Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України

Назва:

(Title)

 
Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України

Інші назви:

(Other titles) 

Tourism reform as an instrument of social-economic development of Ukraine
Туристическая реформа как инструмент социально-экономического развития Украины

Автори:

(Authors) 

Жук, Ірина Зеновіївна
Zhuk, Iryna
Жук, Ирина Зеновьевна

Приналежність:

(Affiliation)

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна
Ivan Franko National University of Lviv, 41 Doroshenko str., 79000 Lviv, Ukraine
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, ул. П. Дорошенко 41, г. Львов, 79000, Украина
Бібліографічний опис:  Жук І. Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Ірина Жук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 152-159. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16zizdou.pdf.
Bibliographic description (International):  Zhuk, I. (2016). Turystychna reforma yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Tourism reform as an instrument of social-economic development of Ukraine]. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 152-159. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.18
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication) 

30-тра-2016
Submitted date:  March, 2016

УДК: (UDC) doi:

338.1
338.486.021.8(477)


10.14254/2223-3822.2016.14-1.18

JEL:  О10

Ключові слова:

(Key words) 

національна економіка
соціально-економічний розвиток
туризм
державне управління туризмом
державне регулювання туризму
туристична реформа
national economy
social-economic development
tourism
public administration tourism
government regulation of tourism
tourism reform
национальная экономика
социально-экономическое развитие
туризм
государственное управление туризмом
государственное регулирование туризма
туристическая реформа

Діапазон сторінок:

(pages) 

152-159
Анотація (Abstract):  В економіці України, спрямованої на активну інтеграцію у світове господарство, туристична галузь поступово перетворюється на детермінанту соціально-економічного розвитку, однак темпи цих перетворень залишаються незадовільними, про що свідчать найнижчі позиції у світових рейтингах туристичного ринку. На основі аналізу динаміки статистичних показників: частки туризму у ВВП, прямої та генерованої зайнятості, обсягів капітальних туристичних інвестицій, обсягів бюджетного фінансування туризму, досліджено роль і місце туризму в національній економіці. З урахуванням ролі держави в організації та розвитку туристичної діяльності в різних країнах світу виокремлено три типи моделей державного регулювання цієї важливої складової національної економіки. Висвітлено основні напрями реформування системи державного регулювання туристичної галузі України, його інституційного, законодавчого та стратегічного забезпечення. Окреслено шляхи удосконалення чинної моделі державного управління галузі туризму в Україні.
The economy of Ukraine that aimed at active integration into the world economy, the tourism industry is becoming a determinant of social-economic development, but the pace of change remains unsatisfactory, as it is evidenced the lowest position in the world rankings tourist market. Based on the analysis of the dynamics of statistics: the share of tourism in GDP, and generated direct employment, tourism investments in capital, the volume of budget financing of tourism the role and place of tourism in the national economy are investigated. The state’s role in the organization and development of tourism in different countries is given and singled out three types of models of state regulation of this important component of the national economy. The basic directions of reforming the system of state regulation of Ukraine’s tourist industry – institutional, legal and strategic support are showed. Ways of improvement of the current governance model of tourism in Ukraine are singled out.
В экономике Украины, направленной на активную интеграцию в мировое хозяйство, туристическая отрасль постепенно превращается в детерминант социально-экономического развития, однако темпы этих преобразований остаются неудовлетворительными, о чем свидетельствуют низкие позиции в мировых рейтингах туристического рынка. На основе анализа динамики статистических показателей: доли туризма в ВВП, прямой и генерируемой занятости, объемов капитальных туристических инвестиций, объемов бюджетного финансирования туризма, исследованы роль и место туризма в национальной экономике. С учетом роли государства в организации и развитии туристической деятельности в различных странах мира выделены три типа моделей государственного регулирования этой важной составляющей национальной экономики. Освящены основные направления реформирования системы государственного регулирования туристической отрасли Украины, его институциональное, законодательное и стратегическое обеспечение. Определены пути усовершенствования действующей модели государственного управления в области туризма в Украине.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16861
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права: 

(Copyright)

© Socio-Economic Problems and the State, 2016
Bibliographic description (Ukraine):  1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2002. – 358 с.
2. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и туристская индустрия. Законодательство о туризме / М. Б. Биржаков. – 3-е изд. – СПб. : Изд. дом “Герда”, 2002. – 320 с.
3. Бойко О. В. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / О. В. Бойко ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 279 с.
4. Вахмистров В. П. Правовое обеспечение туризма : учеб. пособ. / В. П. Вахмистров, С. И. Вахмистрова. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 288 с.
5. Зайцева В. М. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / В. М. Зайцева, Ю. В. Філей. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – 220 с.
6. Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія / М.П. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363 с.
7. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : зб. нормат. актів / за ред. В. К. Федорченка. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
8. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” : Закон України №1282–15 [від 18.11.2003 р.] [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №13. – С. 180. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-15/page.
9. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. – №638 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-p.
10. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П.Р. Пуцентейло. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
11. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2009. – 463 с.
12. World Tourism Organization UNWTO [Electronic recourse]. – Mode of access : http://www2.unwto.org/.
13. World Travel & Tourism Council (WTTC) [Electronic recourse]. – Mode of access : https://www.wttc.org/.
References:  1. Ahafonova, L.H., & Ahafonova, O.Ye. (2002). Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia : navch. posib. [Tourism, hotel and restaurant business, pricing, competition, government regulation.]. Kyiv, Znannia Ukrainy.
2. Birzhakov, M.B. (2002). Vvedenie v turizm: Puteshestviya. Turizm i turistskaya industriya. Zakonodatel'stvo o turizme [Introduction to Tourism: Travel. Tourism and tourism industry. Legislation on tourism]. SPb., Gerda.
3. Boiko, O.V. (2013). Osoblyvosti formuvannia ta realizatsii turystychnoi polityky derzhavy: mizhnarodnyi, natsionalnyi, rehionalnyi dosvid: monohrafiia [Peculiarities of formation and implementation of the tourism policy: international, national, regional experience]. Kherson, KhNU.
4. Vakhmystrov, V.P., & Vakhmystrova S.Y. (2005). Pravovoe obespechenye turyzma: ucheb. posob [Legal support tourism]. SPb., Mykhailov Publ.
5. Zaitseva, V.M., & Filei Yu.V. (2010). Pravove rehuliuvannia turystychnoi diialnosti: navch. posib. [Legal regulation of tourism activities]. Zaporizhzhia, Prosvita.
6. Malska, M.P. (2009). Prostorovi systemy posluh (teoriia, metodolohiia, praktyka): monohrafiia [Spatial system services (theory, methodology, practice)]. Kyiv, Znannia.
7. Fedorchenko, V.K. (2002). Pravove rehuliuvannia turystychnoi diialnosti v Ukraini: zb. normat. aktiv [Rights of tourism in Ukraine]. Kyiv, Yurinkom Inter.
8. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro turyzm” : Zakon Ukrainy #1282–15 [vid 18.11.2003 r. [On Amendments to the Law of Ukraine "On Tourism": The Law of Ukraine №1282-15 [from 18.11.2003.]]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy = Supreme Council of Ukraine, 13, 180. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282–15/page.
9. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2022 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.08.2013 r. – №638 [On approval of the Concept of the State Target Program of Tourism and Resorts for the period till 2022, the Cabinet of Ministers of Ukraine of 01.08.2013 p. - #638]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-r.
10. Putsenteilo, P.R. (2007). Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotelnoho pidpryiemnytstva: navch. posib. [Economics and Organization of tourism and hotel business]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury.
11. Tkachenko, T.I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, the realities of business]. Kyiv.
12. World Tourism Organization UNWTO. (2016, March). Retrieved from http://www2.unwto.org/.
13. World Travel & Tourism Council (WTTC). (2016, March). Retrieved from https://www.wttc.org/.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian