innovations. It is proven that regional start-up centers are convenient to create on the ground of leading educational establishments which have innovations production and commercialization as one of their activity directions. Necessity of functioning of regional university start-up centers have been justified to become a new form of innovational and investment infrastructure, special areas which allow to coordinate demands of innovations producers and entrepreneurship subjects, unite interests of education, science, state and business.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2439
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Бутко М.П. Приватно-державне партнерство у становленні і розвитку індустріальних парків в Україні / М. П. Бутко // Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства: зб. матеріалів доповідей Наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 17-18 жовтня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 40-49.

2. Горохов Б. А Проблемы финансирования НИОКР и нововведений в промышленно развитых странах / Горохов Б. А., Иванов Н. Н. // РЖ ИНИОН. Социальные и гуманитарные науки. Сер. 2.Экономика. – 2003. – №1. – С. 28–41.

3. Загорський В. С. Іноваційна стратегія підприємства та напрями її реалізації в умовах ринку / В. С. Загорський // Регіональні перспективи. – 2000. –  №2. – С. 3 – 12.

4. Зoлoтapьовa I.O. Міжуніверситетські Start-up центри як інструмент просування та підтримки інновацій / I.O. Зoлoтapьовa, C.B. Знaxур, O.B. Щербаков, I.K. Галетич // Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки: матеріали VI міжнародного форуму. – 20 – 21 грудня 2012 року. – Київ, 2012. – С. 155-158.

5. Ляшенко В. І. Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури інноваційного підприємництва в Україні / В. І. Ляшенко, А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева, Т. Ф. Бережна // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 (21). – С. 89-109.

6. Медынский В. Г Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов / Медынский В. Г., Ильдеменов С. В. [Под ред. проф. В. А. Ирикова.] – М.:ЮНИТИ, 1999.– 414 с.

7. Немченко А. Б. Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури / А. Б Немченко, Т. Б. Немченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки – 2010. – Вип.17.– С. 36–42.

8. Семиноженко позволит вузам учреждать стартапы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inpress.ua/ru/society/18917-seminozhenko-pozvolit-vuzam-uchrezhdat-startapy. – Заголовок з екрану.

9. Фролова В. Ю. Инновационная инфраструктура: роль бизнес-инкубаторов в развитии малого бизнеса Украины / В. Ю. Фролова, Г. И. Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2010. – № 1(9).– С. 36–39.

10. Хансен А. Экономические циклы и национальный доход, (серия “Экономическое наследие”, часть т. І и т. ІІ сборника “Классики кейнсианства”) / Хансен А. – М.: Экономика, 1997. – 528 с.

11. Яровая М. Украинские стартап-инкубаторы: что предоставляют и что хотят взамен? [Електронний ресурс] / М. Яровая. –Режим доступу: http://ain.ua/2013/01/29/109509#more-109509.

 

REFERENCES

1. Butko M.P. Public-private partnership in the formation and development of industrial parks in Ukraine [Pryvatno-derzhavne partnerstvo u stanovlenni i rozvytku industrial'nykh parkiv v Ukrayini]. Vlada i biznes: aktual'ni problemy partnerstva: zb. materialiv dopovidey Nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoyu uchastyu, 17-18 zhovtnya 2013 r. – Government and business : current problems Partnership : Coll. submission scientific and practical . conf. with international participation , 17-18 October 2013, Ternopil, TNEU, 2013, pp. 40-49.

2. Gorokhov B. A., Ivanov N. N. Problems funding R&D and innovation in industrialized countries [Problemy finansirovaniya NIOKR i novovvedeniy v promyshlenno razvitykh stranakh]. RZh INION. Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Ser. 2.Ekonomika – RJ INION . Social and Human Sciences . Ser. 2.Ekonomika, 2003, No.1, pp. 28–41.

3. Zahors'kyy V. S. Innovative enterprise strategy and direction for its implementation in a market [Inovatsiyna stratehiya pidpryyemstva ta napryamy yiyi realizatsiyi v umovakh rynku]. Rehional'ni perspektyvy – Regional Perspectives, 2000, No.2, pp. 3–12.

4. Zolotaryova I.O., Znaxur C.B., Shcherbakov O.B., Haletych I.K. Interuniversity Start-up centers as a tool to promote and support innovation [Mizhuniversytets'ki Start-up tsentry yak instrument prosuvannya ta pidtrymky innovatsiy]. Transfer tekhnolohiy ta innovatsiyi: innovatsiynyy rozvytok ta modernizatsiya ekonomiky: materialy VI mizhnarodnoho forumu. – 20 – 21 hrudnya 2012 roku, Kyiv, 2012, pp. 155-158.

5. Lyashenko V. I., Zemlyankin A. I., Pidorycheva I. Yu., Berezhna T. F. Prospects of science parks as infrastructure innovation business in Ukraine [Perspektyvy rozvytku naukovykh parkiv yak elementiv infrastruktury innovatsiynoho pidpryyemnytstva v Ukrayini]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny – Bulletin of Economic Sciences of Ukraine, 2012, no. 1 (21), pp. 89-109.

6. Medynskiy V. G., Ildemenov S. V. Re-Engineering of Innovative Entrepreneurship [Reinzhiniring innovatsionnogo predprinimatel'stva: Ucheb. posobie dlya vuzov]. Moscow, YuNITI, 1999, p. 414.

7. Nemchenko A. B., Nemchenko T. B. Business incubators in the field of modern state support of regional innovation infrastructure [Biznes-inkubatory v sferi suchasnoyi derzhavnoyi pidtrymky rozvytku rehional'noyi innovatsiynoyi infrastruktury]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky – Proceedings KNTU. Economics, 2010, Vol.17, pp. 36–42.

8. Seminozhenko allow universities to establish start-ups [Seminozhenko pozvolit vuzam uchrezhdat' startapy], available at: http://inpress.ua/ru/society/18917-seminozhenko-pozvolit-vuzam-uchrezhdat-startapy.

9. Frolova V. Yu., Frolova G. I. Innovation infrastructure : the role of business incubators in the development of small business in Ukraine [Innovatsionnaya infrastruktura: rol' biznes-inkubatorov v razvitii malogo biznesa Ukrainy]. Vіsnik Berdyans'kogo unіversitetu menedzhmentu і bіznesu – Journal Berdyansk University of Management and Business, 2010, No. 1(9), pp. 36–39.

10. Khansen A. Business Cycles and National Income (series " The economic legacy " part of that is that I and II of the collection " Classics of Keynesianism " ) [Ekonomicheskie tsikly i natsional'nyy dokhod, (seriya “Ekonomicheskoe nasledie”, chast' t. І i t. ІІ sbornika “Klassiki keynsianstva”)]. Moscow, Ekonomika, 1997, p. 528.

11. Yarovaya M. Ukrainian start-up incubators, what they want and give in return? [Ukrainskie startap-inkubatory: chto predostavlyayut i chto khotyat vzamen?], vailable at: http://ain.ua/2013/01/29/109509#more-109509.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian