There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL AND NORMATIVE-LEGAL FACTORS ON THE PROCESS OF RESTORATION OF THE DONETSK REGION

Title:INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL AND NORMATIVE-LEGAL FACTORS ON THE PROCESS OF RESTORATION OF THE DONETSK REGION

Authors:Dolgaleva, Olena
Yeshchenko, Maryna

Bibliographic description:


Dolgaleva, O. & Yeshchenko, M. (2019) Vplyv orhanizatsiinykh ta normatyvno-pravovykh chynnykiv na protses vidnovlennia Donetskoi oblasti [Influence of organizational and normative-legal factors on the process of restoration of the Donetsk region]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 33-45. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19dovvdo.pdf

Issue Date:31-may-2019

Submitted date:


march-2019

Publisher:Ternopil Ivan Puluj National Technical University

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.033


UDC:338. 246

JEL: 

L51
O12

Keywords:


recovery
state
public administration
legal and regulatory framework
organizational factors
system of principles

Pages:13

First page: 


33

Last page:45

Abstract:The article deals with organizational and normative-legal factors. Their influence on the reconstruction process of the Donetsk region is determined. The ways of restoration and the system of principles of restoration of the region are outlined.

ISSN: 

2223-3822

Copyright owner:Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", 2019

References: 

1.Andrushkiv,B. (2015) Dynamika socialjno-ekonomichnogho rozvytku Ukrajiny. [Dynamics of social and economic development of Ukraine]. Socio-economic problems and the state.2015. vol. 2 (13). pp. 120-130. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf (accessed 24.01.2019).

2.Bezzubko,L.V. (2017) Rozrobka strateghiji vidnovlennja Donbasu jak skladnyk derzhavnoji politykyUkrajiny. [Development of the Donbas Restoration Strategy as a Component of the State Policy of Ukraine]. Public Administration: Theory and Practice.vol. 1 (17). pp. 1-10.

3.Bortnyk,R. Reinteghracyja Donbassa: mezhdunarodnyj opyt i modeli dlja Ukrainy. [Donbass Reintegration: International Experience and Models for Ukraine].Available at:

http://longread.restoring-donbass.com/reintegratsiya-donbassa (accessed 24.10.2018).

4.Vasina,A. Vzajemozalezhnistj strukturnykh i konkurentnykh kharakterystyk nacionaljnoji ekonomiky. [Interdependence of structural and competitive characteristics of the national economy]. Socio-economic problems and the state. 2015. vol. 2 (13). pp. 120-130. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf (accessed 20.01.2019).

5.Vidrodzhennja Donbasu: ocinka socialjno -ekonomichnykh vtrat i priorytetni naprjamy derzhavnoji polityky: dopovidj NAN Ukrajiny. [Donbass Revival: Assessment of Socio-Economic Losses and Priority Areas of State Policy: a report by the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyjiv, 2015. 167 p. Available at:

http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/10.pdf (accessed 26.10.2018).

6.Ghusejnov,Gh. (2007) Opyt razreshenyja etnoseparatystkykh protyvostojanyj v Evrope y egho vozmozhnoe prymenenyev ureghulyrovanyy armjano-azerbajdzhanskogho Naghorno-Karabakhskogho konflykta. [The experience of resolving ethno-separatist confrontations in Europe and its possible application in the settlement of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict]. Caucasus and Globalization.vol. No 1 (5). pp. 6-15.

7.Koltunovich,A. (2018) Vosstanovlenie Donbassa: problemy i prioritety razvitiya. [Restoration of Donbass: problems and development priorities]. Available at: http://vybor.ua/article/economika/

vosstanovlenie-donbassa-problemy-i-prioritety-razvitiya.html (accessed01.11.2018).

8.Koltunovich,A. (2018) Reintegratsiya Donbassa. [Reintegration of Donbass]. Available at:

http://vybor.ua/article/economika/reintegraciya-donbassa.html (accessed01.11.2018).

9.Kontseptsіya Derzhavnoiitsіlovoiiprogramy vіdnovlennya ta rozbudovymyru v skhіdnykh regіonakh Ukraiiny: Rozporyadzhennya Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraiini vіd 31 serpnya 2016 r. No 892-r. [The Concept of the State Target Program for the Restoration and Development ofPeace in the Eastern Regions of Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Available at:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/892-2016-%D1%80 (accessed.11.2018).

10.Korotich,O.B. (2006)Klasifіkatsіya ta zmіst mekhanіzmіv upravlіnnya derzhavoyu.[Classification and content of state management mechanisms]. Actual problems of public administration. vol. 2 (26). pp.122-128.

11.Minaev,Yu.N. (2008)Analiz faktorov, vliyayushchikh na uroven sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona[Analysis of factors influencing the level of socio-economic development of the region]. Bulletin of TSU. vol. No1 (69). pp. 333-338.

12.Muzaffarli,N., Ismailov,E. (2009) K voprosu o vosstanovlenii postkonfliktnykh territoriy [On the issue of restoring post-conflict territories]. Caucasus and Globalization. vol. No 3 (2-3). pp. 7-28.

13.Plan zakhodіv z organіzatsіii vіdnovlennya poshkodzhenykh (zrujnovanykh) objektіv sotsіalnoiiі transportnoiiіnfrastruktury, zhytlovogo fondu ta system zabezpechennya zhittedіyalnostі na terytorіiDonetskoii ta Luganskoiioblastej: Rozporyadzhennya Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraiinyvіd 16 zhovtnya 2014 r. No 1002-rl. [Plan of measures for the organization of restoration of damaged (destroyed) objects of social and transport infrastructure, housing stock and life support systems on the territory of Donetsk and Luhansk oblasts: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 16, 2014, No. 1002-р]. Available at:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1 %80  (accessed04.11.2018).

14.Popova,G.Yu. (2017) Problemy vіdnovlennya ekonomіkyDonbasu v kontekstі modernіzatsіji lokalnykh rynkіv. [Problems of restoring the Donbas economy in the context of modernization of local markets]. Economic Bulletin Donbass.vol. No 3(49). pp. 25 -30.

15.Strategіya rozvytku Donetskojioblastіna perіod do 2020 roku. [Donetsk Region Development Strategy for the Period till 2020]. Available at: https://dn.gov.ua/wp-content/uploads/498-vid-21.06.2016-Nova-Strategiya.pdf (accessed05.11.2018).

16.Tertichka,V.V. (2002) Derzhavna polіtyka: analіz ta zdіysnennya v Ukraiinі : monografіya. Kyiv: Vid-vo S.Pavlichko "Osnovi". [State Policy: Analysis and Implementation in Ukraine]. 751 p.

17.Tuka,G.B. Nachinat reintegratsiyu Donbassa nuzhno uzhe seychas. [It is necessary to begin reintegration of Donbass already now]. Available at:

http://censor.net.ua/news/389684/nachinat_reintegratsiyu_donbassa_nujno_uje_seyichas_tuka (accessed06.11.2018).

18.Ukraine. Otsіnka vіdnovlennya ta rozbudovi miru. Analіz vplivu krizi ta potreb na SkhіdnіyUkrainі. T. 1. Zvedeniy zvіt. [Ukraine. Assessment of the restoration and development of peace. Analysis of the impact of the crisis and needs in Eastern Ukraine. Summary report] .Available at: www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf (accessed08.11.2018).

 

Issue type:Article

Appears in Collections:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", Vol.20, No.1

pdf

 

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian