Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Проблеми розвитку промисловості Рівненської області

Назва (Title): 

Проблеми розвитку промисловості Рівненської області

Інші назви:

(Other titles) 

Industrial development problems in Rivne region
Проблемы развития промышленности Ровненской области

Автори:

(Authors) 

Кича, Артем Сергійович
Kycha, Artem
Кича, Артем Сергеевич

Приналежність:

(Affiliation) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, пр. Глушкова, 2а, м. Київ, 03187, Україна, асп., кафедра економічної та соціальної географії, e-mail: NDKAA@inbox.ru
Taras Shevchenko national university of Kiev, Glushkova Prospect, 2а, Kiev, 03187, Ukraine, PhD student, e-mail: NDKAA@inbox.ru

Бібліографічний опис: 

Кича А. Проблеми розвитку промисловості Рівненської області [Електронний ресурс] / Артем Кича // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 131-139. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kaapro.pdf.

Bibliographic description: 

Kycha, A. (2015). Industrial development problems in Rivne region [Problemy rozvytku promyslovosti Rivnenskoi oblasti]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 131-139. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kaapro.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication) 

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК (UDC): 

911.3

JEL: 

L69

Ключові слова:

(Key words) 

промисловість
територіальна структура
основні засоби
конкурентоспроможність
енергоефективність
проблеми розвитку
industry
territorial structure
fixed assets
competitiveness
energy efficiency
problems of development
промышленность
территориальная структура
основные средства
конкурентоспособность
энергоэффективность
проблемы развития

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

В статті проаналізовано проблеми розвитку промисловості в Рівненській області, зокрема, територіальна специфіка диспропорцій промислового розвитку на основі аналізу основних виробничих фондів. Висвітлено причинно-наслідкові зв’язки цих диспропорцій. Виявлено проблему в забезпеченні конкурентоспроможного промислового виробництва на основі аналізу зовнішньо-торгівельних відносин області. Також проаналізовано причини та сутність тенденції переходу ряду підприємств на роботу за давальницькою схемою. Досліджено енергоефективність галузей промислового виробництва в регіоні, як проблеми що загострюється відповідно до підняття цін на енергоресурси. Проведено порівняльний аналіз відповідних показників з загальнодержавними та середньоєвропейськими. Однією з важливих проблем, що описані в даній статті, є забруднення довкілля промисловими відходами та негативний вплив галузей добувної промисловості на стан природних екосистем області. Однією з ключових проблем є зростаючі темпи зносу основних промислово-виробничих фондів та низька інноваційна активність підприємств.
The article provides comprehensive analysis of industrial development problems in Rivne region. Territorial disparities of industrial development, as well as their causation, are revealed based on the analysis of the basic production assets. Analyzing foreign trade relations of the region, the author determined the problem of ensuring a competitive industrial production. Also the article deals with the causes and essence of a trend consisting in switching of many enterprises to the tolling scheme. Energy efficiency of industries in the region is investigated as the problem escalating due to raise of energy prices. Relevant indicators are compared with the national and European average. One of the important problems described in the article is the environmental pollution by industrial waste and the negative impacts of extractive industries on the regional natural ecosystems. Among problems described in the article the key one is the increasing pace of deterioration of the basic industrial and production funds and low innovation activity of enterprises.
В статье проведен анализ проблем развития промышленности в Ровенской области. Проанализирована территориальная специфика диспропорций промышленного развития на основе анализа основных производственных фондов. Освещены причинно-следственные связи этих диспропорций. Обнаружена проблема в обеспечении конкурентоспособного промышленного производства на основе анализа внешнеторговых отношений области. Также проанализированы причины и сущность тенденции перехода ряда предприятий на работу по давальческой схеме. Исследована энергоэффективность отраслей промышленного производства в регионе, как проблемы, что обостряется в соответствии с повышения цен на энергоресурсы. Проведен сравнительный анализ соответствующих показателей с общегосударственными и среднеевропейским. Одной из важных проблем, описанных в данной статье является загрязнение окружающей среды промышленными отходами и негативное влияние отраслей добывающей промышленности на состояние природных экосистем области. Одной из ключевых проблем, описана в статье, являются растущие темпы износа основных промышленно-производственных фондов и низкая инновационная активность предприятий.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6287

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://investmap.rv.ua
http://www.energy-ndex.com.ua/uk/ratings/2013/regions/rivnenska/
http://news.finance.ua/ru/news/-/325424/amerikantsy-brosayut-kitaj
http://www.energy-ndex.com.ua/uk/ratings/2013/regions/rivnenska/
http://investmap.rv.ua
http://www.energy-ndex.com.ua/uk/ratings/2013/regions/rivnenska/
http://news.finance.ua/ru/news/-/325424/amerikantsy-brosayut-kitaj

Перелік літератури: 

(References)

1. Ващук Ю.В. Структурні зміни використання паливних ресурсів у Рівненській області / Ю.В. Ващук // Вісник МЕГУ. Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 2. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015.
2. Інвестиційна карта Рівненської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://investmap.rv.ua.
3. Рейтинг енергоефективності областей України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.energy-ndex.com.ua/uk/ratings/2013/regions/rivnenska/.
4. Статистичний збірник "Промисловість Рівненщини 2008-2012" / за ред. Н. С. Якимчук. – Рівне: Головне управління статистики у Рівненській області, 2013. – 114 с.
5. Статистичний щорічник Рівненської області за 2014 рік / за ред. Ю. В. Мороза. – Рівне: Головне управління статистики у Рівненській області, 2015. – 452 с.
6. Фінанси ЮА: про гроші [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/news/-/325424/amerikantsy-brosayut-kitaj.

References: 

1. Vaschuk Yu.V. Structural changes of fuel resources using in Rivne region [Stryktyrni zminu vikorustannja paluvnuh resyrsiv u Rivnenskiy oblasti]. Visnuk MEGY. Zbirnuk stydentskuh naykovih prats = Collection of student research papers, available at: http://www.energy-ndex.com.ua/uk/ratings/2013/regions/rivnenska/.
2. Investment map of Rivne region [Investuciyna karta Rivnenskoi oblasti]. available at: http://investmap.rv.ua.
3. Regions of Ukraine energy efficiency rating [Reyting energoefektivnosti oblastey Ukrainu], available at: http://www.energy-ndex.com.ua/uk/ratings/2013/regions/rivnenska/.
4. Statistical collection “Rivne industry 2008 – 2012” [Statystychnyy zbirnuk “Promuslovist Rivnenschunu 2008-2012]. Rivne, Department of statistics in Rivne region, 2013, p. 114.
5. Statistical Yearbook of Rivne region 2014 [Statystychnyy shchorichnyk Rivnenskoi oblasti 2014]. Rivne, Department of statistics in Rivne region, 2015, p. 452.
6. Finance UA: about money [Finansu UA: pro groshi], Article “Americans leave China”, published 08.05.2014, available at: http://news.finance.ua/ru/news/-/325424/amerikantsy-brosayut-kitaj.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian